Gut Symmetrie

Winterson, Jeanette. [Translated by Polman, Maarten]. Gut Symmetrie. (Original Title: Gut Symmetries). Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1997. 230 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,50

In stock

Product ID: 6507 SKU: SKU-4048 Category:

Nederlands:

Gut symmetrie van Jeanette Winterson, vertaald door Maarten Polman, is een roman die zich afspeelt aan boord van de QE2 en in de steden New York en Liverpool. Het boek beschrijft de complexiteit van liefde in al haar kwetsbaarheid, verwarring en excessen. De kern van het verhaal draait om een driehoeksverhouding tussen Alice, Jove, en zijn vrouw Stella. Alice, een jonge vrouw die in New York woont en werkt, begint een relatie met Jove, een oudere theoretisch natuurkundige die bekend staat om zijn General Unified Theory (GUT-theorie). Ondanks dat Jove al getrouwd is, ontwikkelt Alice sterke gevoelens voor hem.

Wanneer Stella, Jove’s vrouw, achter de affaire komt, besluit ze Alice te ontmoeten. Tot Jove’s verrassing en schrik, leidt deze ontmoeting tot wederzijdse verliefdheid tussen de twee vrouwen. Dit onverwachte liefdesverhaal voegt een extra laag van complexiteit toe aan hun relaties. De drie besluiten uiteindelijk om samen een zeiltocht te maken. Vlak voordat ze vertrekken, wordt Alice echter teruggeroepen naar Engeland vanwege het overlijden van haar vader, waardoor Jove en Stella samen op het jacht blijven.

Tijdens de zeiltocht raken Jove en Stella verzeild in een noodweer. In een dramatisch moment, net voordat Jove Stella wil doden om haar vlees te gebruiken voor overleving, worden ze gered door Alice. Dit hoogtepunt van de roman brengt de drie personages samen in een intense en confronterende situatie waarin liefde, verlies, en vergeving centraal staan.

Winterson’s schrijfstijl is zowel poëtisch als scherpzinnig, met een sterke focus op de emotionele en filosofische diepgang van haar personages. De roman onderzoekt thema’s zoals de complexiteit van menselijke relaties, de intersectie van wetenschap en religie, en de dualiteiten van seks en geest, werkelijkheid en fantasie. Het palet van Winterson is rijk en kleurrijk, met invloeden van oude Griekse filosofie tot moderne natuurkunde, waardoor het verhaal meerdere lagen en interpretaties krijgt.

Jeanette Winterson, geboren in 1959, is een gerenommeerde Engelse schrijfster bekend om haar inventieve en vaak provocerende werken. Haar eerdere werken, zoals Kersen sexen en Passie, hebben haar geprezen als een meester in het vermengen van fictie en feit, filosofie en literatuur. Winterson’s werk staat bekend om zijn complexe karakterontwikkeling en diepgaande thema’s, en Gut symmetrie is hierop geen uitzondering. Haar vermogen om diepgaande emoties en complexe ideeën op een toegankelijke en boeiende manier te presenteren, heeft haar een blijvende plaats in de moderne literatuur opgeleverd.

English:

Gut Symmetries by Jeanette Winterson, translated into Dutch by Maarten Polman, is a novel set aboard the QE2 and in the cities of New York and Liverpool. The book explores the complexities of love in all its vulnerability, confusion, and excesses. The core of the story revolves around a love triangle between Alice, Jove, and his wife Stella. Alice, a young woman living and working in New York, begins a relationship with Jove, an older theoretical physicist known for his General Unified Theory (GUT-theory). Despite Jove being married, Alice develops strong feelings for him.

When Jove’s wife, Stella, discovers the affair, she decides to meet Alice. To Jove’s surprise and shock, this meeting leads to mutual affection between the two women. This unexpected love story adds an extra layer of complexity to their relationships. Eventually, the three decide to take a sailing trip together. Just before they leave, Alice is called back to England due to her father’s death, leaving Jove and Stella alone on the yacht.

During the sailing trip, Jove and Stella encounter a severe storm. In a dramatic moment, just before Jove intends to kill Stella for her flesh to survive, they are rescued by Alice. This climax of the novel brings the three characters together in an intense and confrontational situation where love, loss, and forgiveness are central themes.

Winterson’s writing style is both poetic and incisive, with a strong focus on the emotional and philosophical depth of her characters. The novel explores themes such as the complexity of human relationships, the intersection of science and religion, and the dualities of sex and spirit, reality and fantasy. Winterson’s palette is rich and colorful, with influences ranging from ancient Greek philosophy to modern physics, giving the story multiple layers and interpretations.

Jeanette Winterson, born in 1959, is a renowned English author known for her inventive and often provocative works. Her earlier works, such as Oranges Are Not the Only Fruit and The Passion, have established her as a master of blending fiction and fact, philosophy and literature. Winterson’s work is known for its complex character development and deep themes, and Gut Symmetries is no exception. Her ability to present profound emotions and complex ideas in an accessible and engaging way has earned her a lasting place in modern literature.

Weight 278 kg
Dimensions 20 × 12,5 cm