Zuster ter zee

van der Veen, Adriaan. Zuster ter zee. Amsterdam: Em. Querido, 1949. 208 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

SUMMARY:
Een verhaal in een verhaal. Martinus, werkend in de VS, krijgt van zijn baas de opdracht een verhaal te schrijven over de vrouw die zojuist aangekomen is. Zij was als enige vrouw aanwezig op een schip dat bij Kreta gebombardeerd is en gezonken. Zij heeft zich toen zeer moedig gedragen. Het verhaal gaat dan verder over de jeugd van verpleegster Tine Buys, die uit een bekrompen milieu komt. Zij had strenge ouders en kon niet zo goed met haar zusjes. Tijdens haar verpleegstersopleiding raakt ze bevriend met Hilda, maar die maakt eigenlijk alleen maar misbruik van haar. Op Kreta leert zij een Engelse verpleegster kennen en een man die veel over haar weet. Ten slotte komt ze terecht in New York en ontmoet daar Martinus en jonge vrouwen tot wie ze zich, tot onbegrip van haarzelf, aangetrokken voelt.

15,00

In stock

Product ID: 5665 SKU: SKU-7899 Category:

Nederlands:

Zuster ter zee van Adriaan van der Veen, gepubliceerd in 1949 door Em. Querido, is een fascinerende roman waarin de verhalen van moed, persoonlijke groei en zelfontdekking verweven worden. Deze eerste editie, met 208 pagina’s en een formaat van 13,5 cm x 21 cm, biedt een dieper inzicht in de complexe innerlijke wereld van de hoofdpersoon. Het boek is in uitstekende staat (Fine) en wordt geleverd met een hardcover en stofomslag.

In Zuster ter zee ontvouwt zich een verhaal binnen een verhaal. Het begint met Martinus, een man die in de Verenigde Staten werkt. Hij krijgt van zijn baas de opdracht om een verhaal te schrijven over een vrouw die net is aangekomen. Deze vrouw, Tine Buys, was de enige vrouw aan boord van een schip dat bij Kreta werd gebombardeerd en gezonken. Haar moedige gedrag tijdens deze tragedie heeft haar in de schijnwerpers gezet.

De roman verschuift dan naar het levensverhaal van Tine Buys. Tine groeit op in een benauwend milieu met strenge ouders en een gespannen relatie met haar zusjes. Haar jeugd wordt gekenmerkt door de beperkingen van haar omgeving en de verwachtingen van haar familie. Haar zoektocht naar zelfstandigheid en persoonlijke betekenis begint wanneer ze een opleiding tot verpleegster volgt. Hier ontmoet ze Hilda, een vriendin die uiteindelijk misbruik van haar maakt, wat Tine’s vertrouwen in mensen schaadt.

De gebeurtenissen op Kreta markeren een keerpunt in Tine’s leven. Tijdens haar dienst op het eiland leert ze een Engelse verpleegster kennen en komt ze in contact met een man die een diepgaand inzicht in haar leven lijkt te hebben. Deze relaties vormen haar en geven haar de kracht en het inzicht om haar toekomst tegemoet te treden. Na de tragedie bij Kreta komt Tine in New York terecht, waar ze Martinus ontmoet. Hier begint ze ook een nieuwe fase van zelfontdekking, waarin ze zich aangetrokken voelt tot jonge vrouwen, wat haar innerlijk verwart maar ook nieuwsgierig maakt naar haar eigen gevoelens en identiteit.

Zuster ter zee is meer dan een eenvoudig verhaal over een moedige vrouw; het is een diepgaand onderzoek naar de menselijke psyche, persoonlijke vrijheid, en de zoektocht naar identiteit. Van der Veen’s schrijfstijl is doordringend en empathisch, met levendige beschrijvingen die de emotionele en psychologische lagen van zijn personages blootleggen. De innerlijke reis van Tine, van een benauwde jeugd naar een bevrijdende zelfontdekking, wordt op een meeslepende en genuanceerde manier verteld.

Adriaan van der Veen, geboren op 5 februari 1916 in Den Haag en overleden op 4 januari 2003 in Den Haag, was een Nederlands schrijver en journalist. Hij studeerde rechten en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het Verzet. Van der Veen’s literaire werk wordt gekenmerkt door zijn betrokkenheid bij sociale en politieke kwesties, evenals zijn vermogen om complexe karakters en morele dilemma’s tot leven te brengen. Naast Zuster ter zee schreef hij onder andere Het verval en Vlammen tegen de muur. Zijn werk weerspiegelt een diepgaande observatie van de menselijke natuur en een scherp inzicht in de maatschappelijke en persoonlijke worstelingen van zijn tijd. Van der Veen blijft een gerespecteerd figuur in de Nederlandse literatuur, gewaardeerd om zijn scherpe proza en zijn vermogen om diepgaande menselijke ervaringen te verwoorden.

English:

Zuster ter zee (Sister at Sea) by Adriaan van der Veen, published in 1949 by Em. Querido, is a fascinating novel intertwining stories of courage, personal growth, and self-discovery. This first edition, consisting of 208 pages and measuring 13.5 cm x 21 cm, provides deep insights into the complex inner world of the protagonist. The book is in fine condition and comes with a hardcover and dust jacket.

In Zuster ter zee, a story within a story unfolds. It begins with Martinus, a man working in the United States, who is tasked by his boss with writing about a newly arrived woman. This woman, Tine Buys, was the only female aboard a ship that was bombed and sunk off Crete. Her courageous actions during this tragedy have brought her into the spotlight.

The narrative then shifts to the life story of Tine Buys. Tine grows up in a stifling environment with strict parents and strained relationships with her sisters. Her youth is marked by the constraints of her upbringing and the expectations of her family. Her quest for independence and personal significance begins when she trains as a nurse. Here, she meets Hilda, a friend who eventually takes advantage of her, damaging Tine’s trust in people.

The events in Crete represent a turning point in Tine’s life. During her service on the island, she meets an English nurse and encounters a man who seems to have profound insight into her life. These relationships shape her and provide her with the strength and understanding to face her future. After the tragedy in Crete, Tine ends up in New York, where she meets Martinus. Here, she also begins a new phase of self-discovery, finding herself attracted to young women, which confuses her but also makes her curious about her own feelings and identity.

Sister at Sea is more than just a story about a courageous woman; it is a deep exploration of the human psyche, personal freedom, and the search for identity. Van der Veen’s writing style is penetrating and empathetic, with vivid descriptions that reveal the emotional and psychological layers of his characters. Tine’s inner journey, from a stifling youth to liberating self-discovery, is told in a captivating and nuanced manner.

Adriaan van der Veen, born on February 5, 1916, in The Hague, and died on January 4, 2003, in The Hague, was a Dutch writer and journalist. He studied law and worked in the Resistance during World War II. Van der Veen’s literary work is characterized by his engagement with social and political issues, as well as his ability to bring complex characters and moral dilemmas to life. In addition to Zuster ter zee, he wrote Het verval (The Decline) and Vlammen tegen de muur(Flames Against the Wall). His work reflects a profound observation of human nature and a keen insight into the societal and personal struggles of his time. Van der Veen remains a respected figure in Dutch literature, valued for his incisive prose and his ability to articulate profound human experiences.

Dimensions 21 × 13,5 cm