Altijd weer Frankrijk en andere Gallische hartenkreten

Bakker, Rudolf. Altijd weer Frankrijk en andere Gallische hartenkreten. Amsterdam / Antwerpen: De Arbeiderspers, 1999. 176 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine Plus. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5664 SKU: SKU-7900 Category:

Nederlands:

Altijd weer Frankrijk en andere Gallische hartenkreten van Rudolf Bakker, gepubliceerd in 1999 door De Arbeiderspers, is een geamuseerde maar soms ook cynische liefdesbrief aan Frankrijk, het land dat Bakker zowel fascineert als frustreert. Deze eerste editie, bestaande uit 176 pagina’s en met een formaat van 13,5 cm x 21,5 cm, is een boeiende verzameling essays en reisverhalen die het Franse leven vanuit een kritische doch humoristische lens bekijkt. Het boek is in uitstekende staat (Fine Plus) en heeft een zachte kaft met perfecte binding.

In het eerste deel, Zelf bedacht, richt Bakker zijn scherpe blik op verschillende aspecten van de Franse cultuur en maatschappij. Hij neemt de lezer mee door zijn persoonlijke irritaties en verwonderingen, van de Franse neiging tot geschiedvervalsing en het chauvinistische gevoel voor landschap, tot de ecologische berenverering in de Pyreneeën en de hypocrisie op de Franse naaktstranden. Bakker spaart niemand in zijn analyses en zijn beschrijvingen zijn doorspekt met vuur en humor. Zijn observaties over de ondergang van het Mitterrandisme en de zogenaamde verfijndheid van de Franse maatschappij zijn zowel vermakelijk als ontmaskerend.

Het tweede deel, Zelf gezien, is een verzameling kritische reisverhalen waarin Bakker de lezer meeneemt naar minder bekende plekken in Frankrijk. Hij beschrijft onder meer de plek waar Richard Leeuwenhart door een domme pijl werd gedood, en volgt Romeinse zandpaden tussen het koren. Ook neemt hij deel aan een naïef feest ter herdenking van de Honderdjarige Oorlog met dans en zang, en fietst hij op zijn gele mountainbike door de heuvels van de Vexin, waar hij steeds weer vrede sluit met het landschap en het land.

Wat Bakker’s boek zo meesterlijk maakt, is zijn vermogen om scherpte en humor te combineren. Zijn kritische observaties zijn geformuleerd met een knappe verwoording die het boek zowel vermakelijk als inzichtelijk maakt. Zijn liefde-haatrelatie met Frankrijk wordt treffend weergegeven door zijn beschrijvingen van typische Franse eigenaardigheden en de soms absurdistische situaties waarin hij zich bevindt.

Rudolf Bakker, geboren op 20 november 1929 in Sluis, is een Nederlandse schrijver en journalist, die bekend staat om zijn scherpe en vaak humoristische observaties van het leven in Frankrijk. Bakker werkte vanaf 1964 als correspondent voor een Nederlandse dagbladgroep in verschillende Europese steden, waaronder Bonn, Rome, Londen en Parijs. Zijn ervaring en diepgaande kennis van Frankrijk en de Franse cultuur komen sterk naar voren in zijn werk, wat hem een unieke stem geeft in de Nederlandstalige literaire wereld. Altijd weer Frankrijk is zijn vierde boek, en zijn stijl van schrijven combineert serieuze kritiek met een speelse benadering, wat zijn werk toegankelijk en aangenaam maakt voor een breed publiek.

English:

Altijd weer Frankrijk en andere Gallische hartenkreten (Always France and Other Gallic Outcries) by Rudolf Bakker, published in 1999 by De Arbeiderspers, is an amused yet sometimes cynical love letter to France, the country that both fascinates and frustrates Bakker. This first edition, consisting of 176 pages and measuring 13.5 cm x 21.5 cm, is a captivating collection of essays and travel stories that view French life through a critical yet humorous lens. The book is in fine plus condition and features a softcover with perfect binding.

In the first part, Zelf bedacht (Self-Invented), Bakker directs his sharp gaze at various aspects of French culture and society. He takes the reader through his personal irritations and wonders, from the French tendency towards historical distortion and the chauvinistic sense of landscape, to the ecological bear worship in the Pyrenees and the hypocrisy on French nudist beaches. Bakker spares no one in his analyses, and his descriptions are infused with fire and humor. His observations on the decline of Mitterrandism and the so-called refinement of French society are both entertaining and revealing.

The second part, Zelf gezien (Self-Seen), is a collection of critical travel stories in which Bakker takes the reader to lesser-known places in France. He describes, among other things, the spot where Richard the Lionheart was killed by a foolish arrow, follows Roman sand paths between the cornfields, and participates in a naive festival commemorating the Hundred Years’ War with dance and song. He also cycles on his yellow mountain bike through the hills of the Vexin, where he repeatedly finds peace with the landscape and the country.

What makes Bakker’s book so masterful is his ability to combine sharpness with humor. His critical observations are formulated with skillful wording that makes the book both entertaining and insightful. His love-hate relationship with France is vividly depicted through his descriptions of typical French peculiarities and the sometimes absurd situations he finds himself in.

Rudolf Bakker, born on November 20, 1929, in Sluis, is a Dutch writer and journalist known for his sharp and often humorous observations of life in France. Bakker worked as a correspondent for a Dutch newspaper group in various European cities, including Bonn, Rome, London, and Paris, since 1964. His experience and deep knowledge of France and French culture strongly emerge in his work, giving him a unique voice in Dutch literature. Altijd weer Frankrijk is his fourth book, and his writing style combines serious criticism with a playful approach, making his work accessible and enjoyable for a wide audience.

Dimensions 21,5 × 13,5 cm