Weekendpelgrimage

Marugg, Tip. Weekendpelgrimage. Amsterdam: Em. Querido’s, 1986. 184 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Fourth Edition. 11,5 cm. x 18,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

12,50

In stock

Product ID: 2927 SKU: SKU-3175 Category:

Nederlands:

Weekendpelgrimage van Tip Marugg is een roman die zich afspeelt op Curaçao en het verhaal vertelt van een man in een staat van voortdurende dronkenschap. De term “pelgrimage” in de titel heeft een religieuze connotatie, wat de zoektocht van de hoofdpersoon naar betekenis en verlossing onderstreept. Het verhaal wisselt zonder overgangen en in een razend tempo tussen momenten van bewustzijnsvernauwing en -verwijding. Deze wisselingen weerspiegelen de interne chaos en de zoektocht naar begrip en verlossing van de drinker.

De roman begint met de hoofdpersoon die zijn schuldgevoel ten opzichte van zijn gekleurde medemens analyseert. Door deze introspectie wordt het eiland zelf een hoofdrolspeler in het verhaal. Curaçao, met zijn rijke geschiedenis en culturele mix, wordt gepresenteerd als een plaats waar zowel blanke als gekleurde mensen worden meegezogen in de decadentie van het blanke collectief. Dit collectief is verslapt en heeft zijn oorspronkelijke vitaliteit verloren. Het eiland fungeert als een verbindende factor tussen beide groepen, symboliserend hun gedeelde lot en de complexiteit van hun interacties.

Marugg’s schrijfstijl is rijk en poëtisch, met een diepe focus op de eenzaamheid die zijn personages doordringt. De hoofdpersoon’s dronkenschap wordt niet alleen fysiek, maar ook spiritueel en emotioneel ervaren, waardoor de lezer een dieper inzicht krijgt in zijn existentiële worstelingen. Deze eenzaamheid is een terugkerend thema in al Marugg’s werk, en in Weekendpelgrimage komt dit thema tot een hoogtepunt.

De beschrijvingen van Curaçao zijn levendig en gedetailleerd, waardoor het eiland bijna een eigen personage wordt in de roman. De natuurlijke schoonheid en de culturele complexiteit van het eiland worden meesterlijk vastgelegd, wat de lezer een intiem portret biedt van het leven op Curaçao. Dit versterkt de symbolische rol van het eiland als een plaats van zowel verlies als mogelijkheid.

Marugg behoort, samen met Boeli van Leeuwen en Frank Martinus Arion, tot de zogenaamde ‘spoorzoekersgeneratie’ van de jaren ’50, een groep schrijvers die nieuwe wegen verkende in de Antilliaanse literatuur. Zijn werk is prachtig gecomponeerd en rijk aan taalgebruik, wat hem tot een van de meest invloedrijke schrijvers van zijn tijd maakt. Naast Weekendpelgrimage heeft Marugg ook bekendheid verworven met werken zoals Afschuw van licht, een bundel gedichten uit de Stoepperiode, en de roman In de straten van Tepalka.

Met Weekendpelgrimage biedt Marugg een diepgaande verkenning van de menselijke geest, de complexiteit van interraciale relaties en de zoektocht naar betekenis in een wereld die vaak chaotisch en onrechtvaardig is. Zijn vermogen om de eenzaamheid en de innerlijke strijd van zijn personages op zo’n genuanceerde manier te verwoorden, maakt dit boek tot een meesterwerk in de Nederlandstalige literatuur.

English:

Weekendpelgrimage by Tip Marugg is a novel set in Curaçao that tells the story of a man in a state of constant drunkenness. The term “pilgrimage” in the title carries a religious connotation, highlighting the protagonist’s search for meaning and redemption. The narrative shifts rapidly and seamlessly between moments of narrowed and expanded consciousness, reflecting the internal chaos and quest for understanding and salvation of the drinker.

The novel begins with the protagonist analyzing his guilt towards his colored fellow men. Through this introspection, the island itself becomes a central character in the story. Curaçao, with its rich history and cultural mix, is depicted as a place where both white and colored people are drawn into the decadence of the white collective. This collective has become weakened and lost its original vitality. The island acts as a unifying factor between the two groups, symbolizing their shared fate and the complexity of their interactions.

Marugg’s writing style is rich and poetic, with a deep focus on the loneliness that pervades his characters. The protagonist’s drunkenness is experienced not only physically but also spiritually and emotionally, giving the reader a deeper insight into his existential struggles. This loneliness is a recurring theme in all of Marugg’s work, and in Weekendpelgrimage, this theme reaches its zenith.

The descriptions of Curaçao are vivid and detailed, making the island almost a character in its own right. The natural beauty and cultural complexity of the island are masterfully captured, offering the reader an intimate portrait of life in Curaçao. This enhances the symbolic role of the island as a place of both loss and possibility.

Marugg, along with Boeli van Leeuwen and Frank Martinus Arion, is part of the so-called ‘trailblazer generation’ of the 1950s, a group of writers who explored new paths in Antillean literature. His work is beautifully composed and rich in language, making him one of the most influential writers of his time. Besides Weekendpelgrimage, Marugg is also known for works such as Afschuw van licht, a collection of poems from the Stoep period, and the novel In de straten van Tepalka.

With Weekendpelgrimage, Marugg offers a profound exploration of the human mind, the complexity of interracial relationships, and the search for meaning in a world that is often chaotic and unjust. His ability to articulate the loneliness and inner struggles of his characters in such a nuanced manner makes this book a masterpiece in Dutch literature.

Dimensions 18,5 × 11,5 cm