Veel vrouwen, af en toe een man

Hemmerechts, Kristien. Veel vrouwen, af en toe een man. Amsterdam – Antwerpen: Atlas, 1995. 157 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

7,50

In stock

Product ID: 2237 SKU: SKU-3178 Category:

Nederlands:

Veel vrouwen, af en toe een man van Kristien Hemmerechts is een intrigerende roman die de levens van verschillende vrouwen in twee verschillende tijdperken verkent. De roman begint met een proloog waarin drie interne leerlingen van een door nonnen bestierde meisjeskostschool worden voorgesteld. Deze meisjes werden door hun Latijnse lerares, die ze bewonderden, de “drie gratiën” genoemd. De dochter van deze lerares, die psychologie heeft gestudeerd, wordt tegen haar zin lerares op dezelfde school waar haar grootmoeder les gaf en waar de drie gratiën, waarvan er één inmiddels directrice is geworden, ook werken.

De roman verweeft twee geschiedenissen die met dunne lijntjes aan elkaar verbonden zijn: een verhaal uit het verleden, kort na de Tweede Wereldoorlog, verteld door de directrice, en een verhaal uit het heden, verteld door de kleindochter. In het verleden speelt zich een klein drama af rond zuster-surveillante Ursula, die door de Latijnse lerares werd geweigerd om mee te gaan op een schoolreisje naar Trier. Deze gebeurtenis heeft blijvende gevolgen voor de betrokkenen.

In het heden worstelt de kleindochter met haar eigen problemen. Ze is seksueel gefrustreerd en getrouwd met een man die een obsessie heeft voor het opnieuw fotograferen van locaties van oude foto’s. De kleindochter ervaart een gevoel van isolatie en ontevredenheid in haar huwelijk, wat haar perspectief op het leven en haar werk op de school beïnvloedt.

Hemmerechts’ schrijfstijl is doordringend en meeslepend, met een scherp oog voor de complexiteit van menselijke relaties en emoties. De wisseling tussen de twee tijdsperioden en perspectieven geeft de roman een diepgaande dimensie, waarbij de lezer wordt uitgenodigd om de parallellen en verschillen tussen de generaties te onderzoeken.

De thema’s van het boek omvatten onder andere de zoektocht naar identiteit, de impact van het verleden op het heden, en de rollen van vrouwen in verschillende historische en sociale contexten. Hemmerechts slaagt erin om deze thema’s op een genuanceerde en gevoelige manier te verkennen, waardoor de roman zowel intellectueel stimulerend als emotioneel aangrijpend is.

Veel vrouwen, af en toe een man is een goed geschreven boek dat de lezer blijft fascineren, zelfs na herhaalde lezingen. De diepgaande karakterstudies en de zorgvuldig opgebouwde spanning maken dit een onvergetelijke leeservaring.

Kristien Hemmerechts, geboren in 1955, is een Vlaamse auteur die bekend staat om haar scherpe observaties en diepgaande verkenningen van de menselijke psyche. Haar werk richt zich vaak op de levens van vrouwen en de maatschappelijke verwachtingen die hen beïnvloeden. Met een achtergrond in literatuur en een carrière die zich uitstrekt over meerdere decennia, heeft Hemmerechts een indrukwekkende bibliografie opgebouwd, bestaande uit romans, essays, en korte verhalen. Haar schrijfstijl is zowel kritisch als empathisch, en ze weet complexe emotionele en sociale thema’s met grote vaardigheid en diepgang te behandelen. Veel vrouwen, af en toe een man is een van haar bekendste werken, en het illustreert haar talent om persoonlijke verhalen te verweven met bredere maatschappelijke thema’s.

English:

Veel vrouwen, af en toe een man (Many Women, Occasionally a Man) by Kristien Hemmerechts is an intriguing novel that explores the lives of various women across two different time periods. The novel begins with a prologue introducing three boarding students at a convent-run girls’ school. These girls were called the “three Graces” by their admired Latin teacher. The Latin teacher’s daughter, who studied psychology, unwillingly becomes a teacher at the same school where her grandmother taught and where the three Graces, one of whom is now the headmistress, also work.

The novel intertwines two stories connected by thin threads: a story from the past, shortly after World War II, told by the headmistress, and a present-day story told by the granddaughter. In the past, a small drama unfolds involving Sister Ursula, who was denied permission to join a school trip to Trier by the Latin teacher. This event has lasting repercussions for those involved.

In the present, the granddaughter struggles with her own issues. She is sexually frustrated and married to a man who is obsessed with finding old photographs and rephotographing the same locations. The granddaughter feels isolated and dissatisfied in her marriage, which affects her outlook on life and her work at the school.

Hemmerechts’ writing style is penetrating and engaging, with a keen eye for the complexity of human relationships and emotions. The shifting between two time periods and perspectives adds depth to the novel, inviting readers to explore the parallels and differences between generations.

The themes of the book include the search for identity, the impact of the past on the present, and the roles of women in various historical and social contexts. Hemmerechts skillfully explores these themes in a nuanced and sensitive manner, making the novel both intellectually stimulating and emotionally gripping.

Veel vrouwen, af en toe een man is a well-written book that continues to captivate readers, even upon repeated readings. The profound character studies and carefully built tension make this an unforgettable reading experience.

Kristien Hemmerechts, born in 1955, is a Flemish author known for her sharp observations and in-depth explorations of the human psyche. Her work often focuses on the lives of women and the societal expectations that shape them. With a background in literature and a career spanning several decades, Hemmerechts has built an impressive bibliography of novels, essays, and short stories. Her writing style is both critical and empathetic, and she skillfully handles complex emotional and social themes with great depth and insight. Veel vrouwen, af en toe een man is one of her best-known works, showcasing her talent for intertwining personal stories with broader societal themes.