Van achter een gesloten deur

López, Esteban. Van achter een gesloten deur. Antwerpen / Amsterdam: Standaard / P.N. van Kampen, 1975. 184 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Gemini Literaire Paperback. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,00

In stock

Product ID: 2948 SKU: SKU-7986 Category:

Nederlands

Van achter een gesloten deur (1975) door Esteban López is een intrigerende historische en familiale roman die zich afspeelt in het Frankrijk van de 19e eeuw. Uitgegeven door Standaard / P.N. van Kampen als deel van de Gemini Literaire Paperback-serie, bevat deze eerste editie 184 pagina’s en wordt gepresenteerd in een softcover met perfecte binding. De roman onderzoekt de thema’s van nostalgie, familie, en de ongrijpbare aard van het verleden, en biedt een complex portret van een Frans domineesgezin dat wordt achtervolgd door herinneringen en spookachtige ervaringen.

De centrale vraag van de roman draait om de aard van nostalgie: naar welke geborgenheid hunkeren we, en welke beschutting verwachten we van het verleden? López plaatst deze vragen in de context van een historisch decor en verweeft ze met een eigentijdse spookgeschiedenis. Het verhaal volgt de geschiedenis van een respectabel Frans domineesgezin en onderzoekt hoe het verleden onverwachts en op verontrustende wijze hun leven binnendringt.

Het domineesgezin, ogenschijnlijk stabiel en traditioneel, wordt langzaam ingehaald door de spoken van hun verleden. De roman toont hoe de herinneringen aan vroeger hen belaagt, hun huidige leven verstoort en bijna onmogelijk maakt. Deze ervaringen, vaak subjectief en door de lens van nostalgie vervormd, confronteren de personages met hun eigen angsten en onverwerkte trauma’s.

Een van de belangrijkste personages, Gerrit, verwoordt de impact van deze spookachtige herinneringen treffend: “De warmte, die ik mis, vertaal ik als koude. Het leven, dat ik ontbeer, komt mij voor als de dood. Het onverklaarbare doet een beroep op het geheugen en tovert mij voorvallen uit mijn jeugd voor.” Deze uitspraak vat de kern van de roman samen: hoe het verleden ons kan beïnvloeden en hoe de subjectieve beleving van herinneringen ons huidige leven kan vormen en verstoren.

López’ schrijfstijl is doordrenkt van atmosferische beschrijvingen en psychologische diepgang. Hij gebruikt de historische setting niet alleen als achtergrond, maar als een actief element dat de thema’s van de roman versterkt. De levendige beschrijvingen van het Franse platteland, de gedetailleerde weergave van de tijdsgeest, en de subtiele suggesties van het bovennatuurlijke dragen bij aan de spanning en mystiek van het verhaal.

Van achter een gesloten deur biedt een genuanceerde verkenning van de spanning tussen het verleden en het heden, de invloed van herinneringen, en de manier waarop onverwerkte emoties en ervaringen ons kunnen achtervolgen. De roman nodigt de lezer uit om na te denken over de aard van nostalgie en de complexiteit van de menselijke psyche. Het is een verhaal dat zowel historische als psychologische diepgang combineert, en dat blijft resoneren vanwege zijn inzichtelijke behandeling van de menselijke ervaring.

Esteban López (1910-1999) was een Spaans-Nederlandse schrijver en psychiater, bekend om zijn verkenning van mystieke en psychologische thema’s in zijn literaire werk. López werd geboren in Spanje en verhuisde later naar Nederland, waar hij zich vestigde als een prominente figuur in de literaire wereld. Zijn werken combineren vaak zijn kennis van de menselijke geest met een interesse in mythologie en geschiedenis, resulterend in romans die zowel intellectueel prikkelend als emotioneel boeiend zijn. López’ vermogen om complexe psychologische en historische thema’s te verkennen, maakt hem tot een unieke stem in de literatuur. Zijn roman Van achter een gesloten deur is een voorbeeld van zijn talent om persoonlijke en historische elementen te verweven tot een meeslepend verhaal.

English

Van achter een gesloten deur (Behind a Closed Door) (1975) by Esteban López is a captivating historical and family novel set in 19th-century France. Published by Standaard / P.N. van Kampen as part of the Gemini Literary Paperback series, this first edition comprises 184 pages and is presented in a softcover with perfect binding. The novel explores themes of nostalgia, family, and the elusive nature of the past, offering a complex portrayal of a French pastor’s family haunted by memories and ghostly experiences.

The central question of the novel revolves around the nature of nostalgia: what kind of security do we yearn for, and what shelter do we expect from the past? López situates these questions in a historical setting and intertwines them with a contemporary ghost story. The narrative follows the history of a respectable French pastor’s family and examines how the past intrudes unexpectedly and disturbingly into their lives.

The pastor’s family, seemingly stable and traditional, is slowly overtaken by the ghosts of their past. The novel shows how their memories of the past haunt them, disrupt their current lives, and make existence almost unbearable. These experiences, often subjective and distorted by the lens of nostalgia, confront the characters with their own fears and unresolved traumas.

One of the key characters, Gerrit, eloquently expresses the impact of these haunting memories: “The warmth I miss, I translate as cold. The life I lack seems to me like death. The inexplicable appeals to the memory and conjures up incidents from my youth.” This statement captures the essence of the novel: how the past can influence us and how the subjective experience of memories can shape and disturb our present lives.

López’s writing style is infused with atmospheric descriptions and psychological depth. He uses the historical setting not merely as a backdrop but as an active element that enhances the themes of the novel. The vivid descriptions of the French countryside, the detailed portrayal of the era, and the subtle suggestions of the supernatural contribute to the story’s tension and mystique.

Van achter een gesloten deur offers a nuanced exploration of the tension between past and present, the influence of memories, and how unresolved emotions and experiences can haunt us. The novel invites readers to reflect on the nature of nostalgia and the complexity of the human psyche. It is a story that combines both historical and psychological depth and resonates due to its insightful treatment of the human experience.

Esteban López (1910-1999) was a Spanish-Dutch writer and psychiatrist, known for his exploration of mystical and psychological themes in his literary work. Born in Spain, López later moved to the Netherlands, where he established himself as a prominent figure in the literary world. His works often combine his knowledge of the human mind with an interest in mythology and history, resulting in novels that are both intellectually stimulating and emotionally engaging. López’s ability to explore complex psychological and historical themes makes him a unique voice in literature. His novel Van achter een gesloten deur exemplifies his talent for weaving personal and historical elements into a compelling narrative.

Dimensions 20 × 12,5 cm