Uitvluchten

Haakman, Anton. Uitvluchten. Amsterdam: De Bezige Bij, 1979. 140 pages. Volumes: 1 volume. Series: BBLITERAIR. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,50

In stock

Product ID: 5679 SKU: SKU-7885 Category:

Nederlands:

Uitvluchten is een bundel van reisverhalen, beschouwingen en herinneringen van Anton Haakman, uitgegeven in 1979 door De Bezige Bij als onderdeel van de serie BBLITERAIR. Deze eerste editie bestaat uit 140 pagina’s en meet 12,5 cm x 20 cm. Het boek is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met perfecte binding.

In deze collectie heeft Haakman een aantal stukken samengebracht die hij eerder publiceerde in NRC/Handelsblad. De verhalen variëren van persoonlijke reiservaringen tot overdenkingen over de alledaagse werkelijkheid. Wat deze bundel verbindt, is Haakmans fascinatie voor de manier waarop de werkelijkheid zich op onvoorspelbare en raadselachtige wijze kan manifesteren.

Het openingsverhaal, “Op zoek naar stilte”, volgt Haakman op zijn zoektocht naar een afgelegen plek weg van de drukte van het moderne leven. Zijn reis naar de stille uithoeken van een Scandinavisch land biedt niet alleen een fysiek ontsnappen aan de stadse hectiek, maar ook een gelegenheid tot introspectie en het ontdekken van innerlijke rust.

In “De echo van de Alpen” deelt Haakman zijn ervaringen tijdens een wandeltocht door de Zwitserse Alpen. Zijn beschrijvingen van de majestueuze berglandschappen worden gecombineerd met reflecties over de menselijke kleinheid ten opzichte van de natuurkrachten. Dit verhaal laat zien hoe de confrontatie met de natuur een diepgaande invloed kan hebben op iemands perspectief op het leven.

“Herinneringen aan een vreemde stad” is een nostalgische terugblik op een bezoek aan een stad vol levendige markten en smalle straatjes. Haakman brengt de plaats tot leven met zijn gedetailleerde beschrijvingen van geuren, geluiden en de alledaagse interacties van de lokale bevolking. De herinneringen worden gekleurd door een gevoel van melancholie en verloren tijden.

In “De kunst van het verdwalen” vertelt Haakman over zijn gewoonte om tijdens zijn reizen bewust van de gebaande paden af te wijken. Deze praktijk leidt vaak tot onverwachte ontmoetingen en avonturen, wat zijn verhalen een gevoel van spontaniteit en avontuur geeft. Zijn ervaringen dienen als een metafoor voor het omarmen van het onbekende in het leven.

Het verhaal “De paradox van de reiziger” onderzoekt het idee dat reizen zowel een ontsnapping als een zoektocht naar betekenis kan zijn. Haakman reflecteert op hoe de act van het reizen zelf soms belangrijker wordt dan de bestemmingen, en hoe de voortdurende beweging helpt bij het begrijpen van zowel de wereld als zichzelf.

Hoewel Haakmans stijl eenvoudig en sympathiek is, wordt in de recensie opgemerkt dat de bundel niet altijd overtuigend is. De verhalen hebben momenten van boeiend en amusant zijn, maar slagen er soms niet in om een diepgaande indruk achter te laten. Dit komt vooral doordat Haakman, ondanks zijn observeerdrift, in sommige stukken weinig nieuws of prikkelends weet te bieden.

Anton Haakman, geboren in 1943, is een Nederlandse auteur en journalist, bekend om zijn reisverhalen en beschouwingen. Zijn werk is vaak een mix van persoonlijke reflecties en observaties over de alledaagse werkelijkheid. Voorafgaand aan Uitvluchten werkte Haakman als verslaggever voor verschillende Nederlandse kranten en tijdschriften. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een ingetogen benadering, waarbij hij de kleine, vaak over het hoofd geziene details van het leven benadrukt. Hoewel zijn werk soms als minder diepgaand wordt gezien, biedt het toch een waardevolle blik op de alledaagse ervaringen van een reiziger en observator.

English:

Uitvluchten (Excursions) is a collection of travel stories, reflections, and memoirs by Anton Haakman, published in 1979 by De Bezige Bij as part of the BBLITERAIR series. This first edition consists of 140 pages and measures 12.5 cm x 20 cm. The book is in fine condition and features a softcover with perfect binding.

In this collection, Haakman brings together a number of pieces he previously published in NRC/Handelsblad. The stories range from personal travel experiences to musings on everyday reality. What unifies this collection is Haakman’s fascination with how reality can manifest itself in unpredictable and enigmatic ways.

The opening story, “Op zoek naar stilte” (“In Search of Silence”), follows Haakman on his quest for a remote place away from the hustle and bustle of modern life. His journey to the quiet corners of a Scandinavian country provides not only a physical escape from urban chaos but also an opportunity for introspection and the discovery of inner peace.

In “De echo van de Alpen” (“The Echo of the Alps”), Haakman shares his experiences during a hiking trip through the Swiss Alps. His descriptions of the majestic mountain landscapes are combined with reflections on human insignificance in the face of nature’s forces. This story illustrates how confronting nature can profoundly influence one’s perspective on life.

“Herinneringen aan een vreemde stad” (“Memories of a Strange City”) is a nostalgic recollection of a visit to a city full of vibrant markets and narrow streets. Haakman brings the place to life with his detailed descriptions of smells, sounds, and the everyday interactions of the locals. The memories are tinged with a sense of melancholy and lost times.

In “De kunst van het verdwalen” (“The Art of Getting Lost”), Haakman discusses his habit of deliberately straying from the beaten path during his travels. This practice often leads to unexpected encounters and adventures, giving his stories a sense of spontaneity and adventure. His experiences serve as a metaphor for embracing the unknown in life.

The story “De paradox van de reiziger” (“The Paradox of the Traveler”) explores the idea that travel can be both an escape and a search for meaning. Haakman reflects on how the act of traveling itself sometimes becomes more important than the destinations, and how continuous movement helps in understanding both the world and oneself.

While Haakman’s style is simple and endearing, the review notes that the collection is not always compelling. The stories have moments of being engaging and amusing, but sometimes fail to leave a lasting impression. This is mainly because, despite his observational skills, Haakman offers little new or stimulating in some pieces.

Anton Haakman, born in 1943, is a Dutch author and journalist known for his travel stories and reflections. His work often blends personal reflections with observations on everyday reality. Before Uitvluchten, Haakman worked as a reporter for various Dutch newspapers and magazines. His style is characterized by a subdued approach, emphasizing the small, often overlooked details of life. Although his work is sometimes seen as less profound, it still provides a valuable insight into the everyday experiences of a traveler and observer.

Dimensions 20 × 12,5 cm