Fenrir

Haasse, Hella S.. Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen. Amsterdam: Em. Querido, 2000. 163 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,7 cm. x 21,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

5,50

In stock

Product ID: 5678 SKU: SKU-7886 Category:

Nederlands:

Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen van Hella S. Haasse, gepubliceerd in 2000 door Em. Querido, is een fascinerende roman die zich afspeelt op een afgelegen landgoed in de Ardennen. Met 163 pagina’s en een afmeting van 13,7 cm x 21,5 cm, biedt deze eerste editie een boeiende verkenning van menselijke relaties, mysteries en de schaduwen van het verleden.

Het verhaal volgt Matthias Crone, een jonge journalist die een encyclopedie over wolven samenstelt. Zijn fascinatie voor wolven leidt hem naar een landgoed in de Ardennen, waar de bekende pianiste Edith Waldschade een privé-wolvenkamp onderhoudt. Matthias besluit het landgoed te bezoeken, vergezeld door een oude schoolvriend die de opdracht heeft gekregen wolven in de regio te schieten. Bij aankomst ontmoet hij niet alleen Edith, maar ook een reeks andere intrigerende personages, waaronder Ediths zus, haar zwager, hun dochter en een man die beweert Ediths halfbroer te zijn.

Er hangt een voelbare spanning tussen de bewoners van het landgoed. Elk personage draagt zijn eigen geheimen met zich mee, en de dynamiek tussen hen is beladen met onuitgesproken conflicten en verborgen agenda’s. Deze spanning escaleert uiteindelijk tot een dramatisch hoogtepunt wanneer een moordaanslag plaatsvindt. De waarheid achter het familiedrama blijft moeilijk te achterhalen, aangezien elk personage zijn eigen interpretatie van de gebeurtenissen heeft en slechts een fragment van het totale verhaal kent.

Haasse toont haar meesterschap in het creëren van complexe personages en het verweven van hun persoonlijke geschiedenissen met de algehele plot. Haar beschrijvingen zijn rijk en suggestief, wat bijdraagt aan de mysterieuze sfeer van het landgoed en de omringende bossen. Ze slaagt erin om de lezer mee te slepen in een wereld waar verleden en heden door elkaar lopen, en waar de waarheid vaak schuilgaat achter een sluier van illusies en herinneringen.

De titel Fenrir verwijst naar een monsterlijke wolf uit de Oudnoorse mythologie, wat passend is gezien de thema’s van gevaar en verborgen dreigingen in het verhaal. Net zoals Fenrir wordt voorgesteld als een geketende demon, lijken de personages in de roman gevangen te zitten in hun eigen angsten en geheimen. Het gebruik van mythologische referenties versterkt de symbolische dimensie van de roman en geeft diepte aan de interne worstelingen van de personages.

Fenrir is niet alleen een spannende roman, maar ook een psychologische studie van de invloed van het verleden op het heden. Haasse’s bekwaamheid om complexe relaties en menselijke emoties tot leven te brengen, maakt deze roman tot een boeiende en gelaagde leeservaring. De combinatie van spanning, mysterie en diepgaande karakterstudie zorgt ervoor dat Fenrir een onvergetelijk werk is binnen Haasse’s oeuvre.

Hella S. Haasse (1918-2011) was een van de meest gevierde schrijvers in de Nederlandse literatuur. Geboren in Batavia (het huidige Jakarta), bracht zij haar jeugd door in Nederlands-Indië, wat een blijvende invloed had op haar werk. Ze studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en begon haar schrijverscarrière in de jaren 1940. Haasse staat bekend om haar historische romans en haar vermogen om complexe karakters en levendige settings te creëren. Tot haar bekendste werken behoren Oeroeg, Heren van de thee, en Het woud der verwachting. Haar werk wordt gekenmerkt door een diepgaand onderzoek naar menselijke emoties, geschiedenis, en de interactie tussen culturen. In Fenrir toont ze opnieuw haar vermogen om de lezer te boeien met een mix van mysterie en psychologische diepgang.

English:

Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen (Fenrir: A Long Weekend in the Ardennes) by Hella S. Haasse, published in 2000 by Em. Querido, is an intriguing novel set on a secluded estate in the Ardennes. With 163 pages and a size of 13.7 cm x 21.5 cm, this first edition offers a captivating exploration of human relationships, mysteries, and the shadows of the past.

The story follows Matthias Crone, a young journalist compiling an encyclopedia about wolves. His fascination with wolves leads him to an estate in the Ardennes, where renowned pianist Edith Waldschade maintains a private wolf camp. Matthias decides to visit the estate, accompanied by an old school friend assigned to shoot wolves in the region. Upon arrival, he meets not only Edith but also a series of other intriguing characters, including Edith’s sister, her brother-in-law, their daughter, and a man claiming to be Edith’s half-brother.

There is palpable tension among the residents of the estate. Each character carries their own secrets, and the dynamics between them are fraught with unspoken conflicts and hidden agendas. This tension eventually escalates to a dramatic climax when an attempted murder takes place. The truth behind the family drama remains elusive, as each character has their interpretation of the events and only a fragment of the whole story.

Haasse demonstrates her mastery in creating complex characters and intertwining their personal histories with the overall plot. Her descriptions are rich and evocative, contributing to the mysterious atmosphere of the estate and the surrounding forests. She succeeds in drawing the reader into a world where past and present intertwine, and where the truth often lies behind a veil of illusions and memories.

The title Fenrir refers to a monstrous wolf from Old Norse mythology, fitting given the themes of danger and hidden threats in the story. Just as Fenrir is depicted as a chained demon, the characters in the novel seem trapped in their fears and secrets. The use of mythological references enhances the symbolic dimension of the novel and adds depth to the internal struggles of the characters.

Fenrir is not only a suspenseful novel but also a psychological study of the influence of the past on the present. Haasse’s skill in bringing complex relationships and human emotions to life makes this novel a captivating and layered reading experience. The combination of suspense, mystery, and in-depth character study ensures that Fenrir is a memorable work within Haasse’s oeuvre.

Hella S. Haasse (1918-2011) was one of the most celebrated authors in Dutch literature. Born in Batavia (present-day Jakarta), she spent her childhood in the Dutch East Indies, which had a lasting influence on her work. She studied at the University of Amsterdam and began her writing career in the 1940s. Haasse is known for her historical novels and her ability to create complex characters and vivid settings. Among her best-known works are Oeroeg, Heren van de thee, and Het woud der verwachting. Her work is characterized by an in-depth exploration of human emotions, history, and the interaction between cultures. In Fenrir, she once again demonstrates her ability to captivate readers with a blend of mystery and psychological depth.

Dimensions 21,5 × 13,7 cm