Sprongen in de branding

Belcampo. Sprongen in de branding. Amsterdam – Antwerpen: Kosmos, 1950. 140 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 16 cm. x 23 cm..
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

15,00

In stock

Product ID: 2932 SKU: SKU-7968 Category:

Nederlands

Sprongen in de branding (1950) door Belcampo is een verzameling verhalen die de lezer meeneemt op een reis door de bizarre en fantasierijke wereld van de auteur. Uitgegeven door Kosmos in Amsterdam en Antwerpen, bestaat deze eerste editie uit 140 pagina’s en biedt een venster op Belcampo’s unieke schrijversuniversum. De verhalen in deze bundel, met hun verrassende wendingen en onconventionele thema’s, weerspiegelen Belcampo’s talent voor het verweven van het alledaagse met het surrealistische.

De verhalen in Sprongen in de branding variëren in toon en onderwerp, maar delen een gemeenschappelijke focus op het ongewone en het fantastische. Elk verhaal is een sprong in de verbeelding, waarin Belcampo de realiteit buigt en verdraait om verborgen waarheden en diepere inzichten te onthullen. De bundel opent met het verhaal “Het grote gebeuren,” waarin een apocalyptische gebeurtenis het dagelijks leven in een kleine stad dramatisch verandert. Belcampo’s beschrijving van deze gebeurtenis is tegelijkertijd angstaanjagend en komisch, wat de dualiteit van zijn schrijfstijl onderstreept.

Een ander opmerkelijk verhaal in de bundel is “De wandelende tak,” waarin een man ontdekt dat hij kan veranderen in een wandelende tak, een transformatie die zowel fascinerend als angstaanjagend is. Dit verhaal verkent thema’s van identiteit en verandering, en reflecteert op de menselijke behoefte om zich aan te passen aan de omringende wereld.

De verhalen “De dood van Willem Querido” en “De mens in de fles” bieden eveneens verkenningen van existentiële thema’s, waarbij Belcampo de lezer uitnodigt om na te denken over de aard van de werkelijkheid en de menselijke ervaring. Zijn levendige en gedetailleerde beschrijvingen creëren een meeslepende leeservaring, waarin de grens tussen realiteit en fantasie voortdurend vervaagt.

Belcampo’s stijl wordt gekenmerkt door zijn scherpe observaties en zijn vermogen om het absurde en het alledaagse naadloos te combineren. Zijn verhalen zijn doordrongen van een gevoel van wonder en nieuwsgierigheid, en hij slaagt erin om complexe thema’s op een toegankelijke en vaak humoristische manier te presenteren. Zijn gebruik van symboliek en metaforen draagt bij aan de diepte van de verhalen, waardoor ze zowel vermakelijk als betekenisvol zijn.

Sprongen in de branding is een essentieel werk voor liefhebbers van het fantastische en het surreële in de literatuur. Belcampo’s vermogen om het gewone om te zetten in iets buitengewoons maakt deze bundel tot een boeiende en onvergetelijke leeservaring. De verhalen in deze bundel tonen zijn unieke perspectief op de wereld en zijn talent om de lezer mee te voeren naar onbekende en intrigerende werelden.

Belcampo, pseudoniem van Herman Pieter Schönfeld Wichers (1902-1990), was een Nederlandse schrijver en arts, bekend om zijn bizarre en fantasievolle verhalen. Geboren in Naarden en opgeleid als arts, koos hij ervoor om zich volledig te wijden aan de literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van humor, verbeelding, en filosofische reflectie. Naast Sprongen in de branding schreef hij diverse andere verhalenbundels en romans, waarin hij vaak de grenzen tussen realiteit en fantasie verkent. Belcampo’s werk wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse literatuur, en zijn vermogen om diepgaande menselijke ervaringen te vertalen naar fantasierijke verhalen maakt hem tot een geliefde en gerespecteerde figuur in de literaire wereld.

English

Sprongen in de branding (Leaps in the Surf) (1950) by Belcampo is a collection of stories that takes the reader on a journey through the bizarre and imaginative world of the author. Published by Kosmos in Amsterdam and Antwerp, this first edition of 140 pages offers a window into Belcampo’s unique literary universe. The stories in this collection, with their surprising twists and unconventional themes, reflect Belcampo’s talent for weaving the everyday with the surreal.

The stories in Sprongen in de branding vary in tone and subject, but share a common focus on the unusual and the fantastic. Each story is a leap into imagination, where Belcampo bends and twists reality to reveal hidden truths and deeper insights. The collection opens with “Het grote gebeuren” (The Great Event), in which an apocalyptic event dramatically changes daily life in a small town. Belcampo’s depiction of this event is both terrifying and comical, highlighting the duality of his writing style.

Another notable story in the collection is “De wandelende tak” (The Walking Stick), in which a man discovers he can transform into a walking stick, a transformation that is both fascinating and terrifying. This story explores themes of identity and change, reflecting on the human need to adapt to the surrounding world.

The stories “De dood van Willem Querido” (The Death of Willem Querido) and “De mens in de fles” (The Man in the Bottle) also offer explorations of existential themes, with Belcampo inviting the reader to reflect on the nature of reality and the human experience. His vivid and detailed descriptions create an immersive reading experience, where the boundary between reality and fantasy continually blurs.

Belcampo’s style is characterized by his sharp observations and his ability to seamlessly combine the absurd and the everyday. His stories are imbued with a sense of wonder and curiosity, and he succeeds in presenting complex themes in an accessible and often humorous way. His use of symbolism and metaphors adds depth to the stories, making them both entertaining and meaningful.

Sprongen in de branding is an essential work for lovers of the fantastic and the surreal in literature. Belcampo’s ability to turn the ordinary into something extraordinary makes this collection a captivating and unforgettable reading experience. The stories in this collection showcase his unique perspective on the world and his talent for transporting the reader to unknown and intriguing realms.

Belcampo, the pseudonym of Herman Pieter Schönfeld Wichers (1902-1990), was a Dutch writer and physician known for his bizarre and imaginative stories. Born in Naarden and trained as a doctor, he chose to fully dedicate himself to literature. His work is characterized by a unique combination of humor, imagination, and philosophical reflection. In addition to Sprongen in de branding, he wrote several other story collections and novels, often exploring the boundaries between reality and fantasy. Belcampo’s work is considered an important contribution to Dutch literature, and his ability to translate profound human experiences into imaginative stories makes him a beloved and respected figure in the literary world.

Dimensions 23 × 16 cm