Rosenkranz

Schouwenaars, Clem. Rosenkranz. Schoten: Hadewijch, 1985. 320 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

15,00

In stock

Product ID: 2529 SKU: SKU-3077 Category:

Nederlands:

“Rosenkranz” is een omvangrijke roman die een periode van ongeveer twintig jaar uit het leven van een schrijver volgt. Het verhaal begint met een chaotisch en literair onvruchtbaar bestaan, gekenmerkt door hopeloze liefdesrelaties. De hoofdpersoon, een schrijver, worstelt met zijn persoonlijke en professionele leven en slaagt er pas aan het einde van het boek in om de richting voor zijn roman “Rosenkranz” te vinden. Deze verlichting komt wanneer hij zijn moeder herontdekt in een vrouw die hem ook als muze dient. Het boek is geschreven vanuit de ik-persoon, wat een intieme maar soms onbeholpen vertelstijl creëert. De gebeurtenissen in de roman worden vaak voorspelbaar of geforceerd toevallig gepresenteerd, en de psychologische diepgang van de personages wordt als naïef beschouwd. Hoewel de intentie van de auteur wellicht diepgaand was, blijkt de uitvoering minder effectief in het boeien van de lezer.

Clem Schouwenaars (1932-1993) was een Vlaamse dichter en romanschrijver. Zijn werk staat bekend om de psychologische diepgang en de complexiteit van zijn personages. Schouwenaars’ oeuvre wordt gekenmerkt door een melancholische en introspectieve toon, vaak gericht op de menselijke conditie en existentiële vraagstukken. Naast romans schreef hij ook gedichten en essays, waarin hij zijn persoonlijke ervaringen en observaties van de wereld verwerkte.

English:

“Rosenkranz” is an extensive novel that covers about twenty years in the life of a writer. The story begins with a chaotic and literarily barren existence, marked by hopeless love affairs. The protagonist, a writer, struggles with his personal and professional life and only at the end of the book does he find the direction for his novel “Rosenkranz”. This enlightenment comes when he rediscovers his mother in a woman who also serves as his muse. The book is written from a first-person perspective, creating an intimate but sometimes awkward narrative style. The events in the novel are often presented in a predictable or forced coincidental manner, and the psychological depth of the characters is considered naive. While the author’s intention may have been profound, the execution is less effective in captivating the reader.

Clem Schouwenaars (1932-1993) was a Flemish poet and novelist. His work is known for its psychological depth and the complexity of his characters. Schouwenaars’ oeuvre is characterized by a melancholic and introspective tone, often focusing on the human condition and existential questions. In addition to novels, he also wrote poems and essays, in which he incorporated his personal experiences and observations of the world.