De wereld een dansfeest

van Schendel, Arthur. De wereld een dansfeest. Amsterdam: Em. Querido, 1992. 175 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Salamander. 20th Edition. 18 cm. x 11,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 2528 SKU: SKU-8022 Category:

Nederlands

De wereld een dansfeest (1992) door Arthur van Schendel, uitgegeven door Em. Querido, is een van de meest geliefde werken van deze prominente Nederlandse schrijver. Dit is de twintigste editie, uitgebracht als deel van de Salamander-serie. Het boek telt 175 pagina’s en is in uitstekende staat, gebonden als softcover met een perfecte binding.

Het boek, oorspronkelijk geschreven in 1938, beleeft in deze editie zijn zoveelste herdruk en maakt ook deel uit van deel 5 van Van Schendels Verzameld Werk. In De wereld een dansfeest verweeft Van Schendel de levens van negentien personages in evenzoveel hoofdstukken, waarbij elk personage een unieke kijk biedt op een reeks onderling verbonden gebeurtenissen. De kern van het verhaal draait om Marion en Walewijn, de centrale personages, wiens relatie een belangrijke rol speelt in het verhaal. De roman is geschreven in een luchtige toon, maar heeft een droefgeestige ondertoon. Het blinde noodlot brengt zowel het hoogste geluk als de uiteindelijke ondergang, wat het boek een diep emotionele lading geeft.

Elk hoofdstuk biedt een nieuw perspectief en belicht de complexiteit van menselijke relaties en de onvoorspelbaarheid van het leven. Van Schendel toont meesterlijk hoe de acties en beslissingen van elk personage een kettingreactie veroorzaken die leidt tot onverwachte wendingen in het verhaal. De veelzijdigheid van de personages en hun diepgaande psychologische uitwerking geven het boek een rijke, gelaagde structuur.

Het werk wordt door critici en tijdgenoten als een meesterwerk beschouwd. E. du Perron prees het boek als zodanig en Simon Vestdijk beschouwde het naast Het fregatschip Johanna Maria als een hoogtepunt in Van Schendels oeuvre. De lichtvoetige vertelstijl van Van Schendel staat in schril contrast met de vaak melancholische thema’s die hij verkent, wat het boek een unieke plaats in de Nederlandse literatuur bezorgt.

Arthur van Schendel (1874-1946) was een invloedrijke Nederlandse schrijver, bekend om zijn romans die vaak een diepgaande psychologische en sociale analyse bieden van het leven in Nederland. Geboren in Batavia (nu Jakarta), begon Van Schendel zijn literaire carrière met verhalen en gedichten, maar werd vooral bekend door zijn romans. Zijn werk kenmerkt zich door een sterke nadruk op lot en noodlot, en zijn stijl wordt vaak beschreven als poëtisch en contemplatief. Van Schendel’s literaire nalatenschap omvat klassieke werken zoals Het fregatschip Johanna Maria en Een zwerver verliefd. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers in de Nederlandse literatuur van de eerste helft van de 20e eeuw. Zijn vermogen om het alledaagse leven en menselijke emoties te vangen met een mengeling van humor en melancholie heeft hem een blijvende plaats in de literaire canon bezorgd.

English

De wereld een dansfeest (The World a Dance Party) (1992) by Arthur van Schendel, published by Em. Querido, is one of the most beloved works by this prominent Dutch author. This is the twentieth edition, released as part of the Salamander series. The book has 175 pages and is in excellent condition, bound as a softcover with perfect binding.

Originally written in 1938, this edition represents another reprint of this popular work and is also included in volume 5 of Van Schendel’s Collected Works. In The World a Dance Party, Van Schendel interweaves the lives of nineteen characters in as many chapters, each offering a unique perspective on a series of interconnected events. The central narrative revolves around Marion and Walewijn, the main characters, whose relationship plays a pivotal role in the story. The novel is written in a light-hearted tone but carries an underlying melancholy. The blind fate brings both the highest joy and the eventual downfall, giving the book a deeply emotional resonance.

Each chapter provides a new perspective and highlights the complexity of human relationships and the unpredictability of life. Van Schendel masterfully shows how the actions and decisions of each character trigger a chain reaction leading to unexpected twists in the narrative. The versatility of the characters and their profound psychological portrayal give the book a rich, layered structure.

Critics and contemporaries consider the work a masterpiece. E. du Perron praised it as such, and Simon Vestdijk regarded it, alongside The Frigate Johanna Maria, as a pinnacle of Van Schendel’s oeuvre. Van Schendel’s light-hearted narrative style contrasts sharply with the often melancholic themes he explores, giving the book a unique place in Dutch literature.

Arthur van Schendel (1874-1946) was an influential Dutch writer, known for his novels that often offer profound psychological and social analysis of life in the Netherlands. Born in Batavia (now Jakarta), Van Schendel began his literary career with stories and poems but became renowned for his novels. His work is characterized by a strong emphasis on fate and destiny, and his style is often described as poetic and contemplative. Van Schendel’s literary legacy includes classic works such as The Frigate Johanna Maria and A Wanderer in Love. He is regarded as one of the most significant writers in Dutch literature of the first half of the 20th century. His ability to capture everyday life and human emotions with a blend of humor and melancholy has secured him a lasting place in the literary canon.

Dimensions 11,5 × 18 cm