Robinson

Meijsing, Doeschka. Robinson. Amsterdam: Em Querido, 1977. 116 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Fourth Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2520 SKU: SKU-3176 Category:

Nederlands:

Robinson van Doeschka Meijsing is een roman over een 17-jarige scholiere genaamd Robinson, die samen met haar moeder naar een andere stad is verhuisd. Haar vader, een zeekapitein, gaf haar deze buitenissige naam. Terwijl Robinson probeert haar plaats te vinden in deze nieuwe omgeving, ontvouwt zich rondom haar een complex web van relaties en intriges.

Robinson’s nieuwe schoolvriend, een klasgenoot die zich afzet tegen de conventies, speelt een belangrijke rol in haar leven. Tegelijkertijd heeft ze te maken met haar dominante moeder en haar zorgeloze vader. De invloed van haar lerares en de rector van de school voegt extra lagen van spanning toe aan haar dagelijks leven. Naarmate het verhaal vordert, wordt duidelijk dat Robinson zich steeds meer geïsoleerd voelt. Haar verdriet en gevoel van absolute eenzaamheid worden steeds intenser, culminerend in een gevoel van vervreemding in een voorgoed veranderde wereld.

Meijsing’s kracht ligt in haar vermogen om de sfeer nauwkeurig op te roepen en de emotionele toestand van haar personages te vangen. Ze doet dit door een subtiele en economische manier van schrijven, waarbij ze de kunst van het weglaten beheerst. De lezer wordt geboeid door haar vlotte en intelligente stijl, die complexiteit en diepgang weet te combineren met toegankelijkheid.

De roman onderzoekt thema’s zoals adolescentie, eenzaamheid en de zoektocht naar identiteit. Robinson’s interacties met de mensen om haar heen reflecteren haar innerlijke strijd en de moeilijkheden die gepaard gaan met opgroeien en verandering. Haar naam, gegeven door haar avontuurlijke vader, symboliseert haar eigen zoektocht naar avontuur en zelfontdekking in een wereld die vaak vijandig en onbegrijpelijk aanvoelt.

Meijsing weet op meesterlijke wijze de innerlijke wereld van een tienermeisje te portretteren, waarbij de lezer wordt meegezogen in Robinson’s ervaringen en emoties. De complexe relaties en de subtiele spanningen tussen de personages maken dit boek tot een fascinerende en diepgaande leeservaring.

Doeschka Meijsing, geboren in 1947, is een Nederlandse auteur die bekend staat om haar scherpe observaties en diepgaande karakterstudies. Haar werk wordt gekenmerkt door een combinatie van intelligentie en gevoeligheid, wat haar verhalen zowel boeiend als ontroerend maakt. Meijsing debuteerde met De hanen en andere verhalen, een bundel die haar literaire talent direct duidelijk maakte. Met Robinson bevestigde ze haar reputatie als een van de meest getalenteerde schrijvers van haar generatie. Haar vermogen om de complexiteit van menselijke emoties en relaties te verwoorden, maakt haar werk tijdloos en universeel relevant. Naast romans heeft Meijsing ook essays en korte verhalen geschreven, waarmee ze haar literaire veelzijdigheid blijft tonen.

English:

Robinson by Doeschka Meijsing is a novel about a 17-year-old schoolgirl named Robinson, who has moved to another city with her mother. Her father, a sea captain, gave her this unusual name. As Robinson tries to find her place in this new environment, a complex web of relationships and intrigues unfolds around her.

Robinson’s new school friend, a classmate who typifies a protest figure, plays a significant role in her life. At the same time, she deals with her domineering mother and carefree father. The influence of her teacher and the school principal adds extra layers of tension to her daily life. As the story progresses, it becomes clear that Robinson increasingly feels isolated. Her sadness and sense of absolute loneliness intensify, culminating in a feeling of alienation in a permanently changed world.

Meijsing’s strength lies in her ability to precisely evoke the atmosphere and capture the emotional state of her characters. She achieves this through a subtle and economical way of writing, mastering the art of omission. The reader is captivated by her fluent and intelligent style, which combines complexity and depth with accessibility.

The novel explores themes such as adolescence, loneliness, and the search for identity. Robinson’s interactions with the people around her reflect her inner struggle and the challenges of growing up and change. Her name, given by her adventurous father, symbolizes her own quest for adventure and self-discovery in a world that often feels hostile and incomprehensible.

Meijsing masterfully portrays the inner world of a teenage girl, drawing the reader into Robinson’s experiences and emotions. The complex relationships and subtle tensions between the characters make this book a fascinating and profound reading experience.

Doeschka Meijsing, born in 1947, is a Dutch author known for her sharp observations and in-depth character studies. Her work is characterized by a combination of intelligence and sensitivity, making her stories both captivating and moving. Meijsing debuted with De hanen en andere verhalen, a collection that immediately showcased her literary talent. With Robinson, she confirmed her reputation as one of the most talented writers of her generation. Her ability to articulate the complexity of human emotions and relationships makes her work timeless and universally relevant. In addition to novels, Meijsing has also written essays and short stories, continuing to demonstrate her literary versatility.

Dimensions 20 × 12,5 cm