Mooi kado

Carmiggelt, S.. [Illustrated by van Straaten, Peter]. Mooi kado. Amsterdam: Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek & de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, 1979. 96 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,5 cm. x 21 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 5653 SKU: SKU-7911 Category:

Nederlands:

Mooi kado is het Boekenweekgeschenk van 1979, geschreven door Simon Carmiggelt en geïllustreerd door Peter van Straaten. Deze eerste editie, uitgegeven door de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek en de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, omvat 96 pagina’s en meet 13,5 cm x 21 cm. Het boekje is uitgevoerd in softcover met een perfecte binding en is in uitstekende staat.

In Mooi kado presenteert Carmiggelt een levendige verzameling anekdotes en herinneringen aan bekende literaire figuren, schrijvers, en persoonlijke ontmoetingen met hen. Als een meester van de korte vertelling, brengt hij een reeks verhalen die een intiem en soms humoristisch kijkje bieden in de literaire wereld van de twintigste eeuw. Carmiggelt is bekend om zijn Kronkels, korte verhalen die vaak in de krant verschenen, en zijn talent voor het observeren van de kleine, maar betekenisvolle momenten in het leven van gewone mensen. In dit werk verlegt hij zijn focus naar de wereld van boeken en auteurs, en dat resulteert in een boek dat zowel charmant als nostalgisch is.

Het boek begint met een bloemlezing van brieven die Carmiggelt schreef aan en ontving van Gerard Reve, die een licht werpen op hun vriendschap en de persoonlijke kant van hun correspondentie. Vervolgens bevat het persoonlijke herinneringen aan schrijvers zoals A. Roland Holst en Koos Speenhoff, evenals een aangrijpend verhaal over het laatste blaadje dat Herman Heijermans ooit volschreef. Carmiggelt biedt ook inzichten in Willem Elsschots interacties met de Duitse censuur onder Goebbels, wat een interessante historische context toevoegt aan de literaire anekdotes.

Naast deze historische en persoonlijke herinneringen bevat Mooi kado ook verhalen over de komische kanten van het schrijverschap, zoals ontmoetingen met lezingenhouders, bibliotheekklanten, en boekverkopers. Carmiggelt’s schrijfstijl is luchtig maar doordrenkt met een gevoel van melancholie, die de complexiteit van menselijke relaties en de literaire wereld mooi weet te vangen.

Peter van Straaten’s illustraties complementeren de teksten perfect. Zijn tekeningen brengen de humor en de warmte van Carmiggelt’s verhalen tot leven en voegen een visuele dimensie toe die het leesplezier vergroot. Van Straaten, bekend om zijn scherpzinnige cartoons, voelt de sfeer van Carmiggelt’s werk feilloos aan en versterkt deze met zijn treffende illustraties.

Simon Carmiggelt, geboren op 7 oktober 1913 in Den Haag en overleden op 30 november 1987 in Amsterdam, was een geliefde Nederlandse schrijver en journalist. Hij begon zijn carrière als redacteur bij een socialistisch dagblad, maar verwierf vooral bekendheid met zijn Kronkels, korte verhalen die hij jarenlang voor Het Parool schreef. Zijn werk werd gekenmerkt door een scherp observatievermogen en een subtiele humor, waarbij hij vaak het alledaagse leven en de menselijke natuur onder de loep nam. Carmiggelt ontving diverse literaire prijzen, waaronder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs voor zijn gehele oeuvre. Zijn invloed op de Nederlandse literatuur is blijvend, en zijn werk wordt nog steeds geprezen om zijn toegankelijkheid en diepgang.

English:

Mooi kado is the 1979 Boekenweek gift, written by Simon Carmiggelt and illustrated by Peter van Straaten. This first edition, published by the Commission for Collective Propaganda of the Dutch Book and the Association for the Promotion of the Flemish Book, comprises 96 pages and measures 13.5 cm x 21 cm. The booklet is in a softcover format with perfect binding and is in excellent condition.

In Mooi kado, Carmiggelt presents a vibrant collection of anecdotes and memories about notable literary figures, writers, and personal encounters with them. As a master of the short story, he delivers a series of narratives that offer an intimate and sometimes humorous glimpse into the literary world of the twentieth century. Carmiggelt is known for his Kronkels, short stories often published in newspapers, showcasing his talent for observing the small but meaningful moments in the lives of ordinary people. In this work, he shifts his focus to the world of books and authors, resulting in a book that is both charming and nostalgic.

The book begins with a selection of letters exchanged between Carmiggelt and Gerard Reve, shedding light on their friendship and the personal aspects of their correspondence. It then includes personal recollections of writers like A. Roland Holst and Koos Speenhoff, as well as a poignant story about the last sheet of paper ever written by Herman Heijermans. Carmiggelt also provides insights into Willem Elsschot’s interactions with German censorship under Goebbels, adding interesting historical context to the literary anecdotes.

In addition to these historical and personal memories, Mooi kado features stories about the humorous aspects of being a writer, such as encounters with speakers, library patrons, and booksellers. Carmiggelt’s writing style is light but imbued with a sense of melancholy, capturing the complexity of human relationships and the literary world beautifully.

Peter van Straaten’s illustrations complement the texts perfectly. His drawings bring the humor and warmth of Carmiggelt’s stories to life and add a visual dimension that enhances the reading experience. Known for his keen cartoons, Van Straaten captures the atmosphere of Carmiggelt’s work effortlessly and amplifies it with his striking illustrations.

Simon Carmiggelt, born on October 7, 1913, in The Hague and passed away on November 30, 1987, in Amsterdam, was a beloved Dutch writer and journalist. He began his career as an editor at a socialist newspaper but gained widespread recognition for his Kronkels, short stories he wrote for Het Parool for many years. His work was characterized by sharp observational skills and subtle humor, often examining everyday life and human nature. Carmiggelt received various literary awards, including the Constantijn Huygens Prize and the P.C. Hooft Prize for his entire body of work. His influence on Dutch literature is enduring, and his work continues to be celebrated for its accessibility and depth.

Dimensions 21 × 13,5 cm