Made of words

Roggeman, Willy. Made of words. Acht structuren. ‘s Gravenhage / Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, [1972]. 131 pages. Volumes: 1 volume. Series: Nieuwe Nijgh Boeken. First Edition. Nieuwe Nijgh Boeken 43. 13 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5654 SKU: SKU-7910 Category:

Nederlands:

Made of Words van Willy Roggeman, gepubliceerd door Nijgh & Van Ditmar in 1972, is een fascinerend werk dat bestaat uit acht structuren die de kracht van taal en woorden verkennen. Deze eerste editie, deel van de serie Nieuwe Nijgh Boeken en genummerd als deel 43, omvat 131 pagina’s en heeft een formaat van 13 cm x 20 cm. Het boek is uitgebracht in een softcover met perfecte binding, en verkeert in uitstekende staat.

In Made of Words presenteert Roggeman een complexe en uitdagende verzameling van literaire structuren die elk op hun eigen manier de essentie van taal onderzoeken. Het boek is geen traditionele roman of verhalenbundel, maar eerder een experiment in literaire vorm en taalgebruik. Roggeman daagt de lezer uit met een kaleidoscopisch spel van woorden, waarin de grens tussen proza en poëzie vervaagt.

Elke structuur in de bundel functioneert als een aparte exploratie van een thema, variërend van de creatie van literaire werelden tot de filosofische overpeinzingen over de betekenis van woorden. Roggeman speelt met de conventies van de narratieve vorm, waarbij hij niet alleen de syntaxis en de structuur van de tekst onder de loep neemt, maar ook de manier waarop woorden betekenis krijgen door hun context en gebruik.

In zijn karakteristieke stijl verkent Roggeman de mogelijkheden van taal om nieuwe werelden te scheppen en om de lezer te confronteren met de grenzen van hun eigen verbeelding. De teksten in Made of Words zijn doorspekt met intertekstuele verwijzingen en literaire allusies, waardoor de lezer constant wordt uitgedaagd om hun begrip van de tekst te heroverwegen en opnieuw te interpreteren.

Het werk van Roggeman in deze bundel kan worden gezien als een manifest van zijn visie op literatuur: een dynamisch en fluidum medium dat zich voortdurend aanpast en evolueert in de handen van de schrijver en de lezer. De innovatieve benadering van taal en structuur in Made of Words weerspiegelt Roggeman’s diepe engagement met de literaire traditie en zijn verlangen om deze traditie te vernieuwen en uit te dagen.

Willy Roggeman, geboren op 11 juli 1934 in Ninove, België, is een veelzijdige Vlaamse schrijver en dichter. Hij begon zijn literaire carrière als journalist en kunstcriticus voordat hij zich volledig aan het schrijven wijdde. Roggeman staat bekend om zijn experimentele stijl en zijn neiging om traditionele literaire vormen te doorbreken. Zijn werk omvat poëzie, proza, essays, en hij heeft een bijzondere interesse in de kruisbestuiving tussen literatuur en muziek. Gedurende zijn carrière heeft hij verschillende literaire prijzen ontvangen, waaronder de Staatsprijs voor Poëzie en de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie. Zijn invloed op de Vlaamse literatuur is aanzienlijk, en hij wordt vaak geprezen om zijn vernieuwende benadering van taal en literatuur. Roggeman’s bijdragen hebben de grenzen van de Vlaamse literatuur uitgebreid en een nieuwe generatie schrijvers geïnspireerd om buiten de conventionele kaders te denken.

English:

Made of Words by Willy Roggeman, published by Nijgh & Van Ditmar in 1972, is a compelling work consisting of eight structures that explore the power of language and words. This first edition, part of the Nieuwe Nijgh Boeken series and numbered as part 43, comprises 131 pages and measures 13 cm x 20 cm. The book is presented in a softcover with perfect binding and is in excellent condition.

In Made of Words, Roggeman presents a complex and challenging collection of literary structures, each of which explores the essence of language in its own unique way. The book is neither a traditional novel nor a short story collection, but rather an experiment in literary form and language use. Roggeman challenges the reader with a kaleidoscopic play of words, where the boundary between prose and poetry blurs.

Each structure in the collection functions as a separate exploration of a theme, ranging from the creation of literary worlds to philosophical reflections on the meaning of words. Roggeman plays with the conventions of narrative form, examining not only the syntax and structure of the text but also how words acquire meaning through their context and use.

In his characteristic style, Roggeman explores the possibilities of language to create new worlds and to confront the reader with the limits of their own imagination. The texts in Made of Words are interspersed with intertextual references and literary allusions, constantly challenging the reader to reconsider and reinterpret their understanding of the text.

Roggeman’s work in this collection can be seen as a manifesto of his vision of literature: a dynamic and fluid medium that continually adapts and evolves in the hands of the writer and the reader. The innovative approach to language and structure in Made of Words reflects Roggeman’s deep engagement with literary tradition and his desire to renew and challenge that tradition.

Willy Roggeman, born on July 11, 1934, in Ninove, Belgium, is a versatile Flemish writer and poet. He began his literary career as a journalist and art critic before dedicating himself entirely to writing. Roggeman is known for his experimental style and his tendency to break traditional literary forms. His work encompasses poetry, prose, essays, and he has a particular interest in the cross-pollination between literature and music. Throughout his career, he has received various literary awards, including the State Prize for Poetry and the Triennial State Prize for Poetry. His influence on Flemish literature is significant, and he is often praised for his innovative approach to language and literature. Roggeman’s contributions have expanded the boundaries of Flemish literature and inspired a new generation of writers to think outside conventional frameworks.

Dimensions 20 × 13 cm