Ruisend gruis

Hermans, Willem Frederik. Ruisend gruis. Amsterdam: De Bezige Bij, 1995. 109 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,50

In stock

Product ID: 5652 SKU: SKU-7912 Category:

Nederlands:

Ruisend gruis, geschreven door Willem Frederik Hermans en uitgegeven door De Bezige Bij in 1995, is een postuum gepubliceerde novelle die Hermans vlak voor zijn dood voltooid achterliet. Deze eerste editie omvat 109 pagina’s en heeft een formaat van 12,5 cm x 20 cm. Het boek is uitgevoerd in softcover met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Ruisend gruis is een satirische en surrealistische novelle waarin Hermans zijn kenmerkende stijl van absurditeit en maatschappelijke kritiek voortzet. Het verhaal draait om een professor die, na het boren van een gaatje in de muur van zijn pas gekochte huis, wordt bedolven door een stroom gruis. Dit eenvoudige gegeven ontpopt zich tot een absurde nachtmerrie waarin de professor letterlijk en figuurlijk door zijn eigen handelingen wordt verzwolgen.

De professor probeert zich te redden, maar de situatie verergert wanneer zijn dochter in het ziekenhuis terechtkomt, overwoekerd door een hangplant die het woord ‘HELP’ vormt. Hermans verweeft deze hallucinante elementen met scherpe observaties over de menselijke natuur en de maatschappij, waardoor de surrealistische verhaallijn een diepere laag krijgt. De natuur die de mens overwoekert en de sprekende doden in het verhaal versterken het thema van onmacht en vervreemding dat door Hermans’ werk heen sijpelt.

In typische Hermans-stijl bevat het boek ook satirische verwijzingen naar actuele gebeurtenissen en publieke figuren. Zo wordt minister Pronk beschreven met een “half afgetrokken stofzuigergezicht”, en wordt gesuggereerd dat iemand genaamd Kok beter een carrière als kok had kunnen kiezen in plaats van in de politiek. Deze ironische verwijzingen geven het verhaal een extra dimensie van maatschappijkritiek, waarbij Hermans zijn cynische blik op de maatschappij niet spaart.

Hoewel het boek gemengde reacties ontving van critici, waarbij sommigen het als minder significant beschouwen in vergelijking met zijn eerdere werken, blijft Ruisend gruis een belangrijk werk binnen Hermans’ oeuvre. Het boek biedt een laatste blik op zijn vermogen om met humor en scherpzinnigheid de absurditeit van het menselijk bestaan bloot te leggen.

Willem Frederik Hermans (1921-1995) was een van de meest invloedrijke en controversiële Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw. Zijn oeuvre omvat romans, novellen, essays en toneelstukken, gekenmerkt door een vaak nihilistische kijk op de mens en de maatschappij. Hermans verwierf bekendheid met werken zoals De donkere kamer van Damokles en Nooit meer slapen, waarin hij de absurditeit van het menselijk streven en de complexiteit van de werkelijkheid centraal stelde. Zijn schrijfstijl wordt gekenmerkt door scherpe observaties, ironie en een diepgaande analyse van menselijke motieven. Hermans was ook een fervent fotograaf en academicus, wat bijdroeg aan de intellectuele diepgang en veelzijdigheid van zijn literaire werk. Hij ontving talrijke prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs en de Prijs der Nederlandse Letteren, en blijft een invloedrijk figuur in de Nederlandse literatuur.

English:

Ruisend gruis, written by Willem Frederik Hermans and published by De Bezige Bij in 1995, is a novella posthumously published and completed just before Hermans’ death. This first edition consists of 109 pages and measures 12.5 cm x 20 cm. The book is in softcover format with perfect binding and is in excellent condition.

Ruisend gruis is a satirical and surreal novella where Hermans continues his distinctive style of absurdity and social criticism. The story centers around a professor who, after drilling a small hole in the wall of his newly purchased house, is buried under a stream of grit. This simple premise unfolds into an absurd nightmare where the professor is literally and figuratively overwhelmed by his own actions.

The professor struggles to save himself, but the situation worsens when his daughter ends up in the hospital, overgrown by a hanging plant forming the word ‘HELP.’ Hermans intertwines these hallucinatory elements with sharp observations about human nature and society, giving the surreal storyline a deeper layer. The nature overtaking humans and the talking dead in the story reinforce the theme of helplessness and alienation that permeates Hermans’ work.

In typical Hermans style, the book also includes satirical references to current events and public figures. For instance, Minister Pronk is described as having a “half-pulled vacuum cleaner face,” and it is suggested that someone named Kok would have been better off choosing a career as a chef rather than in politics. These ironic references add an additional dimension of social criticism to the story, where Hermans spares no one from his cynical view of society.

Although the book received mixed reactions from critics, with some considering it less significant compared to his earlier works, Ruisend gruis remains an important part of Hermans’ oeuvre. The book provides a final glimpse of his ability to expose the absurdity of human existence with humor and acumen.

Willem Frederik Hermans (1921-1995) was one of the most influential and controversial Dutch writers of the twentieth century. His oeuvre includes novels, novellas, essays, and plays, characterized by a often nihilistic view of humanity and society. Hermans gained fame with works such as The Dark Room of Damocles and Beyond Sleep, where he focused on the absurdity of human endeavor and the complexity of reality. His writing style is characterized by sharp observations, irony, and in-depth analysis of human motives. Hermans was also a fervent photographer and academic, which contributed to the intellectual depth and versatility of his literary work. He received numerous awards, including the P.C. Hooft Prize and the Prize for Dutch Literature, and remains an influential figure in Dutch literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm