Moeder waarom leven wij?

Zielens, Lode. Moeder waarom leven wij?. Antwerpen: Die Edele / Frans De Backer, [publishing date unknown]. 358 pages. 1 Volume. Eighth Edition. 13,5 cm. x 19,5 cm. Hardcover. Sewn binding. Condition: Fine.

8,50

In stock

Product ID: 3338 SKU: SKU-2967 Category:

Nederlands:

Moeder, waarom leven wij? is een boek van de Vlaamse schrijver Lode Zielens uit 1932. Het boek werd bekroond in 1934 met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza. Marnix Gijsen omschreef het als ‘Het eerste grote boek van de nieuwe generatie’, terwijl Gerard Walschap stelde dat het ‘krachtdadig de traditie onzer slappe romankunst afsnijdt’. Het boek beschrijft de sociale wantoestanden in de grootstad door de ogen van de kleine man. Het is doordrongen van een marxistisch aandoende maatschappelijke analyse, verruimd tot een existentiële onmacht en kwellende seksualiteit.

Netje groeit op in een arbeidersgezin aan de Antwerpse dokken. Haar vader sterft vroeg in haar jeugd, haar broer Albert en zus Louise verlaten al snel het gezin, terwijl haar tweede zus Mariëtte in de prostitutie belandt. Netje is voor haar moeder, die wegkwijnt onder de miserie, het overtollige kind en beleeft dan ook een ongelukkige jeugd met weinig toekomstperspectief. In haar tienerjaren komt ze in de armen van Louis terecht, met wie ze trouwt en een kind krijgt. Bekend is de frase waarin Netje aan haar schoonmoeder vraagt wat het nut is van het leven. Haar man behandelt haar respectloos en toont vaak zijn minachting. Wanneer Mariëtte haar man afsnoept en met hem naar Parijs vlucht, ervaart Netje dit als een verlichting. Ze ontmoet Karel, een prille jeugdliefde die goed verdient in de scheepvaart, en hij brengt wat rozengeur in haar leven.

In 1993 werd het boek verfilmd als televisieserie op VTM. Het werd een kritisch succes en een van de eerste programma’s van de commerciële zender die unaniem lof ontving.

Lode Zielens (1901-1944) was een invloedrijke Vlaamse schrijver en journalist. Zijn werk kenmerkt zich door een scherpe maatschappelijke analyse en een diep menselijk inzicht. Hij groeide op in een arbeidersmilieu, wat zijn werk sterk beïnvloedde. Zielens stierf tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement op Antwerpen.

English:

Mother, Why Do We Live? is a book by Flemish author Lode Zielens, published in 1932. It won the Triennial State Prize for Narrative Prose in 1934. Marnix Gijsen described it as ‘The first great book of the new generation,’ while Gerard Walschap claimed it ‘decisively cuts off the tradition of our weak novel art.’ The book portrays the social injustices in the city through the eyes of the common man and is imbued with a Marxist-like social analysis, expanded to include existential helplessness and tormenting sexuality.

Netje grows up in a working-class family near the Antwerp docks. Her father dies early in her youth, her brother Albert and sister Louise quickly leave the family, while her second sister Mariëtte ends up in prostitution. For her mother, who is wasting away under misery, Netje is the surplus child and experiences an unhappy youth with little prospect for the future. In her teenage years, she falls into the arms of Louis, whom she marries and has a child with. Known is the phrase in which Netje asks her mother-in-law what the purpose of life is. Her husband treats her disrespectfully and often shows his disdain. When Mariëtte steals her husband and runs off to Paris with him, Netje feels relieved. She meets Karel, an early love who earns good money in shipping, and he brings some joy into her life.

In 1993, the book was adapted into a television series on VTM. It was a critical success and one of the first programs of the commercial channel to receive unanimous praise.

Lode Zielens (1901-1944) was an influential Flemish writer and journalist. His work is characterized by sharp social analysis and deep human insight. He grew up in a working-class environment, which greatly influenced his work. Zielens died during World War II in a bombing raid on Antwerp.

Dimensions 19,5 × 13,5 cm