Het dal van Hinnom

Ruyslinck, Ward. Het dal van Hinnom. Brussel: Manteau, 1969. 304 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Marnix pocket. Fourth Edition. Marnix pocket 19. 13 cm. x 20 cm..
Condition: Good. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2715 SKU: SKU-3183 Category:

Nederlands:

Het dal van Hinnom van Ward Ruyslinck is een van zijn beste romans en draait om het lijden van de mens en zijn nutteloze poging om de zin daarvan te ontdekken. Centraal in het boek staan de maatschappelijke tegenstellingen tussen de verschoppelingen, die altijd verliezen, en de “kliek” van succesvollen, die winnen zolang zij elkaar beschermen.

Het verhaal wordt verteld vanuit de perspectieven van verschillende personages die beurtelings de hoofdrol spelen. Deze aanpak geeft een diepgaand en veelzijdig beeld van de personages, waardoor ze minder “zwart-wit” worden afgebeeld dan in sommige andere werken van de schrijver, zoals Het reservaat. De roman getuigt van een grote afkeer van de godsdienst, de kerk en haar dienaren, die telkens de zijde van de bezittende klasse kiezen.

Hoewel de symboliek hier en daar wat nadrukkelijk is en de overdaad aan wereldbeschouwelijke uitweidingen afbreuk doet aan het verhaal, blijft de kernboodschap sterk. Het verhaal zelf spreekt namelijk krachtig en indringend over de zinloosheid van het wereldse bestaan, waarbij de dood voortdurend aanwezig is en steeds weer de zinloosheid van het leven benadrukt.

Ruyslinck slaagt erin om de complexe dynamieken tussen verschillende sociale klassen en de individuele worstelingen van de personages op een pakkende manier te verwoorden. Zijn scherpe observaties en kritische blik op de maatschappij worden door de rijke karakterbeschrijvingen en de doordachte verhaallijnen extra kracht bijgezet.

Het dal van Hinnom is een roman die de lezer uitdaagt om na te denken over de grotere vragen van het leven en de rol van maatschappelijke structuren daarin. Ruyslincks schrijfstijl, met zijn aandacht voor detail en zijn vermogen om diepgaande emoties over te brengen, maakt dit boek tot een meesterwerk in de Vlaamse literatuur.

Ward Ruyslinck, pseudoniem van Raymond De Belser, geboren in 1929, is een Vlaamse schrijver die bekend staat om zijn maatschappijkritische romans en verhalen. Zijn werk wordt gekenmerkt door een diepgaande analyse van menselijke relaties en een kritische kijk op sociale en religieuze structuren. Met een carrière die zich uitstrekt over meerdere decennia, heeft Ruyslinck een blijvende impact gehad op de Vlaamse literatuur. Naast romans heeft hij ook gedichten en essays geschreven, waarin zijn scherpe inzicht en literaire talent blijven opvallen. Het dal van Hinnom is een van zijn bekendste werken en toont zijn vermogen om complexe thema’s op een toegankelijke en boeiende manier te verkennen.

English:

Het dal van Hinnom (The Valley of Hinnom) by Ward Ruyslinck is one of his best novels, focusing on human suffering and the futile attempt to discover its meaning. The novel centers around the social contrasts between the downtrodden, who always lose, and the clique of successful people who win as long as they protect each other.

The story is told from the perspectives of various characters who take turns playing the lead role. This approach provides a deep and multifaceted view of the characters, making them less “black-and-white” than in some of the author’s other works, such as Het reservaat. The novel demonstrates a strong aversion to religion, the church, and its servants, who always side with the owning class.

Although the symbolism is occasionally too explicit and the abundance of philosophical digressions detracts from the narrative, the core message remains strong. The story itself powerfully and poignantly speaks about the futility of worldly existence, with death being a constant presence, repeatedly emphasizing life’s meaninglessness.

Ruyslinck succeeds in capturing the complex dynamics between different social classes and the individual struggles of the characters in a compelling manner. His sharp observations and critical view of society are reinforced by rich character descriptions and thoughtful plotlines.

Het dal van Hinnom challenges the reader to think about the larger questions of life and the role of social structures within it. Ruyslinck’s writing style, with its attention to detail and ability to convey deep emotions, makes this book a masterpiece in Flemish literature.

Ward Ruyslinck, the pseudonym of Raymond De Belser, born in 1929, is a Flemish writer known for his socially critical novels and stories. His work is characterized by an in-depth analysis of human relationships and a critical view of social and religious structures. With a career spanning several decades, Ruyslinck has had a lasting impact on Flemish literature. In addition to novels, he has also written poems and essays, showcasing his sharp insight and literary talent. Het dal van Hinnom is one of his best-known works and demonstrates his ability to explore complex themes in an accessible and engaging manner.

Dimensions 20 × 13 cm