Gevoel voor verhoudingen

Donkers, Jan. Gevoel voor verhoudingen. Verhalen. Amsterdam: De Harmonie, 1979. Printed by Hooiberg, Epe. 134 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5681 SKU: SKU-7883 Category:

Nederlands:

Gevoel voor verhoudingen. Verhalen is een verhalenbundel van Jan Donkers, uitgegeven in 1979 door De Harmonie in Amsterdam en gedrukt door Hooiberg in Epe. Dit boek, bestaande uit 134 pagina’s, is de eerste editie en meet 12,5 cm x 20 cm. Het exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met perfecte binding.

Dit is de derde verhalenbundel van Jan Donkers. Eerder publiceerde hij Opgeruimde Verhalen in 1973, dat in de pers als een verrassend debuut werd ontvangen, en Ouders van Nu in 1975, die door het Algemeen Dagblad werd geprezen als een “sterke bundel verhalen”.

Jan Donkers (1943) is een Nederlandse journalist, schrijver en radiomaker, die bekend staat om zijn scherpzinnige observaties en zijn vermogen om de tijdgeest van de jaren 70 vast te leggen. Voordat hij bekendheid verwierf als auteur, was Donkers redacteur bij verschillende invloedrijke tijdschriften, waaronder Propria Cures, Hitweek/Aloha, en De Revisor. Zijn werk is gekenmerkt door een kritische en vaak humoristische kijk op de samenleving, relaties, en persoonlijke interacties.

Gevoel voor verhoudingen bevat een verzameling van korte verhalen die Donkers’ vaardigheid tonen in het blootleggen van de complexiteit van menselijke relaties en de sociale dynamiek van de tijd. De verhalen variëren in toon en thema, maar delen een gemeenschappelijke focus op de subtiliteiten en ongemakken van interpersoonlijke verhoudingen.

Enkele van de opvallende verhalen in de bundel zijn:

  • “De vaas”: Een verhaal over een huwelijksconflict dat escaleert rond de symboliek van een antieke vaas, wat de fragiliteit van relaties benadrukt.
  • “De vakantie”: Een vertelling over een jong stel dat tijdens hun vakantie geconfronteerd wordt met hun uiteenlopende verwachtingen en verborgen spanningen.
  • “Het gesprek”: Een verhaal dat zich richt op een ongemakkelijk gesprek tussen vrienden, waarbij onderliggende jaloezie en rivaliteit aan de oppervlakte komen.

Donkers’ stijl wordt gekenmerkt door zijn scherpe dialoog, levendige beschrijvingen, en een gevoel voor ironie. Zijn verhalen zijn vaak doordrenkt met een melancholische ondertoon, die de uitdagingen en teleurstellingen van het dagelijks leven weerspiegelt. Zijn vermogen om de alledaagse realiteit te verkennen en tegelijkertijd diepere inzichten in menselijke emoties en gedragingen te bieden, maakt zijn werk bijzonder toegankelijk en resonant voor een breed publiek.

Naast zijn literaire werk, heeft Donkers een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse media, met name als radiomaker, waar hij zijn liefde voor muziek en cultuur verder heeft kunnen uitdragen. Zijn bijdragen aan de journalistiek en de literatuur hebben hem een gerespecteerde en invloedrijke stem gemaakt in de Nederlandse culturele scene.

Gevoel voor verhoudingen is een belangrijke toevoeging aan Donkers’ oeuvre en biedt lezers een waardevol inzicht in de sociale en emotionele landschappen van de jaren 70. De bundel laat zijn vaardigheid zien om complexe personages en situaties met nuance en humor te verkennen, waardoor het een must-read is voor liefhebbers van moderne Nederlandse literatuur.

English:

Gevoel voor verhoudingen. Verhalen (Sense of Proportions. Stories) is a collection of short stories by Jan Donkers, published in 1979 by De Harmonie in Amsterdam and printed by Hooiberg in Epe. This book, consisting of 134 pages, is the first edition and measures 12.5 cm x 20 cm. The copy is in fine condition and features a softcover with perfect binding.

This is Jan Donkers’ third collection of short stories. He previously published Opgeruimde Verhalen (Tidy Stories) in 1973, which was received as a surprising debut in the press, and Ouders van Nu (Parents of Now) in 1975, praised by the Algemeen Dagblad as a “strong collection of stories.”

Jan Donkers (1943) is a Dutch journalist, writer, and radio producer known for his keen observations and ability to capture the spirit of the 1970s. Before gaining recognition as an author, Donkers was an editor for several influential magazines, including Propria Cures, Hitweek/Aloha, and De Revisor. His work is characterized by a critical and often humorous view of society, relationships, and personal interactions.

Gevoel voor verhoudingen contains a collection of short stories that showcase Donkers’ skill in revealing the complexity of human relationships and the social dynamics of the time. The stories vary in tone and theme but share a common focus on the subtleties and discomforts of interpersonal relations.

Some of the notable stories in the collection include:

  • “De vaas” (“The Vase”): A story about marital conflict that escalates around the symbolism of an antique vase, highlighting the fragility of relationships.
  • “De vakantie” (“The Vacation”): A tale about a young couple who confront their differing expectations and hidden tensions during their vacation.
  • “Het gesprek” (“The Conversation”): A story focusing on an awkward conversation between friends, where underlying jealousy and rivalry come to the surface.

Donkers’ style is characterized by his sharp dialogue, vivid descriptions, and a sense of irony. His stories are often imbued with a melancholic undertone, reflecting the challenges and disappointments of everyday life. His ability to explore the everyday reality while simultaneously providing deeper insights into human emotions and behaviors makes his work particularly accessible and resonant for a broad audience.

In addition to his literary work, Donkers has played a significant role in Dutch media, especially as a radio producer, where he has been able to further express his love for music and culture. His contributions to journalism and literature have made him a respected and influential voice in the Dutch cultural scene.

Gevoel voor verhoudingen is an important addition to Donkers’ oeuvre and provides readers with valuable insight into the social and emotional landscapes of the 1970s. The collection showcases his ability to explore complex characters and situations with nuance and humor, making it a must-read for enthusiasts of modern Dutch literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm