Proza

Vermeylen, August. Proza. Brussel: Standaard-Boekhandel, 1941. Printed by Meijer, Wormerveer. 303 pages. Volumes: 1 volume. Series: Bibliotheek der Nederlandse Letteren. First Edition. 14 cm. x 22 cm.
Condition: Fine. One Quarter Binding (Leather-Cloth).

9,50

In stock

Product ID: 5682 SKU: SKU-7879 Category:

Nederlands:

Proza van August Vermeylen, uitgegeven door Standaard-Boekhandel in Brussel in 1941, is een bundel van prozawerken van de bekende Vlaamse schrijver, literair criticus en politicus. Dit boek, bestaande uit 303 pagina’s, is de eerste editie en maakt deel uit van de serie Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Het meet 14 cm x 22 cm en is in uitstekende staat (Fine) met een een kwartbinding (leer-stof).

De serie Bibliotheek der Nederlandse Letteren is samengesteld door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent, en bevat werken van prominente auteurs uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur.

August Vermeylen (1872-1945) was een invloedrijke figuur in de Vlaamse culturele beweging en een pionier in de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur. Hij was een van de oprichters van het tijdschrift Van Nu en Straks, dat een cruciale rol speelde in de vernieuwing van de Vlaamse literatuur aan het einde van de 19e eeuw. Vermeylen’s bijdragen aan de literatuur omvatten essays, romans, en kritieken, die zich onderscheiden door hun diepe intellectuele inhoud en hun streven naar een synthese van kunst en maatschappelijk engagement.

Proza bevat een selectie van Vermeylen’s prozawerken, die zijn vermogen om complexe thema’s en ideeën te verkennen laten zien. De bundel biedt een breed overzicht van zijn werk, inclusief verhalen en essays die variëren van filosofische reflecties tot literaire kritieken. Deze werken illustreren zijn intellectuele nieuwsgierigheid en zijn betrokkenheid bij de sociale en culturele ontwikkelingen van zijn tijd.

Enkele van de meest opvallende stukken in Proza zijn:

  • “De wandelende jood”: Een verhaal waarin Vermeylen de legende van de wandelende jood gebruikt om kwesties van tijd, schuld, en menselijke zwakte te onderzoeken.
  • “Het dwaallicht”: Een filosofische vertelling die reflecteert op de zoektocht naar waarheid en de menselijke neiging om illusies te volgen.
  • “De kunst van het lezen”: Een essay waarin Vermeylen de rol van de lezer in de interpretatie van literaire teksten bespreekt, en de kracht van literatuur om de menselijke ervaring te verrijken.

Vermeylen’s stijl wordt gekenmerkt door zijn elegante taalgebruik en zijn vermogen om diepgaande inzichten te bieden in de menselijke natuur en de rol van kunst in de samenleving. Zijn proza combineert literaire finesse met een scherp oog voor detail en een diep begrip van de menselijke conditie.

Naast zijn literaire prestaties was Vermeylen ook actief in de politiek en de academische wereld. Hij speelde een belangrijke rol in de Vlaamse Beweging en was een voorstander van de culturele autonomie van Vlaanderen. Zijn werk als criticus en redacteur had een blijvende invloed op de ontwikkeling van de Vlaamse literatuur en cultuur.

Proza is een essentiële bundel voor lezers die geïnteresseerd zijn in de Vlaamse literatuur en de culturele geschiedenis van België. Het biedt een diepgaande kijk op Vermeylen’s veelzijdige talenten als schrijver en denker, en toont zijn bijdragen aan de verrijking van de literaire en intellectuele tradities van zijn tijd.

English:

Proza (Prose) by August Vermeylen, published by Standaard-Boekhandel in Brussels in 1941, is a collection of prose works by the renowned Flemish writer, literary critic, and politician. This book, consisting of 303 pages, is the first edition and part of the series Bibliotheek der Nederlandse Letteren (Library of Dutch Literature). It measures 14 cm x 22 cm and is in fine condition with a quarter binding (leather-cloth).

The series Bibliotheek der Nederlandse Letteren is compiled by the Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Society of Dutch Literature) in Leiden and the Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (Royal Flemish Academy of Language and Literature) in Ghent, and includes works by prominent authors from Dutch and Flemish literature.

August Vermeylen (1872-1945) was an influential figure in the Flemish cultural movement and a pioneer in the development of Flemish literature. He was one of the founders of the magazine Van Nu en Straks (Of Now and Soon), which played a crucial role in the renewal of Flemish literature at the end of the 19th century. Vermeylen’s contributions to literature include essays, novels, and critiques, distinguished by their deep intellectual content and their pursuit of a synthesis of art and social engagement.

Proza contains a selection of Vermeylen’s prose works, showcasing his ability to explore complex themes and ideas. The collection provides a broad overview of his work, including stories and essays ranging from philosophical reflections to literary critiques. These works illustrate his intellectual curiosity and his engagement with the social and cultural developments of his time.

Some of the most notable pieces in Proza include:

  • “De wandelende jood” (“The Wandering Jew”): A story in which Vermeylen uses the legend of the Wandering Jew to explore issues of time, guilt, and human frailty.
  • “Het dwaallicht” (“The Will-o’-the-Wisp”): A philosophical tale reflecting on the search for truth and the human tendency to follow illusions.
  • “De kunst van het lezen” (“The Art of Reading”): An essay discussing the role of the reader in the interpretation of literary texts and the power of literature to enrich the human experience.

Vermeylen’s style is characterized by his elegant use of language and his ability to offer profound insights into human nature and the role of art in society. His prose combines literary finesse with a keen eye for detail and a deep understanding of the human condition.

In addition to his literary achievements, Vermeylen was also active in politics and academia. He played a significant role in the Flemish Movement and was an advocate for the cultural autonomy of Flanders. His work as a critic and editor had a lasting impact on the development of Flemish literature and culture.

Proza is an essential collection for readers interested in Flemish literature and the cultural history of Belgium. It provides an in-depth look at Vermeylen’s versatile talents as a writer and thinker and highlights his contributions to the enrichment of the literary and intellectual traditions of his time.

Dimensions 22 × 14 cm