Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn

Raes, Hugo. Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn. Amsterdam / Antwerpen: De Bezige Bij / Ontwikkeling, 1964. 199 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

6,00

In stock

Product ID: 5644 SKU: SKU-7920 Category:

Nederlands:

Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn, uitgegeven door De Bezige Bij in 1964, is een verzameling van verhalen die oorspronkelijk verschenen in de eerste twee bundels van Hugo Raes. Deze bundeling, voorzien van subtiele tekstuele aanpassingen, geeft een diepgaande en veelzijdige inkijk in Raes’ literaire verkenning van menselijke relaties en de spanningen tussen agressiviteit en overgave, vooral binnen de context van huwelijks- en seksuele relaties.

De verhalen variëren sterk in stijl, van realistisch tot fantastisch, met elementen die soms naar sciencefiction neigen. Dit maakt de bundel niet alleen rijk aan thematische diepgang maar ook aan stilistische diversiteit. Raes onderzoekt de complexe dynamiek van liefde en haat, aantrekking en afstoting, en de voortdurende strijd tussen de behoefte aan verbondenheid en de drang naar autonomie. Door deze thema’s telkens vanuit een ander perspectief te belichten, slaagt Raes erin om de lezers een breed scala aan ervaringen en inzichten te bieden.

Hella S. Haasse prijst de verhalen in deze bundel voor hun vermogen om de noodlottige gespletenheid en onvrede die de mens bedreigen, vooral binnen liefdesverhoudingen, op schrijnende wijze uit te drukken. De verhalen zijn indringend en soms confronterend, waarbij de falende liefdesverhoudingen als een centraal thema door de bundel heen lopen. Raes’ schrijfstijl is krachtig en meeslepend, met een scherp oog voor detail en een diep begrip van de menselijke psyche.

De titelverhalen Een tijdelijk monument en Links van de helikopterlijn reflecteren Raes’ vermogen om zowel de poëtische als de prozaïsche aspecten van het menselijk bestaan vast te leggen. Ze bieden een momentopname van de condition humaine, waarbij de lezer wordt uitgenodigd om na te denken over de eigen relaties en de inherente spanningen die deze kenmerken. De bundel is een krachtig statement over de kwetsbaarheid en complexiteit van menselijke emoties en interacties.

Hugo Raes (1929-2013) was een invloedrijke Vlaamse schrijver, bekend om zijn experimentele en vaak provocatieve benadering van literatuur. Zijn werk omvat een breed scala aan genres, waaronder romans, verhalenbundels, en toneelstukken. Raes maakte naam met zijn gedurfde thematiek en zijn vermogen om complexe, vaak dystopische werelden te creëren die de lezer uitdagen om na te denken over maatschappelijke en persoonlijke kwesties. Zijn werk werd gekenmerkt door een intense aandacht voor de donkere kanten van de menselijke natuur en de conflicten die voortkomen uit liefde, macht, en vrijheid. Raes ontving verschillende literaire prijzen en bleef een prominente figuur in de Vlaamse literatuur tot zijn dood in 2013.

English:

Een tijdelijk monument / Links van de helikopterlijn, published by De Bezige Bij in 1964, is a collection of stories originally featured in Hugo Raes’ first two collections. This volume, which includes subtle textual modifications, provides an in-depth and multifaceted look into Raes’ literary exploration of human relationships and the tensions between aggression and surrender, especially within the context of marital and sexual relationships.

The stories in this collection vary greatly in style, ranging from realism to fantasy, and even incorporating elements of science fiction. This makes the collection not only rich in thematic depth but also in stylistic diversity. Raes delves into the complex dynamics of love and hate, attraction and repulsion, and the ongoing struggle between the need for connection and the desire for autonomy. By illuminating these themes from different perspectives, Raes offers readers a broad range of experiences and insights.

Hella S. Haasse praises the stories in this collection for their ability to poignantly express the fatal split and dissatisfaction that threaten humanity, particularly within love relationships. The stories are intense and sometimes confrontational, with failing romantic relationships serving as a central theme throughout the collection. Raes’ writing is powerful and captivating, characterized by a keen eye for detail and a profound understanding of the human psyche.

The titular stories Een tijdelijk monument and Links van de helikopterlijn reflect Raes’ ability to capture both the poetic and prosaic aspects of human existence. They offer a snapshot of the human condition, inviting readers to reflect on their own relationships and the inherent tensions that characterize them. The collection is a powerful statement on the vulnerability and complexity of human emotions and interactions.

Hugo Raes (1929-2013) was an influential Flemish writer known for his experimental and often provocative approach to literature. His work spans a wide range of genres, including novels, short story collections, and plays. Raes made a name for himself with his daring themes and his ability to create complex, often dystopian worlds that challenge readers to think about societal and personal issues. His work was marked by an intense focus on the darker sides of human nature and the conflicts that arise from love, power, and freedom. Raes received several literary awards and remained a prominent figure in Flemish literature until his death in 2013.

Dimensions 20 × 12,5 cm