Doen alsof

van der Veen, Adriaan. Doen alsof. Amsterdam: Em. Querido, 1960. 191 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13,2 cm. x 21,2 cm.
Condition: Fine. Softcover with Dust Jacket.

7,50

In stock

Product ID: 5643 SKU: SKU-7921 Category:

Nederlands:

Doen alsof, geschreven door Adriaan van der Veen en uitgegeven door Em. Querido in 1960, is een psychologische roman die de complexe aard van menselijke relaties onderzoekt door de ogen van een schuchtere, maar vastberaden vrouw genaamd Ida. De roman draait om de groeiende, maar problematische vriendschap tussen Ida en Dolf, een schrijver. Ida, onzeker over de oprechtheid van Dolf’s gevoelens voor haar, probeert op subtiele wijze zijn aandacht vast te houden. Dit doet ze door hem emotioneel te manipuleren, hoewel ze zich bewust is van haar eigen fragiliteit en onzekerheid.

Ida wordt beschreven als een “schuchter poppetje”, maar haar gereserveerde aard verbergt een diepe innerlijke kracht. Ze is in staat om haar omgeving naar haar hand te zetten, ondanks haar eigen onzekerheden. De roman volgt haar ontwikkeling en haar strategieën om zich geliefd en gewaardeerd te voelen in een wereld die haar vaak als onopvallend beschouwt. Haar relatie met Dolf is complex; hij is gefascineerd door haar, maar ook verward door haar inconsistenties en haar manipulatieve gedrag.

Het verhaal neemt een spannende wending wanneer Ida tijdens een vakantie in Rome betrokken raakt bij een semi-gangster milieu. De kleurrijke en soms gevaarlijke personages die ze ontmoet, dwingen haar om haar eigen strategieën en levenskeuzes te heroverwegen. Wanneer Dolf naar Rome komt, beseft Ida snel dat ze niet langer afhankelijk kan zijn van zijn goedkeuring of liefde. Dit leidt tot de breuk van hun relatie, een moment van pijnlijke zelfreflectie en bevrijding voor Ida.

Van der Veen’s schrijfstijl is delicaat en gedetailleerd, wat een diep inzicht biedt in de psyche van de hoofdpersoon. Hij schildert een beeld van een vrouw die, hoewel onzeker en kwetsbaar, ook een meester in zelfbehoud is. De setting in Rome biedt een exotische achtergrond die de introspectieve aard van het verhaal contrasteert met de levendige en soms chaotische gebeurtenissen in Ida’s leven. Doen alsof is een intrigerende verkenning van hoe mensen zich anders voordoen dan ze zijn, en hoe deze façades uiteindelijk instorten onder de druk van echte emoties en ervaringen.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was een Nederlandse schrijver en journalist die vooral bekend is geworden door zijn scherpzinnige psychologische romans en verhalen. Zijn werk staat bekend om de gedetailleerde karakterschetsen en de subtiele beschrijving van menselijke emoties en relaties. Van der Veen werkte in verschillende landen als journalist, wat zijn werk een kosmopolitisch tintje geeft. Hij publiceerde talrijke romans en novellen, en zijn stijl wordt vaak geprezen om zijn diepgang en empathie. Zijn romans, waaronder Doen alsof en Zuster ter zee, worden gewaardeerd om hun rijke karakteruitwerking en hun vermogen om de lezer te betrekken in complexe psychologische drama’s. Naast zijn werk als schrijver, was van der Veen ook actief in de literaire kritiek en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur door zijn scherpzinnige en vaak kritische inzichten.

English:

Doen alsof, written by Adriaan van der Veen and published by Em. Querido in 1960, is a psychological novel that explores the intricate nature of human relationships through the eyes of a shy yet determined woman named Ida. The novel centers on the developing but troubled friendship between Ida and Dolf, a writer. Uncertain about the sincerity of Dolf’s feelings for her, Ida subtly manipulates him to keep his attention, despite being aware of her own fragility and insecurities.

Ida is described as a “shy doll,” but beneath her reserved demeanor lies a deep inner strength. She manages to influence those around her, despite her own doubts. The novel traces her development and strategies to feel loved and valued in a world that often overlooks her. Her relationship with Dolf is complex; he is fascinated by her but also confused by her inconsistencies and manipulative behavior.

The story takes an intriguing turn when Ida becomes involved in a semi-gangster milieu during a vacation in Rome. The colorful and sometimes dangerous characters she meets force her to reconsider her strategies and life choices. When Dolf arrives in Rome, Ida quickly realizes that she can no longer rely on his approval or love, leading to the breakup of their relationship—a moment of painful self-reflection and liberation for Ida.

Van der Veen’s writing is delicate and detailed, offering deep insights into the protagonist’s psyche. He paints a portrait of a woman who, although insecure and vulnerable, is also a master of self-preservation. The setting in Rome provides an exotic backdrop that contrasts the introspective nature of the story with the lively and sometimes chaotic events in Ida’s life. Doen alsof is a fascinating exploration of how people pretend to be something they are not, and how these façades eventually crumble under the pressure of real emotions and experiences.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was a Dutch writer and journalist known for his keen psychological novels and stories. His work is characterized by detailed character sketches and subtle depictions of human emotions and relationships. Van der Veen worked as a journalist in various countries, giving his work a cosmopolitan flavor. He published numerous novels and novellas, and his style is often praised for its depth and empathy. His novels, including Doen alsof and Zuster ter zee, are appreciated for their rich character development and ability to engage readers in complex psychological dramas. In addition to his work as a writer, van der Veen was also active in literary criticism and made significant contributions to Dutch literature with his insightful and often critical perspectives.

Dimensions 21,2 × 13,2 cm