Een roos van vlees

Wolkers, Jan. Een roos van vlees. Amsterdam: Meulenhoff, 1971. 194 pages. Volumes: 1 volume. Series: Meulenhoff Editie. 17th Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

8,00

In stock

Product ID: 5486 SKU: SKU-7932 Category:

Nederlands

Een roos van vlees, gepubliceerd in 1971 door Jan Wolkers, speelt zich af binnen een etmaal en ontvouwt zich tegen de achtergrond van de dood. De roman volgt Daniel, een man die gebukt gaat onder een diepgewortelde angst om anderen lief te hebben, wat heeft geleid tot zijn scheiding van zijn vrouw Sonja. De tragische dood van hun tweejarige dochtertje heeft de kloof tussen hen alleen maar vergroot, en Daniel worstelt met de herinneringen aan zijn verloren gezinsleven en zijn moeilijke jeugd. Zijn vader speelde in die jeugd een centrale, vaak overweldigende rol, die Daniels latere relaties diepgaand heeft beïnvloed.

Daniel blijft gevangen in een netwerk van gedachten en dromen over zijn verleden, zijn vrouw en zijn jonge zoon. Tijdens het verhaal ontmoet hij Emmy, een vrouw met een levensgeschiedenis die gedeeltelijk parallellen vertoont met de zijne. Echter, in plaats van een gevoel van verbondenheid te vinden, versterkt hun ontmoeting juist hun wederzijdse eenzaamheid.

Wolkers’ schrijfstijl in Een roos van vlees is indringend en sober, waarbij hij met precisie de innerlijke wereld van zijn personages blootlegt. Daniel’s onvermogen om liefde te uiten, zijn diepgewortelde angst en zijn constante reflectie op verlies en gemis, vormen de kern van het verhaal. De confrontatie met Emmy fungeert als een katalysator die Daniels isolement benadrukt, terwijl hij worstelt met het onvermogen om zijn verleden los te laten en zijn emoties te verwerken. De roman biedt een scherpe, pijnlijke blik op de complexiteit van menselijke relaties, rouw en de zoektocht naar betekenis in een leven vol verlies.

Jan Wolkers (1925-2007) was een invloedrijke Nederlandse schrijver, beeldhouwer en schilder. Geboren in Oegstgeest, groeide hij op in een streng protestants gezin, wat een blijvende invloed had op zijn artistieke werk. Wolkers brak door in de jaren 60 met controversiële romans zoals Turks fruit en Kort amerikaans, waarin hij onomwonden thema’s zoals seksualiteit, religie en de natuur verkende. Zijn werk is bekend om zijn levendige en directe beschrijvingen, vaak doordrenkt met autobiografische elementen.

Wolkers was ook actief als beeldhouwer en schilder, en hij creëerde verschillende openbare kunstwerken in Nederland. Zijn werk is doorspekt met een intense betrokkenheid bij de natuurlijke wereld en een openhartige benadering van menselijke emoties en conflicten. Ondanks de soms heftige reacties op de expliciete inhoud van zijn werk, bleef Wolkers een gerespecteerde en invloedrijke figuur in de Nederlandse cultuur. Zijn veelzijdigheid en uitgesproken persoonlijkheid zorgden voor een blijvende impact op de Nederlandse literatuur en kunst, en zijn nalatenschap omvat een rijk oeuvre dat de diepgaande complexiteit van het menselijk bestaan verkent.

English

Een roos van vlees (A Rose of Flesh), published in 1971 by Jan Wolkers, takes place within a single day and unfolds against the backdrop of death. The novel follows Daniel, a man deeply burdened by a profound fear of loving others, which has led to his separation from his wife Sonja. The tragic death of their two-year-old daughter has only widened the chasm between them, and Daniel is tormented by memories of his lost family life and his difficult childhood. His father, a central and often overwhelming figure in that childhood, has left a lasting impact on Daniel’s later relationships.

Daniel remains ensnared in a web of thoughts and dreams about his past, his wife, and his young son. During the story, he meets Emmy, a woman whose life history partially parallels his own. However, instead of finding a sense of connection, their encounter only amplifies their mutual loneliness.

Wolkers’ writing style in Een roos van vlees is intense and sober, laying bare the inner world of his characters with precision. Daniel’s inability to express love, his deep-seated fear, and his constant reflection on loss and longing form the heart of the narrative. The confrontation with Emmy serves as a catalyst that highlights Daniel’s isolation as he struggles with the inability to let go of his past and process his emotions. The novel offers a sharp, painful look at the complexity of human relationships, grief, and the quest for meaning in a life marked by loss.

Jan Wolkers (1925-2007) was an influential Dutch writer, sculptor, and painter. Born in Oegstgeest, he grew up in a strict Protestant family, which left a lasting impact on his artistic work. Wolkers broke through in the 1960s with controversial novels such as Turks Fruit (Turkish Delight) and Kort amerikaans (Short American), where he explored themes like sexuality, religion, and nature with unabashed honesty. His work is known for its vivid and direct descriptions, often infused with autobiographical elements.

Wolkers was also active as a sculptor and painter, creating several public artworks in the Netherlands. His work is marked by an intense engagement with the natural world and a candid approach to human emotions and conflicts. Despite sometimes intense reactions to the explicit content of his work, Wolkers remained a respected and influential figure in Dutch culture. His versatility and outspoken personality ensured a lasting impact on Dutch literature and art, and his legacy includes a rich body of work that explores the profound complexity of the human condition.

Dimensions 20 × 12,5 cm