De verwoesting van Hyperion

Raes, Hugo. De verwoesting van Hyperion. Amsterdam: De Bezige Bij, 1978. Printed by Van Boekhoven – Bosch, Utrecht. 318 pages. Volumes: 1 volume. Series: BBLITERAIR. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

13,50

In stock

Product ID: 5490 SKU: SKU-7936 Category:

Nederlands

De verwoesting van Hyperion, geschreven door Hugo Raes en gepubliceerd in 1978, is een intrigerende sciencefictionroman die een boeiende reflectie biedt op de menselijke natuur en beschaving. De roman speelt zich af in een toekomst waarin de aarde grotendeels is verwoest, maar een kleine groep overlevenden zich heeft ontwikkeld tot een technisch-wetenschappelijke hyperbeschaving. Deze onsterfelijke mensen van Hyperion leiden een leven dat wordt gekenmerkt door wijsheid, poëzie, vrede, en innerlijke avonturen, waarbij ze een samenleving hebben opgebouwd die in harmonie lijkt te leven met zichzelf en hun omgeving.

Hyperion wordt echter uitgedaagd wanneer de ratten, die ook de catastrofe hebben overleefd en zich sterk hebben geëvolueerd, de hulp van de Hyperianen inroepen tegen een invasie van primitieve soortgenoten. Deze meer ontwikkelde ratten hebben een intelligentie en structuur ontwikkeld die hen tot een samenleving van hun eigen soort maakt, maar ze worden bedreigd door de brute, minder ontwikkelde ratten. De Hyperianen, die gewend zijn aan oplossingen door middel van wijsheid en poëzie, worden geconfronteerd met de harde realiteit dat deze krachten niet opgewassen zijn tegen de domheid, machtswellust en geweld van de invallende ratten.

De roman werpt een scherp licht op de kwetsbaarheid van een vredelievende, intellectuele beschaving wanneer deze wordt geconfronteerd met brute kracht en onwetendheid. Raes onderzoekt de spanningen tussen cultuur en natuur, tussen intellect en instinct, en de uitdagingen waarmee een geavanceerde samenleving kan worden geconfronteerd in het behoud van haar waarden in het licht van externe bedreigingen. De evolutie van zowel de menselijke als de rattenmaatschappijen dient als een krachtige metafoor voor de strijd tussen beschaving en barbarij.

Raes’ schrijfstijl in De verwoesting van Hyperion is zowel elegant als meeslepend, waarbij hij de lezer meeneemt op een diepgaande reis door een dystopische toekomst die zowel afschrikwekkend als fascinerend is. De intertekstuele verwijzingen naar poëzie en filosofie versterken de complexiteit van de roman, waardoor het een rijke leeservaring biedt die uitnodigt tot reflectie op de menselijke conditie en de rol van cultuur in het overleven van de mensheid.

Hugo Raes (1929-2013) was een vooraanstaande Belgische schrijver, bekend om zijn baanbrekende en vaak experimentele literaire werken. Geboren in Antwerpen, begon Raes zijn carrière als dichter, maar verwierf hij grote bekendheid met zijn proza, waarin hij vaak elementen van sciencefiction en surrealisme verweefde. Zijn oeuvre staat bekend om zijn diepgaande exploratie van menselijke emoties en de grenzen van de menselijke ervaring, vaak vergezeld van een kritische blik op de maatschappij en de mensheid.

Raes’ werken zijn bekroond met tal van literaire prijzen en hij wordt gezien als een pionier in de Vlaamse en Nederlandse literatuur. Zijn vermogen om de complexiteit van menselijke relaties en de invloed van technologische en maatschappelijke veranderingen te verkennen, heeft hem een blijvende invloedrijke figuur gemaakt in de literatuurwereld. Zijn verhalen, waaronder De verwoesting van Hyperion, blijven relevant door hun verkenning van tijdloze thema’s en hun innovatieve narratieve technieken.

English

De verwoesting van Hyperion (The Destruction of Hyperion), written by Hugo Raes and published in 1978, is an intriguing science fiction novel that offers a compelling reflection on human nature and civilization. The novel is set in a future where the Earth has largely been devastated, but a small group of survivors has evolved into a highly advanced technical-scientific hyper-civilization. These immortal humans of Hyperion lead a life characterized by wisdom, poetry, peace, and inner adventures, having built a society that seems to live in harmony with itself and its surroundings.

Hyperion, however, faces a challenge when rats, which have also survived the catastrophe and evolved significantly, seek the Hyperians’ help against an invasion by more primitive counterparts. These more developed rats have acquired intelligence and structure, making them a society of their own, but they are threatened by the brute, less developed rats. The Hyperians, accustomed to solving problems through wisdom and poetry, find themselves confronted with the harsh reality that these forces are insufficient against the stupidity, lust for power, and violence of the invading rats.

The novel casts a sharp light on the vulnerability of a peaceful, intellectual civilization when faced with brute force and ignorance. Raes explores the tensions between culture and nature, between intellect and instinct, and the challenges an advanced society faces in maintaining its values in the face of external threats. The evolution of both human and rat societies serves as a powerful metaphor for the struggle between civilization and barbarism.

Raes’ writing style in De verwoesting van Hyperion is both elegant and captivating, taking the reader on a profound journey through a dystopian future that is both terrifying and fascinating. The intertextual references to poetry and philosophy enhance the complexity of the novel, providing a rich reading experience that invites reflection on the human condition and the role of culture in humanity’s survival.

Hugo Raes (1929-2013) was a prominent Belgian writer known for his groundbreaking and often experimental literary works. Born in Antwerp, Raes began his career as a poet but gained significant recognition with his prose, often weaving elements of science fiction and surrealism into his narratives. His body of work is known for its deep exploration of human emotions and the boundaries of human experience, often accompanied by a critical view of society and humanity.

Raes’ works have been awarded numerous literary prizes, and he is seen as a pioneer in Flemish and Dutch literature. His ability to explore the complexity of human relationships and the impact of technological and societal changes has made him a lasting influential figure in the literary world. His stories, including De verwoesting van Hyperion, remain relevant through their exploration of timeless themes and their innovative narrative techniques.

Dimensions 20 × 12,5 cm