Een klein vergrootglaasje

Ferdinandusse, Rinus. Een klein vergrootglaasje. Een eigen keuze uit de café-notities. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1985. 208 pages. Volumes: 1 volume. First Edition in book form. 14,3 cm. x 22,2 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

7,00

In stock

Product ID: 5514 SKU: SKU-7960 Category:

Nederlands

Een klein vergrootglaasje: Een eigen keuze uit de café-notities (1985) door Rinus Ferdinandusse is een levendige en vermakelijke verzameling van 76 cursiefjes, die de auteur oorspronkelijk schreef voor het weekblad Vrij Nederland onder de rubriek “Notities (aan de tap)”. Uitgegeven door De Arbeiderspers, biedt deze eerste boekuitgave een selectie van de beste en meest humoristische verhalen die Ferdinandusse in de kroegen van Amsterdam heeft vastgelegd.

Ferdinandusse’s cursiefjes zijn korte, vaak geestige verhaaltjes die zich afspelen in het levendige en soms chaotische café-milieu. Zijn observaties en interacties met de kleurrijke stamgasten en barpersoneel bieden een levendig portret van het sociale leven in de Nederlandse kroegen. De verhalen zijn niet alleen amusant, maar bieden ook een scherp inzicht in de menselijke natuur en de dynamiek van het caféleven.

De titel Een klein vergrootglaasje verwijst naar Ferdinandusse’s manier van kijken naar de wereld: hij zoomt in op de alledaagse gebeurtenissen en gesprekken, waardoor de lezer een dieper begrip krijgt van de mensen en situaties die vaak over het hoofd worden gezien. Elk verhaal fungeert als een miniatuurportret van het caféleven, waarin de gesprekken en interacties tussen de personages scherp en met veel gevoel voor humor worden vastgelegd.

Ferdinandusse’s stijl is opmerkelijk voor zijn scherpe dialogen en zijn vermogen om de essentie van een scène met weinig woorden te vangen. Zijn verhalen zijn vaak meer monoloog dan dialoog, waarbij de verteller zijn observaties en reflecties op een vaak geestige en inzichtelijke manier deelt. De verhalen hebben een scherpere pointe en een minder melancholische toon dan die van Carmiggelt, een andere bekende Nederlandse schrijver van caféverhalen. Dit geeft Ferdinandusse’s werk een unieke en frisse invalshoek binnen het genre.

De verhalen zijn gesitueerd in het café-milieu, maar ze overstijgen deze setting door hun universele thema’s van menselijke interactie, humor, en de kleine drama’s van het dagelijks leven. Of het nu gaat om een komische miscommunicatie tussen klanten, een filosofisch gesprek aan de bar, of een reflectie op de eigenaardigheden van het kroegleven, elk verhaal biedt een venster op de sociale dynamiek van deze alledaagse ontmoetingsplaatsen.

Een klein vergrootglaasje biedt niet alleen vermaak, maar ook een waardevolle kijk op de manier waarop mensen communiceren en interageren in informele sociale omgevingen. Ferdinandusse’s werk blijft fris en relevant, en zijn scherpe, humoristische stijl maakt de verhalen tot een plezierige leeservaring voor een breed publiek.

Rinus Ferdinandusse (1931) is een Nederlandse schrijver, journalist en voormalig hoofdredacteur van Vrij Nederland. Geboren in Goes, begon hij zijn carrière als journalist en werd al snel bekend om zijn scherpe en humoristische schrijfstijl. Zijn werk omvat naast cursiefjes ook romans en essays, waarin hij vaak sociale en politieke thema’s onderzoekt. Ferdinandusse heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse journalistiek en literatuur, en zijn bijdragen worden nog steeds gewaardeerd om hun inzicht en humor. Een klein vergrootglaasje is een uitstekend voorbeeld van zijn vermogen om de alledaagse realiteit te observeren en te verbeelden met een scherp oog voor detail en een gevoel voor humor.

English

Een klein vergrootglaasje: Een eigen keuze uit de café-notities (A Small Magnifying Glass: A Personal Selection from the Café Notes), written by Rinus Ferdinandusse and published in 1985, is a lively and entertaining collection of 76 short columns that the author originally wrote for the weekly magazine Vrij Nederland under the column “Notities (aan de tap)” (Notes (at the Tap)). Published by De Arbeiderspers, this first book edition offers a selection of the best and most humorous stories that Ferdinandusse has captured in the bars of Amsterdam.

Ferdinandusse’s columns are brief, often witty stories set in the lively and sometimes chaotic café milieu. His observations and interactions with the colorful regulars and bar staff provide a vivid portrait of social life in Dutch pubs. The stories are not only amusing but also offer sharp insights into human nature and the dynamics of café life.

The title Een klein vergrootglaasje (A Small Magnifying Glass) refers to Ferdinandusse’s way of looking at the world: he zooms in on everyday events and conversations, giving the reader a deeper understanding of the people and situations often overlooked. Each story acts as a miniature portrait of café life, where the conversations and interactions between the characters are captured sharply and with a great sense of humor.

Ferdinandusse’s style is notable for its sharp dialogues and his ability to capture the essence of a scene with few words. His stories are often more monologue than dialogue, with the narrator sharing his observations and reflections in a witty and insightful manner. The stories have a sharper point and a less melancholic tone than those of Carmiggelt, another well-known Dutch writer of café stories. This gives Ferdinandusse’s work a unique and fresh perspective within the genre.

The stories are set in the café milieu but transcend this setting through their universal themes of human interaction, humor, and the small dramas of everyday life. Whether it is a comical miscommunication between patrons, a philosophical conversation at the bar, or a reflection on the quirks of pub life, each story offers a window into the social dynamics of these everyday gathering places.

Een klein vergrootglaasje provides not only entertainment but also a valuable look at how people communicate and interact in informal social environments. Ferdinandusse’s work remains fresh and relevant, and his sharp, humorous style makes the stories a delightful reading experience for a wide audience.

Rinus Ferdinandusse (1931) is a Dutch writer, journalist, and former editor-in-chief of Vrij Nederland. Born in Goes, he began his career as a journalist and quickly became known for his sharp and humorous writing style. His work includes not only columns but also novels and essays, in which he often explores social and political themes. Ferdinandusse has played a significant role in Dutch journalism and literature, and his contributions are still appreciated for their insight and humor. Een klein vergrootglaasje is an excellent example of his ability to observe and depict everyday reality with a sharp eye for detail and a sense of humor.

Dimensions 22,2 × 14,3 cm