De Witte

Claes, Ernest. De Witte. Met penteekeningen van Felix Timmermans. Antwerpen / Brussel / Gent / Leuven / Amsterdam: Standaard-Boekhandel / Wereldbibliotheek, 1943. 215 pages. Volumes: 1 of 1 volume. 58th edition. 14 cm. x 20,5 cm..
Condition: Good Minus.

2,00

In stock

Product ID: 3151 SKU: SKU-7078 Category:

Nederlands:

De Witte is een roman van Ernest Claes, met pentekeningen van Felix Timmermans, gepubliceerd in 1943 door Standaard-Boekhandel en Wereldbibliotheek in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Amsterdam. Dit boek, bestaande uit 215 pagina’s, is de 58ste editie en meet 14 cm x 20,5 cm. Het verkeert in goede staat, hoewel het omschreven is als “Good Minus” vanwege enkele gebruikssporen. Het boek heeft een harde kaft.

De Witte vertelt het verhaal van Louis Verheyden, bijgenaamd “De Witte” vanwege zijn lichte haar, een ondeugende jongen die opgroeit in een Vlaams plattelandsdorp in het begin van de 20e eeuw. Louis is bekend om zijn kwajongensstreken en avonturen die hem vaak in de problemen brengen. Zijn leven is een mix van vrijheid en avontuurlijke ondernemingen, maar het kent ook de harde realiteit van armoede en familieproblemen.

Louis komt uit een arm arbeidersgezin en zijn moeder heeft grote moeite om het gezin draaiende te houden. Zijn vader is een strenge man die weinig geduld heeft voor de streken van zijn zoon. Ondanks de problemen thuis en op school, blijft Louis een optimistische en energieke jongen die altijd op zoek is naar nieuwe avonturen.

Een belangrijk keerpunt in het verhaal is wanneer Louis de wereld van de literatuur ontdekt. Door boeken te lezen, ontsnapt hij aan zijn benarde situatie en krijgt hij een dieper inzicht in het leven. Deze ontdekking markeert een belangrijke geestelijke groei en een mogelijke uitweg uit zijn huidige omstandigheden.

De roman eindigt met een gebeurtenis die Louis dwingt om volwassen te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden. Dit komt tot een climax wanneer hij een onbezonnen beslissing neemt die niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn familie drastisch verandert.

Ernest Claes’ roman is doordrenkt van een opgewekte en humoristische ondertoon die lezers al decennialang weet te bekoren. De combinatie van humor, de weergave van de harde realiteit van het leven op het platteland en de diepgaande karakterontwikkeling maakt het boek tot een meeslepend en tijdloos verhaal. Sinds het verschijnen in 1920 is De Witteeen ijkpunt geworden in de Nederlandse en Vlaamse literatuur, en het blijft een geliefd werk onder lezers van alle generaties.

Ernest Claes (24 oktober 1885 – 2 september 1968) was een Vlaamse schrijver die bekend stond om zijn volkse verhalen en scherpe observaties van de menselijke natuur. Zijn werken worden gekenmerkt door een warme menselijkheid en een diep begrip voor de gewone mens, wat hem tot een van de meest geliefde auteurs van zijn tijd maakt. De illustraties van Felix Timmermans in De Witte voegen een visuele dimensie toe aan het verhaal en versterken de charme en het karakter van het boek.

English:

De Witte (The White One) is a novel by Ernest Claes, with pen drawings by Felix Timmermans, published in 1943 by Standaard-Boekhandel and Wereldbibliotheek in Antwerp, Brussels, Ghent, Leuven, and Amsterdam. This book, consisting of 215 pages, is the 58th edition and measures 14 cm x 20.5 cm. It is in a good condition overall, although rated as “Good Minus” due to some signs of wear. The book has a hardcover.

De Witte tells the story of Louis Verheyden, nicknamed “De Witte” because of his light hair, a mischievous boy growing up in a Flemish rural village in the early 20th century. Louis is known for his pranks and adventures, which often get him into trouble. His life is a mix of freedom and daring enterprises, but it also faces the harsh realities of poverty and family problems.

Louis comes from a poor working-class family, and his mother struggles to keep the household running. His father is a strict man with little patience for his son’s antics. Despite the difficulties at home and at school, Louis remains an optimistic and energetic boy always looking for new adventures.

A significant turning point in the story is when Louis discovers the world of literature. By reading books, he escapes his dire situation and gains a deeper understanding of life. This discovery marks an important intellectual and personal growth, suggesting a possible way out of his current circumstances.

The novel reaches a climax with an event that forces Louis to grow up and take responsibility for his actions. This comes to a head when he makes a rash decision that drastically changes not only his life but also that of his family.

Claes’ novel is imbued with an upbeat and humorous undertone that has captivated readers for decades. The combination of humor, the portrayal of the harsh realities of rural life, and the deep character development make the book a compelling and timeless story. Since its publication in 1920, De Witte has become a landmark in Dutch and Flemish literature and remains a beloved work among readers of all generations.

Ernest Claes (October 24, 1885 – September 2, 1968) was a Flemish writer known for his folk tales and sharp observations of human nature. His works are characterized by warm humanity and a deep understanding of ordinary people, making him one of the most beloved authors of his time. The illustrations by Felix Timmermans in De Witte add a visual dimension to the story and enhance the charm and character of the book.

Dimensions 20,5 × 14 cm