Het smarán

Raes, Hugo. Het smarán. Amsterdam: De Bezige Bij, 1973. Printed by Mouton & Co., Den Haag. 339 pages. Volumes: 1 volume. Series: Literaire Reuzenpocket. First Edition. Literaire Reuzenpocket 411. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

10,00

In stock

Product ID: 5489 SKU: SKU-7935 Category:

Nederlands

Het smarán, geschreven door Hugo Raes en gepubliceerd in 1973, is een fascinerende dubbelroman die een demonisch fresco van historische gruwelen verweeft met het verhaal van een hedendaagse schrijver. Het boek volgt een historicus en auteur die ooggetuigeverslagen schrijft over historische gebeurtenissen, alsof hij zelf een tijdgenoot en rechtstreeks betrokkene is. Deze unieke benadering maakt het mogelijk om zowel historische feiten als persoonlijke ervaringen te verkennen, waarbij de grens tussen verleden en heden vervaagt.

De hoofdpersoon in Het smarán beschrijft gedetailleerd historische gebeurtenissen, maar verweeft deze met zijn eigen leven en ervaringen. Hierdoor ontstaat een complex netwerk van verhalen waaruit blijkt dat de auteur niet alleen getuigenis aflegt over het verleden, maar ook over zijn eigen tijd. Hij fungeert als een dubbele getuige: iemand die leeft in het huidige tijdperk en tegelijkertijd een vertolker van de geschiedenis is, die historische feiten interpreteert en nieuw leven inblaast.

De roman biedt een diepgaande blik op de wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve herinneringen. Raes creëert een rijke, caleidoscopische weergave van geschiedenis en huidige realiteit, waarin hij zowel de horror als de schoonheid van menselijke ervaringen vastlegt. De historicus in het verhaal ervaart intense en soms demonische visioenen van historische gruwelen die hij tracht te verwerken door zijn schrijverschap. Tegelijkertijd worstelt hij met zijn eigen identiteit en de impact van de geschiedenis op zijn persoonlijke leven.

Raes’ schrijfstijl is beklemmend en evocatief, waarbij hij gedetailleerde beschrijvingen van historische taferelen combineert met introspectieve reflecties van de protagonist. Zijn vermogen om het verleden tot leven te brengen door de lens van een moderne waarnemer maakt Het smarán een unieke literaire ervaring. Het boek verkent thema’s zoals de invloed van geschiedenis op het individu, de rol van de auteur als getuige, en de complexiteit van het menselijk geheugen.

Hugo Raes (1929-2013) was een Belgische schrijver die bekend stond om zijn avant-gardistische en vaak experimentele benadering van literatuur. Geboren in Antwerpen, begon Raes zijn carrière als dichter maar verwierf bekendheid met zijn proza, waarin hij vaak surrealistische en sciencefictionelementen verweefde. Zijn werk staat bekend om zijn complexe structuur en diepgang, en hij schuwde niet om controversiële thema’s aan te pakken. Het smarán is een van zijn belangrijke werken die zijn unieke stijl en thematische focus goed weerspiegelt.

Raes ontving verschillende literaire prijzen en onderscheidingen voor zijn bijdragen aan de Vlaamse en Nederlandse literatuur. Zijn werk wordt gekenmerkt door een voortdurende zoektocht naar nieuwe vormen van uitdrukking en een diepgaande verkenning van de menselijke ervaring. Ondanks zijn experimentele aanpak bleef hij altijd gericht op de kern van het menselijke bestaan en de relatie tussen individu en geschiedenis. Raes’ veelzijdige oeuvre blijft een belangrijke bron van inspiratie en analyse binnen de literatuurwetenschap, en zijn invloed is merkbaar in de werken van veel hedendaagse schrijvers.

English

Het smarán (The Smarán), written by Hugo Raes and published in 1973, is a captivating double novel that intertwines a demonic fresco of historical horrors with the story of a contemporary writer’s life. The book follows a historian and author who writes eyewitness accounts of historical events as if he were a contemporary, directly involved witness. This unique approach allows for the exploration of both historical facts and personal experiences, blurring the lines between past and present.

The protagonist in Het smarán provides detailed descriptions of historical events, interweaving them with his own life and experiences. This creates a complex network of narratives that reveals the author not only as a chronicler of the past but also as a witness to his own time. He serves as a double witness: someone who lives in the current era and, at the same time, an interpreter of history who brings historical facts to life.

The novel offers a profound insight into the interplay between personal and collective memories. Raes crafts a rich, kaleidoscopic portrayal of history and present reality, capturing both the horror and the beauty of human experiences. The historian in the story experiences intense and sometimes demonic visions of historical atrocities that he attempts to process through his writing. Simultaneously, he struggles with his own identity and the impact of history on his personal life.

Raes’ writing style is gripping and evocative, combining detailed descriptions of historical scenes with introspective reflections from the protagonist. His ability to bring the past to life through the lens of a modern observer makes Het smarán a unique literary experience. The book explores themes such as the influence of history on the individual, the role of the author as a witness, and the complexity of human memory.

Hugo Raes (1929-2013) was a Belgian writer known for his avant-garde and often experimental approach to literature. Born in Antwerp, Raes began his career as a poet but gained recognition for his prose, in which he often intertwined surrealistic and science fiction elements. His work is known for its complex structure and depth, and he did not shy away from tackling controversial themes. Het smarán is one of his significant works that well reflects his unique style and thematic focus.

Raes received various literary awards and honors for his contributions to Flemish and Dutch literature. His work is characterized by a continual search for new forms of expression and a profound exploration of human experience. Despite his experimental approach, he remained focused on the core of human existence and the relationship between the individual and history. Raes’ versatile oeuvre continues to be a significant source of inspiration and analysis within literary scholarship, and his influence is evident in the works of many contemporary writers.

Dimensions 20 × 12,5 cm