De magische cirkel

van Ruysbeek, Erik. De magische cirkel. Antwerpen: Soethoudt & Co, 1986. 296 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 13 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

12,50

In stock

Product ID: 5517 SKU: SKU-7963 Category:

Nederlands

De magische cirkel (1986) door Erik van Ruysbeek is een diepgaande autobiografische roman die de levensreis van Georg, de protagonist, verkent door de lens van liefde in zowel haar fysieke als geestelijke aspecten. Uitgegeven door Soethoudt & Co, biedt deze eerste editie een fascinerend en introspectief portret van de zoektocht naar betekenis en vervulling in het menselijk bestaan. De roman balanceert tussen de zuiverheid van jeugdige idealen en de aardse verlangens van volwassenheid, wat een rijke en complexe verkenning van de menselijke ervaring oplevert.

Het verhaal begint met Georg’s jeugd, waarin hij een wereldbeeld ontwikkelt dat wordt gedomineerd door zuiverheid, waarheid, en een idealistische visie op de wereld. Deze idealen worden symbolisch weergegeven door de ‘magische cirkel’, een concept dat staat voor een verheven en pure manier van leven. Georg’s jeugdige jaren zijn gekenmerkt door een streven naar morele en spirituele perfectie, een zoektocht naar een betekenisvolle en zuivere manier van bestaan.

Naarmate Georg ouder wordt en de universiteit betreedt, begint hij echter te worstelen met de conflicten tussen zijn idealen en de realiteit van zijn zinnelijke verlangens. Zijn studententijd markeert een periode van experimentatie en verleiding, waarin hij zijn jeugdige zuiverheid moet afleggen tegen de aantrekkingskracht van lichamelijke lusten. Deze fase in zijn leven brengt een innerlijk conflict met zich mee, waarbij Georg probeert een balans te vinden tussen zijn spirituele idealen en zijn fysieke verlangens.

De roman bereikt een keerpunt wanneer Georg, inmiddels ruim dertig jaar oud, zijn idealen opnieuw ontdekt in zijn relatie met Eva, een vrouw die voor hem de belichaming van zijn zoektochten naar waarheid en liefde wordt. Het huwelijk met Eva vertegenwoordigt een nieuwe fase in zijn leven, waarin hij probeert de geestelijke en fysieke aspecten van liefde te verenigen. Dit deel van het verhaal biedt een diepgaand inzicht in hoe liefde en persoonlijke groei zich ontwikkelen in de context van een volwassen relatie.

Van Ruysbeek’s beschrijving van Georg’s gerijpte zelfinzicht suggereert een diepgaande reflectie op de aard van liefde en menselijke relaties. De roman beschrijft liefde niet alleen als een persoonlijke ervaring, maar als een uiting van een kosmisch gegeven, een kracht die de grenzen van het individuele bestaan overstijgt. De lezer wordt meegenomen in Georg’s reis van zelfontdekking, waarin hij leert om de complexiteit en diepte van menselijke emoties en verlangens te omarmen.

Van Ruysbeek’s schrijfstijl is rijk en introspectief, waarbij hij een sterke nadruk legt op de innerlijke wereld van zijn protagonist. Zijn gebruik van symboliek en diepgaande psychologische inzichten geeft de roman een gelaagdheid die de lezer uitnodigt tot reflectie en contemplatie. De magische cirkel fungeert als een krachtig symbool voor de voortdurende zoektocht naar zuiverheid en betekenis in een wereld die vaak wordt bepaald door tegenstrijdige krachten.

De magische cirkel biedt een complex en genuanceerd portret van de menselijke conditie, waarin de zoektocht naar liefde en vervulling centraal staat. Van Ruysbeek’s vermogen om de innerlijke strijd en groei van zijn personages vast te leggen, maakt deze roman tot een waardevol werk voor lezers die geïnteresseerd zijn in de diepere aspecten van menselijke relaties en persoonlijke ontwikkeling.

Erik van Ruysbeek (1915-2004) was een Vlaamse dichter, schrijver, en essayist, bekend om zijn diepgaande en introspectieve literaire werken. Geboren in Antwerpen, begon van Ruysbeek zijn carrière als leraar, maar wijdde zich al snel volledig aan het schrijven. Zijn werk wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op mystiek, spiritualiteit, en de innerlijke wereld van zijn personages. Van Ruysbeek schreef diverse romans, verhalen, en essays, en ontving meerdere literaire prijzen voor zijn bijdragen aan de Vlaamse literatuur. Zijn vermogen om complexe thema’s zoals liefde, zelfontdekking, en de zoektocht naar betekenis te verkennen, maken hem tot een invloedrijke en gerespecteerde auteur in de literaire wereld. De magische cirkel is een uitstekend voorbeeld van zijn literaire talent en zijn vermogen om de diepten van de menselijke ervaring te verkennen.

English

De magische cirkel (The Magic Circle) (1986) by Erik van Ruysbeek is a profound autobiographical novel that explores the life journey of Georg, the protagonist, through the lens of love in both its physical and spiritual aspects. Published by Soethoudt & Co, this first edition offers a fascinating and introspective portrait of the quest for meaning and fulfillment in human existence. The novel balances between the purity of youthful ideals and the earthly desires of adulthood, resulting in a rich and complex exploration of the human experience.

The story begins with Georg’s childhood, during which he develops a worldview dominated by purity, truth, and an idealistic vision of life. These ideals are symbolically represented by the ‘magic circle,’ a concept that stands for an elevated and pure way of living. Georg’s youthful years are characterized by a pursuit of moral and spiritual perfection, a quest for a meaningful and pure way of existence.

As Georg grows older and enters university, he begins to struggle with the conflicts between his ideals and the reality of his sensual desires. His student years mark a period of experimentation and temptation, where he must relinquish his youthful purity against the allure of physical desires. This phase in his life brings an inner conflict, where Georg tries to find a balance between his spiritual ideals and his physical desires.

The novel reaches a turning point when Georg, now in his thirties, rediscovers his ideals in his relationship with Eva, a woman who becomes the embodiment of his quests for truth and love. His marriage to Eva represents a new phase in his life, where he attempts to reconcile the spiritual and physical aspects of love. This part of the story provides a profound insight into how love and personal growth develop within the context of a mature relationship.

Van Ruysbeek’s portrayal of Georg’s matured self-awareness suggests a profound reflection on the nature of love and human relationships. The novel describes love not only as a personal experience but as an expression of a cosmic force that transcends the boundaries of individual existence. The reader is taken on Georg’s journey of self-discovery, where he learns to embrace the complexity and depth of human emotions and desires.

Van Ruysbeek’s writing style is rich and introspective, with a strong emphasis on the inner world of his protagonist. His use of symbolism and profound psychological insights gives the novel a layered depth that invites the reader to reflection and contemplation. The magic circle serves as a powerful symbol for the ongoing quest for purity and meaning in a world often defined by conflicting forces.

De magische cirkel offers a complex and nuanced portrait of the human condition, with the quest for love and fulfillment at its center. Van Ruysbeek’s ability to capture the inner struggle and growth of his characters makes this novel a valuable work for readers interested in the deeper aspects of human relationships and personal development.

Erik van Ruysbeek (1915-2004) was a Flemish poet, writer, and essayist known for his profound and introspective literary works. Born in Antwerp, van Ruysbeek began his career as a teacher before fully dedicating himself to writing. His work is characterized by a strong emphasis on mysticism, spirituality, and the inner world of his characters. Van Ruysbeek wrote various novels, stories, and essays, and received multiple literary awards for his contributions to Flemish literature. His ability to explore complex themes such as love, self-discovery, and the quest for meaning makes him an influential and respected author in the literary world. De magische cirkel is an excellent example of his literary talent and his ability to explore the depths of the human experience.

Dimensions 20 × 13 cm