De bruiden

Bourgonje, Fleur. De bruiden. Amsterdam / Antwerpen: Atlas, 1996. 150 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,00

In stock

Product ID: 5513 SKU: SKU-7959 Category:

Nederlands

De bruiden (1996) door Fleur Bourgonje is een betoverende verzameling van acht korte verhalen die zich voornamelijk afspelen in Latijns-Amerika, met enkele scènes in Nederland. Uitgegeven door Atlas, biedt deze eerste editie een rijke mix van melancholie, verlangen, en introspectie. Bourgonje’s kenmerkende stijl, doordrenkt met poëtische schoonheid en diepe emotionele resonantie, maakt elk verhaal in deze bundel tot een intensieve leeservaring.

De verhalen in De bruiden zijn thematisch gevarieerd, maar worden verbonden door een gemeenschappelijke toon van weemoed en een diep gevoel van verlangen. Deze gevoelens worden verbeeld in de levens van personages die vaak worstelen met de complexiteit van liefde, identiteit, en de onvoorspelbaarheid van hun lot. De titel van de bundel suggereert een focus op vrouwelijkheid en huwelijk, maar Bourgonje’s verhalende aanpak onthult veel meer lagen, met een sterke nadruk op persoonlijke transformatie en het zoeken naar vervulling.

Het langste verhaal in de bundel, De valleivrouw, speelt zich gedeeltelijk af in Nederland en verkent de innerlijke wereld van een vrouw die gevangen zit tussen verschillende culturen en verwachtingen. De protagonist worstelt met haar identiteit en de eisen van haar omgeving, wat leidt tot een introspectieve reis die de complexiteit van haar persoonlijke relaties en culturele achtergrond blootlegt.

In Sami in het souterrain wordt een ander aspect van de menselijke conditie verkend, namelijk de eenzaamheid en het isolement van een individu in een stedelijke omgeving. Dit verhaal is een diepgaande verkenning van vervreemding en de zoektocht naar verbinding in een soms onverschillige wereld. Bourgonje’s beschrijving van Sami’s ervaringen in het souterrain biedt een krachtige metafoor voor de diepte van menselijke emoties en de zoektocht naar betekenis.

De overige verhalen in de bundel, gesitueerd in Latijns-Amerika, zijn doordrenkt van een sfeer van exotisme en culturele diversiteit. Bourgonje gebruikt de rijke, levendige achtergronden van deze regio’s om verhalen te vertellen die variëren van de hoopvolle tot de tragische, elk verhaal onthult een diep begrip van de menselijke natuur en de complexiteit van het leven in verschillende culturele contexten.

Bourgonje’s schrijfstijl is opvallend door haar vermogen om poëtische schoonheid te verweven met scherpe, realistische observaties. Haar gebruik van taal is zowel elegant als evocatief, waardoor elk verhaal in de bundel een visueel en emotioneel rijke ervaring biedt. De melancholieke toon die door de verhalen loopt, versterkt de thema’s van verlangen en berusting, en biedt de lezer een diepgaande reflectie op de menselijke ervaring.

Fleur Bourgonje (1946) is een Nederlandse schrijfster, bekend om haar veelzijdige oeuvre dat zowel proza als poëzie omvat. Geboren in Haarlem, begon ze haar carrière als journaliste voordat ze zich volledig toelegde op het schrijven. Haar werk wordt gekenmerkt door een diepe interesse in verschillende culturen en een scherp oog voor de complexiteit van menselijke relaties. Bourgonje heeft talrijke romans, verhalenbundels en dichtbundels gepubliceerd, en haar werk wordt vaak geprezen om de poëtische kwaliteit en de emotionele diepgang. Ze heeft diverse literaire prijzen ontvangen voor haar bijdragen aan de Nederlandse literatuur. De bruiden is een prachtig voorbeeld van haar talent om complexe thema’s op een gevoelige en doordringende manier te verkennen.

English

De bruiden (The Brides), written by Fleur Bourgonje and published in 1996, is an enchanting collection of eight short stories that are primarily set in Latin America, with some scenes in the Netherlands. Published by Atlas, this first edition offers a rich blend of melancholy, longing, and introspection. Bourgonje’s distinctive style, imbued with poetic beauty and deep emotional resonance, makes each story in this collection an intense reading experience.

The stories in De bruiden are thematically diverse but are connected by a common tone of wistfulness and a profound sense of yearning. These feelings are portrayed in the lives of characters who often grapple with the complexities of love, identity, and the unpredictability of their fate. The title of the collection suggests a focus on femininity and marriage, but Bourgonje’s narrative approach reveals many more layers, with a strong emphasis on personal transformation and the search for fulfillment.

The longest story in the collection, De valleivrouw (The Valley Woman), is partly set in the Netherlands and explores the inner world of a woman caught between different cultures and expectations. The protagonist struggles with her identity and the demands of her environment, leading to an introspective journey that exposes the complexity of her personal relationships and cultural background.

In Sami in het souterrain (Sami in the Basement), another aspect of the human condition is explored, namely the loneliness and isolation of an individual in an urban setting. This story is a profound exploration of alienation and the search for connection in a sometimes indifferent world. Bourgonje’s depiction of Sami’s experiences in the basement provides a powerful metaphor for the depth of human emotions and the quest for meaning.

The other stories in the collection, set in Latin America, are infused with an atmosphere of exoticism and cultural diversity. Bourgonje uses the rich, vibrant backdrops of these regions to tell stories that range from hopeful to tragic, each revealing a deep understanding of human nature and the complexity of life in different cultural contexts.

Bourgonje’s writing style is remarkable for her ability to weave poetic beauty with sharp, realistic observations. Her use of language is both elegant and evocative, making each story in the collection a visually and emotionally rich experience. The melancholic tone that runs through the stories enhances the themes of longing and resignation, offering the reader a profound reflection on the human experience.

Fleur Bourgonje (1946) is a Dutch author known for her versatile body of work that includes both prose and poetry. Born in Haarlem, she began her career as a journalist before dedicating herself fully to writing. Her work is characterized by a deep interest in different cultures and a keen eye for the complexity of human relationships. Bourgonje has published numerous novels, story collections, and poetry collections, and her work is often praised for its poetic quality and emotional depth. She has received various literary awards for her contributions to Dutch literature. De bruiden is a beautiful example of her talent for exploring complex themes in a sensitive and penetrating manner.

Dimensions 20 × 12,5 cm