Blijf niet zitten waar je zit

van der Veen, Adriaan. Blijf niet zitten waar je zit. Amsterdam: Em. Querido, 1972. 158 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 x 20
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 5642 SKU: SKU-7922 Category:

Nederlands:

Blijf niet zitten waar je zit, de derde autobiografische roman van Adriaan van der Veen, biedt een diepgaande verkenning van zijn persoonlijke confrontaties met bekende schrijvers en vrienden uit de naoorlogse periode in Nederland. Het boek, gepubliceerd door Em. Querido in 1972, beschrijft zijn terugkeer uit Amerika en zijn hernieuwde kennismaking met de Nederlandse literaire scene. Van der Veen schetst kritische portretten van enkele prominente auteurs die hem diepgaand hebben beïnvloed, waaronder Willem Frederik Hermans, Adriaan Morrien, Hans Lodeizen, Harry Mulisch, Gerard Kornelis van het Reve, en H. A. Gomperts.

Deze schrijvers worden niet alleen gepresenteerd in de context van hun werk, maar vooral in hun dagelijkse leven en interacties buiten hun boeken. Van der Veen is gefascineerd door wie deze mensen zijn achter hun literaire façades, en hij onderzoekt hun persoonlijkheden, onzekerheden, en de rol die schrijven speelt in hun leven. Zijn beschrijvingen zijn scherpzinnig en vaak onthullend, waarbij hij diep ingaat op hun innerlijke conflicten en de therapie die schrijven voor hen lijkt te bieden.

Het boek onderzoekt ook de bredere vraag naar de betekenis van schrijven voor de auteur zelf en voor zijn lezers. Van der Veen concludeert dat er door hun gemeenschappelijke twijfels en kwetsbaarheden een geheim bondgenootschap ontstaat tussen schrijvers, ongeacht hun persoonlijke relaties. Dit bondgenootschap wordt gevoed door een diep begrip van elkaars strijd en onzekerheden, wat een zekere mate van wederzijds respect en herkenning creëert. Blijf niet zitten waar je zitbiedt een fascinerend inzicht in de menselijke kant van de literaire wereld en toont aan hoe diep persoonlijke ervaringen en literaire creaties met elkaar verweven zijn.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was een Nederlandse schrijver en journalist die bekendheid verwierf door zijn scherpzinnige en vaak introspectieve literaire werken. Zijn oeuvre omvat romans, novellen, en essays, waarbij hij vaak putte uit zijn eigen leven en ervaringen. Van der Veen werkte in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, wat zijn werk een kosmopolitisch karakter verleende. Zijn romans staan bekend om hun diepgang en psychologische precisie, vaak verkennend hoe persoonlijke en literaire werelden elkaar beïnvloeden. Naast zijn literaire werk was van der Veen ook actief in de journalistiek en literaire kritiek, en zijn bijdragen aan de Nederlandse literatuur zijn geroemd om hun kritische en empathische inzichten. Zijn autobiografische romans, zoals Doen alsof en Blijf niet zitten waar je zit, worden bijzonder gewaardeerd om hun openhartige en diepgravende benadering van zijn eigen leven en de levens van zijn literaire tijdgenoten.

English:

Blijf niet zitten waar je zit (Don’t Stay Where You Are), the third autobiographical novel by Adriaan van der Veen, offers a profound exploration of his personal confrontations with prominent writers and friends from the post-war period in the Netherlands. Published by Em. Querido in 1972, the book details his return from America and his re-immersion into the Dutch literary scene. Van der Veen presents critical portraits of several influential authors who profoundly affected him, including Willem Frederik Hermans, Adriaan Morrien, Hans Lodeizen, Harry Mulisch, Gerard Kornelis van het Reve, and H. A. Gomperts.

These writers are depicted not only within the context of their literary works but also through their everyday lives and interactions outside their books. Van der Veen is intrigued by who these people are behind their literary facades and delves into their personalities, insecurities, and the role writing plays in their lives. His descriptions are insightful and often revealing, deeply exploring their internal conflicts and how writing appears to serve as a form of therapy for them.

The book also addresses the broader question of what writing means to the author himself and to his readers. Van der Veen concludes that a secret alliance forms among writers due to their shared doubts and vulnerabilities, irrespective of their personal relationships. This alliance is fueled by a deep understanding of each other’s struggles and uncertainties, creating a certain level of mutual respect and recognition. Blijf niet zitten waar je zit provides a fascinating glimpse into the human side of the literary world and demonstrates how deeply personal experiences and literary creations are intertwined.

Adriaan van der Veen (1916-2003) was a Dutch writer and journalist who gained recognition for his perceptive and often introspective literary works. His oeuvre includes novels, novellas, and essays, often drawing from his own life and experiences. Van der Veen worked in various countries, including the United States, which lent a cosmopolitan character to his work. His novels are known for their depth and psychological precision, often exploring how personal and literary worlds influence each other. In addition to his literary work, van der Veen was active in journalism and literary criticism, and his contributions to Dutch literature are praised for their critical and empathetic insights. His autobiographical novels, such as Doen alsof and Blijf niet zitten waar je zit, are particularly valued for their candid and deeply explorative approach to his own life and the lives of his literary contemporaries.

Dimensions 20 × 12,5 cm