Rime per la donna pietra – Gedichten voor de stenen vrouwe

Alighieri, Dante. [Translated by Joostens, Renaat (ALBE)]. Rime per la donna pietra – Gedichten voor de stenen vrouwe. Brussel: W. Godenne, 1966. Printed by Willy Godenne35 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. Extremely rare. . 19,5 cm. x 26,5 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

125,00

In stock

Product ID: 3858 SKU: SKU-7664 Category:

Nederlands:

Rime per la donna pietra – Gedichten voor de stenen vrouwe is een verzameling van gedichten van Dante Alighieri, vertaald door Renaat Joostens onder het pseudoniem Albe. Het boek werd in 1966 gepubliceerd door W. Godenne in Brussel en gedrukt door Willy Godenne. Deze eerste editie, bestaande uit 35 pagina’s, is uiterst zeldzaam en meet 19,5 cm x 26,5 cm. Het volume is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

Albe, pseudoniem voor Renaat Joostens, was een veelzijdige Vlaamse auteur die bekend stond om zijn rijke productie in verschillende literaire genres. Hij debuteerde met een toneelstuk en vervolgde met religieus getinte poëzie, verhalen, romans, essays, reisnotities, vertalingen van Italiaanse en Spaanse lyriek, en jeugdboeken. Tussen 1930 en 1965 publiceerde hij meer dan twintig dichtbundels.

Rime per la donna pietra – Gedichten voor de stenen vrouwe is een vertaling van Dante Alighieri’s Rime petrose, een groep van vier gedichten die zich richten op de zogenaamde “stenen vrouw”, een onbereikbare geliefde. De gedichten zijn bekend om hun harde toon en complexe structuur, en weerspiegelen Dante’s frustratie en verdriet over een onvervulde liefde. Joostens’ vertaling probeert deze elementen nauwkeurig weer te geven, waarbij hij de intensiteit en de emotionele diepgang van Dante’s originele werk respecteert.

Albe’s betrokkenheid bij de Post-Expressionistische Generatie, met name rond het tijdschrift De Tijdstroom (1930-1934), dat streefde naar een persoonlijke en menselijke kunst, is belangrijk in het begrijpen van zijn benadering van vertaling en poëzie. Zijn werken kunnen ook geassocieerd worden met de Pelgrimbeweging, opgericht in 1926, die zowel religieuze als artistieke doelstellingen had die overeenkwamen met zijn eigen ambities.

Vanuit historisch perspectief is het relevant te vermelden dat Albe voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog sympathiseerde met de Nieuwe Orde, wat een invloed kan hebben gehad op zijn literaire en persoonlijke keuzes. Dit aspect biedt context voor zijn werk en zijn positie binnen de Vlaamse literatuur.

English:

Rime per la donna pietra – Gedichten voor de stenen vrouwe (Poems for the Stone Lady) is a collection of poems by Dante Alighieri, translated by Renaat Joostens under the pseudonym Albe. The book was published in 1966 by W. Godenne in Brussels and printed by Willy Godenne. This first edition, consisting of 35 pages, is extremely rare and measures 19.5 cm x 26.5 cm. The volume is in fine condition with a sewn softcover.

Albe, the pseudonym for Renaat Joostens, was a versatile Flemish author known for his prolific output across various literary genres. He debuted with a play, followed by religiously themed poetry, stories, novels, essays, travel notes, translations of Italian and Spanish lyric poetry, and children’s books. Between 1930 and 1965, he published over twenty poetry collections.

Rime per la donna pietra – Gedichten voor de stenen vrouwe is a translation of Dante Alighieri’s Rime petrose, a group of four poems focused on the so-called “stone woman,” an unattainable beloved. The poems are known for their harsh tone and complex structure, reflecting Dante’s frustration and sorrow over unfulfilled love. Joostens’ translation strives to faithfully convey these elements, respecting the intensity and emotional depth of Dante’s original work.

Albe’s involvement with the Post-Expressionist Generation, particularly around the magazine De Tijdstroom (1930-1934), which aimed for a personal and human art, is important in understanding his approach to translation and poetry. His works can also be associated with the Pilgrim Movement, founded in 1926, which had religious and artistic goals aligning with his ambitions.

Historically, it is relevant to mention that Albe sympathized with the New Order before and during World War II, which may have influenced his literary and personal choices. This aspect provides context for his work and his position within Flemish literature.

Dimensions 26,5 × 19,5 cm