De stem van Europa

Wielek, H.. De stem van Europa. Amsterdam / Antwerpen: Van Ditmar, 1947. Printed by J. K. Smit & Zonen, Amsterdam. 210 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 18 cm. x 25 cm.
Condition: Fine. Hardcover with Dust Jacket.

12,50

In stock

Product ID: 3857 SKU: SKU-7663 Category:

Nederlands:

De stem van Europa is een bloemlezing van Europese poëzie samengesteld door H. Wielek, gepubliceerd in 1947 door Van Ditmar in Amsterdam en Antwerpen en gedrukt door J. K. Smit & Zonen in Amsterdam. Dit boek, bestaande uit 210 pagina’s, is een eerste editie en meet 18 cm x 25 cm. Het volume is in uitstekende staat, voorzien van een harde kaft met stofomslag.

De flaptekst van het boek biedt een overzicht van de poëzie uit de jaren van bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de inleiding, geschreven door Prof. Anton van Duinkerken, wordt beschreven hoe De stem van Europa wil verduidelijken waartegen de dichters gedurende de bezettingsjaren in opstand kwamen en waarom zij in opstand kwamen. Het boek biedt in Nederlandse vertaling toegang tot de beste poëzie-uitingen uit diverse Europese landen.

Voor elk van deze landen werd een representatieve keuze gemaakt door een aantal deskundige medewerkers, die ook een literair overzicht geven van de poëzie in dat land. Elk gekozen gedicht wordt voorafgegaan door de originele tekst van het beste gedicht van elk land, wat de authenticiteit en culturele rijkdom van de Europese poëzie benadrukt.

De gekozen verzen vormen gezamenlijk, ondanks de culturele en taalverschillen, een harmonisch koor – de stem van Europa. Deze stem bleef weerklinken, zelfs in de donkere tijden van de oorlog en bezetting, en bewijst dat Europa nog steeds kracht en vitaliteit bezit. De gedichten in De stem van Europa worden gedreven door een vurige drang naar vrijheid en gerechtigheid, en weerspiegelen de veerkracht en de hoop van de Europese volkeren tijdens een van de moeilijkste periodes in de geschiedenis.

De bloemlezing biedt de lezer een uitstekend overzicht van de aard en de betekenis van de poëzie in deze periode, waarbij de nadruk ligt op de gemeenschappelijke strijd voor vrijheid en gerechtigheid in heel Europa.

H. Wielek, de samensteller van deze bloemlezing, heeft met De stem van Europa een belangrijk literair document gecreëerd dat de kracht en de schoonheid van Europese poëzie tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. Dit werk blijft een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de literaire reactie op oorlog en onderdrukking in Europa.

English:

De stem van Europa (The Voice of Europe) is an anthology of European poetry compiled by H. Wielek, published in 1947 by Van Ditmar in Amsterdam and Antwerp and printed by J. K. Smit & Zonen in Amsterdam. This book, consisting of 210 pages, is a first edition and measures 18 cm x 25 cm. The volume is in fine condition, with a hardcover and dust jacket.

The book’s flap text provides an overview of the poetry from the years of occupation during World War II. In the introduction, written by Prof. Anton van Duinkerken, it is described how De stem van Europa aims to clarify what the poets rose against during the years of occupation and for what reasons they resisted. The book presents, in Dutch translation, access to the finest expressions of poetry from various European countries.

For each of these countries, a representative selection was made by a number of knowledgeable contributors, who also provide a literary overview of poetry in that country. Each chosen poem is preceded by the original text of the best poem from each country, emphasizing the authenticity and cultural richness of European poetry.

The selected verses collectively form, despite cultural and linguistic differences, a harmonious choir – the voice of Europe. This voice continued to resonate, even in the dark times of war and occupation, proving that Europe still possesses strength and vitality. The poems in De stem van Europa are driven by a fervent desire for freedom and justice, reflecting the resilience and hope of the European peoples during one of the most challenging periods in history.

The anthology provides readers with an excellent overview of the nature and significance of poetry during this period, highlighting the common struggle for freedom and justice throughout Europe.

H. Wielek, the compiler of this anthology, has created with De stem van Europa an important literary document that celebrates the power and beauty of European poetry during World War II. This work remains a valuable resource for anyone interested in the literary response to war and oppression in Europe.

Dimensions 25 × 18 cm