Uilen naar Athene dragen

Houwink, Roel. Uilen naar Athene dragen. Amsterdam: Stichting De Beuk, 1956. Printed by J. Heijnis, Zaandijk. 18 pages. 1 Volume. [First Edition]. 12 cm. x 19 cm. Softcover. Sewn binding. Condition: Fine.

5,50

In stock

Product ID: 6598 SKU: SKU-0349 Category:

Nederlands:

Roelof Martinus Frederik (Roel) Houwink (Breda, 17 januari 1899 – Zeist, 3 juni 1987) was een Nederlands schrijver en dichter. Hij publiceerde ook onder het pseudoniem H. van Elro. Houwink was redacteur van het tijdschrift van de ‘jong-protestanten’ Opwaartsche Wegen en speelde een belangrijke rol als vriend en steunpilaar van Gerrit Achterberg.

In 1919 verhuisde hij naar Zeist, waar hij Hendrik Marsman leerde kennen. Er ontwikkelde zich een vriendschap en een gedeelde belangstelling voor het expressionisme in de literatuur. Zeldzame voorbeelden van Nederlands expressionistisch proza bevat de in eigen beheer uitgegeven bundel Novellen (1920-’22) uit 1924. Houwink en Marsman waren enige tijd redacteur van het literaire tijdschrift De Vrije Bladen, en Houwink schreef bovendien literaire kritieken voor het Utrechtsch Dagblad. Hij studeerde rechten in Utrecht en studeerde af in 1925.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van de Nederlandse Hervormde Kerk en sloot hij zich aan bij de ‘jong-protestanten’. Hij werd redacteur van Opwaartsche Wegen en speelde een belangrijke rol in de protestantse letteren. Echter, vanwege zijn lidmaatschap van de Kultuurkamer en medewerking aan pro-Duitse bladen, werd hij na de oorlog gestraft met een tijdelijk publicatieverbod en een boete.

“Uilen naar Athene dragen” is een kleine bundel van Roel Houwink, waarin zijn karakteristieke stijl en thematiek duidelijk naar voren komen. De titel verwijst naar een oud Grieks gezegde dat staat voor het doen van iets nutteloos, wat een ironische reflectie kan zijn op de inhoud van de bundel. Houwinks poëzie kenmerkt zich door zijn diepgaande observaties van het leven en de menselijke natuur, vaak doorweven met religieuze en filosofische overpeinzingen. De gedichten in deze bundel weerspiegelen zijn worsteling met en zoektocht naar zingeving in een wereld vol tegenstellingen en onzekerheden.

English:

Roelof Martinus Frederik (Roel) Houwink (Breda, January 17, 1899 – Zeist, June 3, 1987) was a Dutch writer and poet. He also published under the pseudonym H. van Elro. Houwink was an editor of the magazine of the ‘young Protestants’ Opwaartsche Wegen and played a significant role as a friend and supporter of Gerrit Achterberg.

In 1919, he moved to Zeist, where he met Hendrik Marsman. A friendship developed, along with a shared interest in expressionism in literature. Rare examples of Dutch expressionist prose can be found in the self-published collection Novellen (1920-’22) from 1924. Houwink and Marsman were editors of the literary magazine De Vrije Bladen for a while, and Houwink also wrote literary reviews for the Utrechtsch Dagblad. He studied law in Utrecht and graduated in 1925.

During World War II, he joined the Dutch Reformed Church and became associated with the ‘young Protestants’. He became an editor of Opwaartsche Wegen and played a significant role in Protestant literature. However, due to his membership in the Kultuurkamer and collaboration with pro-German publications, he was punished after the war with a temporary publication ban and a fine.

“Uilen naar Athene dragen” (Carrying Owls to Athens) is a small collection by Roel Houwink, where his characteristic style and themes are clearly evident. The title refers to an ancient Greek saying that signifies doing something pointless, which could be an ironic reflection on the content of the collection. Houwink’s poetry is marked by his profound observations of life and human nature, often interwoven with religious and philosophical reflections. The poems in this collection reflect his struggle and search for meaning in a world full of contradictions and uncertainties.

Dimensions 19 × 12 cm