Buitenholte

Reniers, Annie. Buitenholte. Brugge: Orion – Colibrant, 1980. 71 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 11,5 cm. x 17,5 cm..
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

7,50

In stock

Product ID: 3556 SKU: SKU-7685 Category:

Nederlands:

Buitenholte is een poëziebundel van Annie Reniers, gepubliceerd in 1980 door Orion – Colibrant in Brugge. Het boek, bestaande uit 71 pagina’s, is een eerste editie en meet 11,5 cm x 17,5 cm. Dit exemplaar is in uitstekende staat (Fine) en heeft een zachte kaft met genaaide binding.

Buitenholte biedt een reeks korte, sterk geconcentreerde gedichten waarin Annie Reniers op vaak abrupte en onderbroken wijze schrijft over thema’s zoals dood, leven, en de interactie tussen de twee. De natuur, en met name bomen, spelen een prominente rol in haar werk, fungeren als symbolen van zowel leven als vergankelijkheid. Deze elementen weerspiegelen de diepe verbinding van de dichteres met de natuurlijke wereld en haar fascinatie voor de cyclische aard van het leven.

De poëzie in Buitenholte is kenmerkend door haar compacte vorm en diepgaande inhoud. De gedichten bevatten vaak zinnen die abrupt eindigen, wat de lezer uitnodigt om verder te reflecteren en betekenis te zoeken voorbij de woorden. De tekst is doordrenkt van beelden die zowel rauw als poëtisch zijn, en die de kwetsbaarheid van het bestaan en de onvermijdelijke confrontatie met de dood verkennen.

Reniers’ stijl vereist geduld en aandacht van de lezer, omdat de ware diepgang van haar werk pas na herhaaldelijk lezen volledig tot zijn recht komt. De kracht van haar poëzie ligt in de suggestieve taal en de open ruimte die ze biedt voor interpretatie. Door haar compacte en ingehouden vorm weten de gedichten een intensiteit en een emotionele diepgang te bereiken die bij herlezing steeds nieuwe inzichten en gevoelens oproepen.

Annie Reniers, geboren in 1940, is een Vlaamse dichteres bekend om haar ingetogen en introspectieve stijl. Haar werk wordt vaak gekenmerkt door een diepe verbondenheid met de natuur en een contemplatieve benadering van de grote thema’s van het leven. In Buitenholte demonstreert ze haar vermogen om complexe emoties en gedachten in een minimale vorm te gieten, waardoor een sterk geconcentreerde en krachtige poëzie ontstaat die haar lezers blijft uitdagen en inspireren.

Buitenholte is een waardevol werk voor liefhebbers van poëzie die bereid zijn de tijd en moeite te investeren om de lagen van betekenis en emotie in Reniers’ werk te ontleden. Het is een bundel die, door aandachtig lezen en herlezen, steeds meer van zijn inhoud prijsgeeft en zo een blijvende indruk achterlaat.

English:

Buitenholte is a poetry collection by Annie Reniers, published in 1980 by Orion – Colibrant in Bruges. The book, consisting of 71 pages, is a first edition and measures 11.5 cm x 17.5 cm. This copy is in fine condition and features a sewn softcover.

Buitenholte offers a series of short, highly concentrated poems in which Annie Reniers writes about themes such as death, life, and the interaction between the two, often with abrupt, broken-off sentences. Nature, especially trees, play a prominent role in her work, serving as symbols of both life and transience. These elements reflect the poet’s deep connection with the natural world and her fascination with the cyclical nature of life.

The poetry in Buitenholte is characterized by its compact form and profound content. The poems often contain sentences that end abruptly, inviting the reader to reflect further and seek meaning beyond the words. The text is imbued with images that are both raw and poetic, exploring the vulnerability of existence and the inevitable confrontation with death.

Reniers’ style demands patience and attention from the reader, as the true depth of her work only fully reveals itself upon repeated reading. The power of her poetry lies in the suggestive language and the open space it offers for interpretation. Through its compact and restrained form, the poems achieve an intensity and emotional depth that evoke new insights and feelings with each rereading.

Annie Reniers, born in 1940, is a Flemish poet known for her understated and introspective style. Her work is often characterized by a deep connection to nature and a contemplative approach to the major themes of life. In Buitenholte, she demonstrates her ability to distill complex emotions and thoughts into a minimal form, creating highly concentrated and powerful poetry that continues to challenge and inspire her readers.

Buitenholte is a valuable work for poetry enthusiasts who are willing to invest the time and effort to uncover the layers of meaning and emotion in Reniers’ work. It is a collection that, through attentive reading and rereading, continually reveals more of its content and leaves a lasting impression.

Dimensions 17,5 × 11,5 cm