De dichter Marsman en zijn kring

Brandt Corstius, J. C.. De dichter Marsman en zijn kring. ‘s-Gravenhage: BZZTôH, 1980. 136 pages. Volumes: 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. d. Softcover. Perfect binding.

5,00

In stock

Product ID: 4132 SKU: SKU-4529 Category:

Nederlands

De dichter Marsman en zijn kring van J.C. Brandt Corstius is een diepgaande studie van het leven en werk van de dichter Hendrik Marsman en zijn literaire vrienden. Deze eerste editie, gepubliceerd in 1980 door BZZTôH in ‘s-Gravenhage, bestaat uit 136 pagina’s en biedt een chronologisch geordend overzicht van Marsman’s literaire carrière en de invloeden van zijn tijdgenoten. Het boek, met zijn afmetingen van 12,5 cm x 20 cm, is gebonden in een zachte kaft met perfecte binding en verkeert in uitstekende staat.

Het werk werd oorspronkelijk bedoeld voor het literatuuronderwijs en biedt een leesbare en toegankelijke introductie tot Marsman’s vitalistische poëzie en kritieken, die hem kenmerken als een van de meest karakteristieke schrijvers uit de periode tussen de twee wereldoorlogen. Brandt Corstius presenteert een gedetailleerd portret van Marsman, waarin hij niet alleen diens literaire prestaties belicht, maar ook de persoonlijke en intellectuele relaties die zijn werk beïnvloedden.

Marsman stond bekend om zijn krachtige en levensbevestigende poëzie, die een breuk vormde met de meer traditionele, sombere toon van zijn voorgangers. Zijn werk wordt gekenmerkt door een intense focus op vitaliteit, energie en het heroïsche, wat hem tot een unieke stem maakte in de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw. De studie van Brandt Corstius werpt licht op de manieren waarop Marsman’s literaire kring deze vitalistische ideeën deelde en versterkte.

De herdruk van dit boek is op sommige punten aangepast en verbeterd ten opzichte van de oorspronkelijke uitgave. Het biedt nu nog meer inzicht in de literaire en historische context waarin Marsman opereerde. Door middel van gedetailleerde analyses en biografische schetsen, slaagt Brandt Corstius erin om de complexe interacties en invloeden binnen deze literaire gemeenschap bloot te leggen.

J.C. Brandt Corstius (1923-1999) was een prominente Nederlandse literatuurcriticus en essayist, bekend om zijn scherpe analyses en diepgaande kennis van de Nederlandse literatuur. Hij schreef talrijke essays en boeken over diverse literaire onderwerpen en was een gerespecteerde stem in de literaire kritiek. Brandt Corstius had een bijzondere interesse in de werken van Marsman en andere twintigste-eeuwse Nederlandse dichters, wat duidelijk naar voren komt in deze gedetailleerde en goed onderbouwde studie.

De dichter Marsman en zijn kring is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse literatuur en de culturele geschiedenis van de twintigste eeuw. Het boek biedt niet alleen een grondige analyse van Marsman’s werk, maar ook een fascinerend overzicht van de literaire kring waarin hij zich bewoog, waardoor het een waardevolle toevoeging is aan zowel academische als persoonlijke boekencollecties.

English

De dichter Marsman en zijn kring (The Poet Marsman and His Circle) by J.C. Brandt Corstius is an in-depth study of the life and work of the poet Hendrik Marsman and his literary friends. This first edition, published in 1980 by BZZTôH in The Hague, consists of 136 pages and offers a chronologically ordered overview of Marsman’s literary career and the influences of his contemporaries. The book, with dimensions of 12.5 cm x 20 cm, is bound in a soft cover with perfect binding and is in excellent condition.

Originally intended for literature education, the work provides a readable and accessible introduction to Marsman’s vitalistic poetry and critiques, which characterize him as one of the most distinctive writers of the interwar period. Brandt Corstius presents a detailed portrait of Marsman, highlighting not only his literary achievements but also the personal and intellectual relationships that influenced his work.

Marsman was known for his powerful and life-affirming poetry, which marked a departure from the more traditional, somber tone of his predecessors. His work is characterized by an intense focus on vitality, energy, and the heroic, making him a unique voice in twentieth-century Dutch literature. Brandt Corstius’ study sheds light on how Marsman’s literary circle shared and reinforced these vitalistic ideas.

This reprint of the book has been modified and improved in certain aspects compared to the original edition. It now offers even more insight into the literary and historical context in which Marsman operated. Through detailed analyses and biographical sketches, Brandt Corstius successfully reveals the complex interactions and influences within this literary community.

J.C. Brandt Corstius (1923-1999) was a prominent Dutch literary critic and essayist known for his sharp analyses and deep knowledge of Dutch literature. He wrote numerous essays and books on various literary subjects and was a respected voice in literary criticism. Brandt Corstius had a particular interest in the works of Marsman and other twentieth-century Dutch poets, which is evident in this detailed and well-researched study.

De dichter Marsman en zijn kring is an indispensable resource for anyone interested in Dutch literature and the cultural history of the twentieth century. The book provides not only a thorough analysis of Marsman’s work but also a fascinating overview of the literary circle in which he moved, making it a valuable addition to both academic and personal book collections.

Dimensions 20 × 12,5 cm