Het geschonden geweten

Greene, Graham. [Translated by Schaap, H. W. J.]. Het geschonden geweten. (Original Title: The Power and the Glory). Amsterdam / Antwerpen: Contact, 1949. 237 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. 14,5 cm. x 22,5 cm.
Condition: Fine. Dust Jacket missing. Hardcover.

5,00

In stock

Product ID: 6476 SKU: SKU-2338 Category:

Nederlands:

Plaats van handeling is Mexico. De machthebbers van het land hebben de kerk verboden. Priesters werden verdreven of vermoord. Met uitzondering van één. Deze priester, die zich toen jaar lang in wouden of moerassen wist te verbergen, is de hoofdpersoon van dit boek. Opgejaagd door enerzijds zijn vervolgers, en anderzijds zijn eigen zwakheden – men noemt hem de whiskypriester – komt hij tot een resoluut besluit.

In een Zuid-Amerikaans land is na een ‘rode’ revolutie het geloof verboden; priesters zijn tot verraders verklaard die onmiddellijk gedood moeten worden. De hoofdpersonen in dit beroemde verhaal zijn een dranklustige priester, die voortdurend op de vlucht is, maar toch de arme gelovigen die hem nodig hebben wil helpen, en een luitenant die hem koste wat kost te pakken wil krijgen. Maar er zijn vele anderen die meeleven en in hun dilemma’s over plichtsgevoel en lijfsbehoud, principes en medemenselijkheid verstrikt raken. Deze roman uit 1940 – kort geleden gekozen tot een van de honderd beste Engelse romans van 1923 tot nu – heeft niets ingeboet aan leesbaarheid, wijsheid en menselijkheid en de probleemstelling is in deze tijd nog minstens even boeiend en belangrijk.

Graham Greene (1904-1991) was een prominente Engelse schrijver en scenarioschrijver. Hij staat bekend om zijn complexe en vaak melancholieke werken die morele en politieke thema’s verkennen. Greene’s ervaring als journalist en spion tijdens de Tweede Wereldoorlog beïnvloedde veel van zijn werken, waaronder “The Power and the Glory” (Het geschonden geweten). Zijn literaire oeuvre omvat zowel spannende romans als diepgaande literaire werken, en hij wordt geprezen om zijn scherpe observaties en de rijke, psychologische diepgang van zijn personages.

English:

The setting is Mexico. The country’s rulers have banned the church. Priests were expelled or killed. With one exception. This priest, who managed to hide for years in forests or swamps, is the protagonist of this book. Chased by his pursuers on the one hand, and his own weaknesses – he is called the whisky priest – he comes to a resolute decision.

In a South American country, after a ‘red’ revolution, religion has been banned; priests have been declared traitors who must be killed immediately. The protagonists in this famous story are a liquor-loving priest, who is constantly on the run but still wants to help the poor believers who need him, and a lieutenant who is determined to catch him at any cost. But there are many others who sympathize and become entangled in their dilemmas about duty and survival, principles and humanity. This novel from 1940 – recently chosen as one of the hundred best English novels from 1923 to the present – has lost none of its readability, wisdom, and humanity, and its problematics are at least as compelling and important today.

Graham Greene (1904-1991) was a prominent English writer and screenwriter. He is known for his complex and often melancholic works that explore moral and political themes. Greene’s experience as a journalist and spy during World War II influenced many of his works, including “The Power and the Glory.” His literary oeuvre includes both thrilling novels and profound literary works, and he is praised for his sharp observations and the rich, psychological depth of his characters.

Dimensions 22,5 × 14,5 cm