De schuilplaats

Azzopardi, Trezza. [Translated by van Sligter, May]. De schuilplaats. (Original Title: The Hiding Place). Amsterdam: De Bezige Bij, 2000. 302 pages. Volumes: 1 volume. First Dutch Language Edition. 13,7 cm. x 21,6 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 6477 SKU: SKU-2341 Category:

Nederlands:

‘Levensecht, ontroerend en springlevend; “De Schuilplaats” opent alle deuren en laat ons vervolgens binnen in een zeer gevoelige, schitterend ongewone wereld.’ – Andrea Ashworth

Het is 1948 als Frank Gauci van de boot stapt die hem van Malta naar Engeland heeft gebracht, in de koudste winter in tijden. Hij heeft één kartonnen koffer meegenomen en veel verwachtingen. Wat hij in Engeland vindt is een vriend, Salvatore, een vrouw, Mary, en vijf dochters. En verder een heleboel ellende. “De schuilplaats” is het hartverscheurende verhaal van een immigrantenfamilie in Engeland, verteld door de dochter Dolores. Het boek begint als Mary zwanger is van haar zesde kind en Frank zit te gokken aan de kaarttafel. Deze keer moet het een jongen zijn! Trezza Azzopardi, een verbluffend nieuw schrijftalent, schetst een levendig beeld van de jaren zestig in Cardiff, de cafés en bars, de bouwvallen, de gokhallen en de geur van frituurvet.

‘Azzopardi heeft een verzengend en aangrijpend boek geschreven over de ravage en wanhoop waarin een familie gestort kan worden; maar ook over hoe de banden binnen deze familie zich niet laten vernietigen, ondanks geweld, armoede, de tijd, brand – alles.’ – The Observer

Begin jaren ’50 komen immigranten uit Malta in Cardiff, Wales, in de hoop op een beter bestaan. Wat als een optimistische onderneming begon, blijkt in de praktijk tegen te vallen. Frank valt in handen van onderwereldfiguren en weet ten slotte niet beter dan aan de goktafel het beetje geld dat er is te verspelen. Hij is inmiddels getrouwd en het is de jongste dochter die dit verhaal vertelt. Het boek geeft een goed beeld van de samenleving en de onderwereld in deze havenplaats. Ongelooflijk dat tot in de jaren ’70 deze toestanden bestonden. Het gezin blijft intact, vooral ook door burenhulp. Aangrijpend, levendig en boeiend geheel; goede karaktertekening. Deze debuutroman van de Britse schrijfster (in Cardiff geboren) werd genomineerd voor de Bookerprijs 2000.

Trezza Azzopardi is geboren in Cardiff en woont in Norwich, Engeland. Onlangs voltooide ze haar studie creative writing aan de Universiteit van East Anglia. “De schuilplaats” is haar debuutroman en wordt in de Engelse pers vergeleken met het werk van Frank McCourt en Andrea Ashworth. Haar werk wordt geprezen om de levendige en gedetailleerde beschrijvingen van het leven van immigranten en de complexiteit van familiebanden.

English:

“Life-like, moving, and vibrant; ‘The Hiding Place’ opens all doors and then lets us inside a very sensitive, brilliantly unusual world.” – Andrea Ashworth

In 1948, Frank Gauci steps off the boat that brought him from Malta to England, during the coldest winter in ages. He carries a cardboard suitcase and high expectations. What he finds in England are a friend, Salvatore, a wife, Mary, and five daughters, along with a lot of misery. “The Hiding Place” is the heartbreaking story of an immigrant family in England, narrated by the daughter Dolores. The book begins with Mary pregnant with her sixth child while Frank is gambling at the card table. This time, it has to be a boy! Trezza Azzopardi, an astounding new writing talent, vividly depicts the 1960s in Cardiff, the cafés and bars, the ruins, the gambling dens, and the smell of frying oil.

“Azzopardi has written a searing and gripping book about the havoc and despair that can befall a family; but also about how the ties within this family cannot be destroyed, despite violence, poverty, time, fire – everything.” – The Observer

In the early 1950s, immigrants from Malta arrive in Cardiff, Wales, hoping for a better life. What began as an optimistic venture turns out to be a struggle. Frank falls into the hands of underworld figures and ultimately knows no better than to gamble away the little money he has. He is now married, and it is the youngest daughter who tells this story. The book provides a good picture of society and the underworld in this port city. Incredible that these conditions existed until the 1970s. The family remains intact, mainly through neighborhood help. Engaging, lively, and fascinating; good character development. This debut novel by the British writer (born in Cardiff) was nominated for the Booker Prize 2000.

Trezza Azzopardi was born in Cardiff and resides in Norwich, England. She recently completed her creative writing studies at the University of East Anglia. “The Hiding Place” is her debut novel and has been compared in the English press to the work of Frank McCourt and Andrea Ashworth. Her work is praised for its vivid and detailed descriptions of immigrant life and the complexity of family bonds.

Dimensions 21,6 × 13,7 cm