De Meester van Brugge

Morgan, Terence. De Meester van Brugge. Het mysterie van Hans Memling. (Original Title: The Master of Bruges). Tielt: Lannoo, 2010. 276 pages. 1 Volume. [First Edition]. 17 cm. x 24 cm. Softcover. Perfect binding. Condition: Fine.

isbn13: 9789020996036

6,00

In stock

Product ID: 5532 SKU: SKU-2786 Category:

Nederlands

De Meester van Brugge. Het mysterie van Hans Memling vertelt het verhaal van de jonge Hans Memling, die zichzelf gelukkig prijst wanneer de toekomstige hertog van Bourgondië hem van de dood redt. Hij krijgt de kans om zich als meester-schilder te vestigen in het welvarende Brugge van de 15e eeuw. Memling wordt al vlug een vertrouweling van Karel de Stoute én van diens bloedmooie dochter, Maria van Bourgondië, die regelmatig voor hem poseert. Wanneer Hans Memling echter onderdak verleent aan twee mysterieuze vreemdelingen die op de vlucht zijn voor hun vijanden in Londen, begint een levensgevaarlijk avontuur. De schilder raakt verstrikt in een web van intriges en in de strijd tussen twee pretendenten voor de Engelse Kroon. In de laatste fase van de Rozenoorlogen moet Hans een cruciale keuze maken. Plots ligt het lot van het Engelse koningshuis in zijn handen. Maar de schilder verbergt een verschrikkelijk geheim dat hij met niemand kan delen.

Deze historische roman geeft een biografische interpretatie van het leven van Hans Memling, een van de bekendste vertegenwoordigers van de Vlaamse Primitieven. Over zijn leven is weinig bekend; zelfs zijn geboortejaar, ergens tussen 1430 en 1440, is onzeker. In de eerste helft schetst de Britse auteur Memling als leerling in Brussel en later als schilder aan het Bourgondische hof in Brugge. In korte hoofdstukken richt Memling (ik-figuur) zich rechtstreeks tot de lezer, en vertelt hij over zijn schildertechnieken, de portretkunst, etc. Halverwege het boek wordt de geloofwaardigheid meer en meer ondermijnd. Helemaal uit de bocht gaat het verhaal wanneer Memling een reis maakt naar Engeland, waar hij getuige is van de twist tussen de huizen van Tudor en Lancaster. Aan het eind geeft Morgan een wel erg bijzondere interpretatie aan de dood van Maria van Bourgondië. Met een knappe archaische verteltrant, interessante cultuurhistorische weetjes en een sfeervolle historische evocatie.

Terence Morgan is een Britse auteur die bekend staat om zijn gedetailleerde historische romans. Zijn werk kenmerkt zich door een grondige research en een levendige verteltrant die de lezer meeneemt naar vervlogen tijden. De Meester van Brugge is een van zijn meest bekende werken, waarin hij het mysterie en de intriges rondom de schilder Hans Memling verkent. Morgan’s talent voor het combineren van historische feiten met fictie maakt zijn romans zowel leerzaam als meeslepend.

English

The Master of Bruges: The Mystery of Hans Memling tells the story of the young Hans Memling, who considers himself fortunate when the future Duke of Burgundy saves him from death. He gets the chance to establish himself as a master painter in the prosperous Bruges of the 15th century. Memling quickly becomes a confidant of Charles the Bold and his beautiful daughter, Mary of Burgundy, who regularly poses for him. However, when Hans Memling shelters two mysterious strangers fleeing their enemies in London, a life-threatening adventure begins. The painter becomes entangled in a web of intrigues and the struggle between two claimants to the English Crown. In the final phase of the Wars of the Roses, Hans must make a crucial decision. Suddenly, the fate of the English royal house is in his hands. But the painter harbors a terrible secret that he can share with no one.

This historical novel offers a biographical interpretation of the life of Hans Memling, one of the most famous representatives of the Flemish Primitives. Little is known about his life; even his birth year, somewhere between 1430 and 1440, is uncertain. In the first half, the British author portrays Memling as an apprentice in Brussels and later as a painter at the Burgundian court in Bruges. In short chapters, Memling (the first-person narrator) addresses the reader directly, discussing his painting techniques, portraiture, etc. Midway through the book, the credibility is increasingly undermined. The story goes completely off track when Memling travels to England, witnessing the conflict between the houses of Tudor and Lancaster. At the end, Morgan provides a rather unusual interpretation of the death of Mary of Burgundy. With a skillful archaic narrative style, interesting cultural-historical insights, and an atmospheric historical evocation.

Terence Morgan is a British author known for his detailed historical novels. His work is characterized by thorough research and a vivid narrative style that transports readers to bygone eras. The Master of Bruges is one of his most renowned works, exploring the mystery and intrigues surrounding the painter Hans Memling. Morgan’s talent for blending historical facts with fiction makes his novels both educational and captivating.

Dimensions 24 × 17 cm
isbn13

9789020996036