De gevangene van de seks

Mailer, Norman. [Translated by Kliphuis, J. F.]. De gevangene van de seks. (Original Title: The Prisoner of Sex). Baarn: Hollandia, 1971. 238 pages. 1 Volume. Second Edition. 14 cm. x 20,5 cm. Softcover. Sewn Softcover. Condition: Fine.

5,00

In stock

Product ID: 5906 SKU: SKU-2743 Category:

Nederlands

Op zijn rauwe, agressieve, hoogst individuele manier stort Mailer zich vol enthousiasme met dit welsprekende protest tegen het verbeten streven van de vrouwenbeweging om de fysieke en psychische verschillen tussen de seksen te elimineren, in de actuele strijd om de positie van de vrouw. In De gevangene van de seks worden de radicale leidsters (die in Mailer allemaal een prominente figuur zien in de geschiedenis van het mannelijke chauvinisme) geconfronteerd met zijn groot opgezette, kosmische visie over de aard van het man en vrouw zijn, het drama van de seksuele communicatie en het paradoxale probleem van de overheersing en de bevrijding. In de loop van dit proces belicht Mailer de meeste facetten van de liefde en vrijwel iedere variatie die het zich meer opdringende pendant ervan, de seksuele begeerte, kan aannemen.

Of hij zich nu bezighoudt met de publikaties van “Scum” (Society for Cutting Up Men, genootschap voor het in mootjes hakken van mannen) waarin staat, dat de man een onvoltooide vrouw is, een uitgedreven vrucht op twee benen, of met Kate Milletts commentaren op Miller, Lawrence, Genet en Mailer zelf, De gevangene van de seks blijft openhartig, scherp, geestig en onthullend door zijn analyse van de vraagstukken, die tot deze meest recente en grootste revolutie hebben geprikkeld.

Norman Mailer, geboren op 31 januari 1923 in Long Branch, New Jersey, was een invloedrijke Amerikaanse romanschrijver, journalist, essayist, toneelschrijver, filmmaker en politiek activist. Hij was een van de pioniers van de New Journalism, een literaire stijl die journalistieke en literaire technieken combineert. Mailer’s werk wordt gekenmerkt door zijn scherpe, vaak controversiële observaties van de Amerikaanse samenleving. Zijn beroemdste werken zijn onder andere The Naked and the Dead, The Executioner’s Song en Armies of the Night, waarvoor hij de Pulitzer Prize won. Mailer overleed op 10 november 2007, maar zijn invloed op de Amerikaanse literatuur blijft aanzienlijk.

English

In his raw, aggressive, highly individual manner, Mailer enthusiastically plunges into this eloquent protest against the relentless efforts of the women’s movement to eliminate the physical and psychological differences between the sexes, in the current struggle for women’s position. In The Prisoner of Sex, the radical leaders (who all see Mailer as a prominent figure in the history of male chauvinism) are confronted with his grand, cosmic vision of the nature of being a man and a woman, the drama of sexual communication, and the paradoxical problem of dominance and liberation. Throughout this process, Mailer illuminates most aspects of love and virtually every variation that its more pressing counterpart, sexual desire, can take.

Whether dealing with the publications of “Scum” (Society for Cutting Up Men) which states that man is an incomplete woman, a two-legged expelled fetus, or with Kate Millett’s comments on Miller, Lawrence, Genet, and Mailer himself, The Prisoner of Sex remains candid, sharp, witty, and revealing through its analysis of the issues that have stimulated this most recent and greatest revolution.

Norman Mailer, born on January 31, 1923, in Long Branch, New Jersey, was an influential American novelist, journalist, essayist, playwright, filmmaker, and political activist. He was one of the pioneers of New Journalism, a literary style that combines journalistic and literary techniques. Mailer’s work is characterized by his sharp, often controversial observations of American society. His most famous works include The Naked and the Dead, The Executioner’s Song, and Armies of the Night, for which he won the Pulitzer Prize. Mailer died on November 10, 2007, but his influence on American literature remains significant.

Dimensions 20,5 × 14 cm