Woorden, woorden, woorden

Mulisch, Harry. Woorden, woorden, woorden. Amsterdam: De Bezige Bij, 1987. 81 pages. Volumes: 1 volume. Second Edition. Tweede aangevulde druk.
Condition: Good. Softcover. Perfect binding.

15,00

In stock

Product ID: 1508 SKU: SKU-7184 Category:

Nederlands:

Woorden, woorden, woorden is een werk van Harry Mulisch, gepubliceerd in 1987 door De Bezige Bij in Amsterdam. Dit boek, bestaande uit 81 pagina’s, is de tweede aangevulde druk en heeft een zachte kaft met perfecte binding. Het verkeert in goede staat.

De titel van het boek is ontleend aan een bekende passage uit het tweede bedrijf van Shakespeares Hamlet. In deze scène vraagt Polonius aan Hamlet: “Wat leest u, heer?” waarop Hamlet antwoordt: “Woorden, woorden, woorden.” Mulisch gebruikt deze beroemde passage als uitgangspunt voor een creatief en literair spel.

In Woorden, woorden, woorden verkent Mulisch de complexiteit en de veelzijdigheid van taal. Het boek bevat een verzameling van literaire prenten die Mulisch in september 1971 creëerde, tijdens de zenuwachtige weken voorafgaand aan de geboorte van zijn kind. Mulisch noemt dit werk “huisvlijt,” wat een persoonlijke en ambachtelijke benadering impliceert.

De kern van het boek is de bekende ‘To be, or not to be’ monoloog uit Hamlet. Mulisch presenteert elf verschillende vertalingen van deze monoloog, die elk een uniek perspectief op de tekst bieden. Hierna volgt een reeks typografische experimenten en bewerkingen die spelen met de vorm en inhoud van de woorden. Mulisch’s vondsten en grappen wisselen elkaar af, waarbij hij de lezer uitnodigt om na te denken over de kracht en de beperkingen van taal.

Het werk is zowel een hommage aan Shakespeare als een speelse kritiek op de manieren waarop taal wordt gebruikt en begrepen. Mulisch onderzoekt hoe vertaling, interpretatie en presentatie van woorden hun betekenis kunnen veranderen. Woorden, woorden, woorden toont Mulisch’s karakteristieke humor en intellectuele nieuwsgierigheid, en het blijft een fascinerend werk dat literatuurliefhebbers en taalkundigen aanspreekt.

Harry Mulisch (1927-2010) was een van de meest prominente Nederlandse schrijvers van de 20e eeuw. Zijn werk wordt gekenmerkt door zijn diepgaande exploraties van filosofische en existentiële thema’s, evenals zijn innovatieve benadering van taal en literatuur. Mulisch’s bijdrage aan de Nederlandse literatuur omvat een breed scala aan romans, essays en toneelstukken, en hij wordt vaak geprezen om zijn creatieve en intellectuele diepgang.

English:

Woorden, woorden, woorden (Words, Words, Words) is a work by Harry Mulisch, published in 1987 by De Bezige Bij in Amsterdam. This book, consisting of 81 pages, is the second revised edition and features a softcover with perfect binding. It is in good condition.

The title of the book is derived from a well-known passage in the second act of Shakespeare’s Hamlet. In this scene, Polonius asks Hamlet, “What do you read, my lord?” to which Hamlet replies, “Words, words, words.” Mulisch uses this famous passage as the basis for a creative and literary exploration.

In Woorden, woorden, woorden, Mulisch delves into the complexity and versatility of language. The book contains a collection of literary illustrations that Mulisch created in September 1971, during the nervous weeks preceding the birth of his child. Mulisch refers to this work as “huisvlijt” (homecraft), implying a personal and artisanal approach.

The core of the book is the famous ‘To be, or not to be’ soliloquy from Hamlet. Mulisch presents eleven different translations of this soliloquy, each offering a unique perspective on the text. This is followed by a series of typographical experiments and adaptations that play with the form and content of the words. Mulisch’s inventions and jokes alternate, inviting the reader to reflect on the power and limitations of language.

The work is both an homage to Shakespeare and a playful critique of the ways in which language is used and understood. Mulisch explores how the translation, interpretation, and presentation of words can alter their meaning. Woorden, woorden, woorden showcases Mulisch’s characteristic humor and intellectual curiosity, and it remains a fascinating work that appeals to literature enthusiasts and linguists.

Harry Mulisch (1927-2010) was one of the most prominent Dutch writers of the 20th century. His work is characterized by his profound explorations of philosophical and existential themes, as well as his innovative approach to language and literature. Mulisch’s contribution to Dutch literature includes a wide range of novels, essays, and plays, and he is often praised for his creative and intellectual depth.