Rodeo of Zuster Bertram

Vanvugt, Ewald. Rodeo of Zuster Bertram. Amsterdam: De Bezige Bij, 1964. 82 pages. Volumes: 1 volume. Series: Literaire Reuzenpocket. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,00

In stock

Product ID: 5670 SKU: SKU-7894 Category:

Nederlands:

Rodeo of Zuster Bertram van Ewald Vanvugt, gepubliceerd in 1964 door De Bezige Bij, is een opmerkelijke roman die de jeugdigheid en frisse blik van de auteur weerspiegelt. Deze eerste editie, met 82 pagina’s en een formaat van 12,5 cm x 20 cm, is onderdeel van de Literaire Reuzenpocket-reeks en toont het talent van Vanvugt op jonge leeftijd. De roman is in uitstekende staat (Fine) met een zachte kaft en perfecte binding.

Geschreven toen Vanvugt slechts 17 jaar oud was, biedt deze roman een boeiend en uniek perspectief op de wereld door de ogen van de jonge schrijver. Het verhaal volgt de avonturen van een onorthodoxe non, Zuster Bertram, en haar onwaarschijnlijke betrokkenheid bij een rodeo. De roman is een speelse en ironische verkenning van traditionele rollen en verwachtingen, gecombineerd met een levendige verbeelding.

Zuster Bertram is een complexe figuur die afwijkt van het conventionele beeld van een non. Haar karakter is vol van tegenstrijdigheden en nuance; ze bezit zowel een diepe toewijding aan haar geloof als een sterke neiging tot opstandigheid en avontuur. Dit wordt duidelijk in haar fascinatie voor de rodeo, een activiteit die op het eerste gezicht haaks staat op haar religieuze roeping.

De rodeo, traditioneel een symbool van wilde onafhankelijkheid en fysieke uitdaging, vormt een scherp contrast met het beeld van een toegewijde non. Toch weet Vanvugt deze tegenstellingen te verenigen door Bertram’s innerlijke zoektocht naar vrijheid en identiteit. Haar betrokkenheid bij de rodeo fungeert als een metafoor voor haar persoonlijke strijd tussen conformiteit en individualiteit, tussen de verwachtingen van haar religieuze gemeenschap en haar eigen verlangen naar zelfontdekking.

Het verhaal speelt zich af in een omgeving die een subtiele kritiek biedt op de rigide structuren van religieuze en maatschappelijke instellingen. Vanvugt schetst een wereld waarin Bertram zich niet langer kan voegen naar de conventionele verwachtingen en in plaats daarvan haar eigen pad kiest, wat leidt tot zowel conflict als zelfverwezenlijking. Haar reis door de rodeo wordt een symbolische zoektocht naar haar ware zelf, waarin ze de grenzen van haar geloof en de beperkingen van haar rol als non uitdaagt.

De stijl van Vanvugt in Rodeo of Zuster Bertram is speels en scherpzinnig, met een rijke verbeelding die zijn jeugdige energie weerspiegelt. Zijn beschrijvingen zijn levendig en vol humor, wat een contrast biedt met de meer serieuze thematiek van de roman. Ondanks zijn jonge leeftijd toont Vanvugt een opmerkelijke diepgang en inzicht in de menselijke natuur en de complexiteit van persoonlijke keuzes.

Ewald Vanvugt, geboren op 16 april 1943, begon zijn schrijverscarrière op jonge leeftijd en maakte snel naam met zijn originele en uitdagende verhalen. Rodeo of Zuster Bertram markeert een vroege mijlpaal in zijn carrière en legt de basis voor zijn latere werk dat vaak maatschappelijke en culturele thema’s onderzoekt. Naast schrijven heeft Vanvugt ook een reputatie opgebouwd als journalist en avonturier, bekend om zijn levendige reisverhalen en kritische essays. Zijn vermogen om humor, ironie en diepgaande observaties te combineren, heeft hem een unieke positie in de Nederlandse literatuur opgeleverd.

English:

Rodeo of Zuster Bertram (Rodeo or Sister Bertram) by Ewald Vanvugt, published in 1964 by De Bezige Bij, is a remarkable novel reflecting the youthfulness and fresh perspective of the author. This first edition, comprising 82 pages and measuring 12.5 cm x 20 cm, is part of the Literaire Reuzenpocket series and showcases Vanvugt’s talent at a young age. The novel is in fine condition with a softcover and perfect binding.

Written when Vanvugt was only 17 years old, this novel offers a captivating and unique view of the world through the eyes of the young writer. The story follows the adventures of an unorthodox nun, Sister Bertram, and her unlikely involvement in a rodeo. The novel is a playful and ironic exploration of traditional roles and expectations, combined with a vivid imagination.

Sister Bertram is a complex figure who deviates from the conventional image of a nun. Her character is full of contradictions and nuance; she possesses both a deep devotion to her faith and a strong inclination towards rebellion and adventure. This becomes evident in her fascination with the rodeo, an activity seemingly at odds with her religious calling.

The rodeo, traditionally a symbol of wild independence and physical challenge, contrasts sharply with the image of a devoted nun. Yet, Vanvugt manages to unite these contradictions through Bertram’s inner quest for freedom and identity. Her involvement in the rodeo serves as a metaphor for her personal struggle between conformity and individuality, between the expectations of her religious community and her own desire for self-discovery.

The story is set in an environment that subtly critiques the rigid structures of religious and societal institutions. Vanvugt portrays a world in which Bertram can no longer conform to conventional expectations and instead chooses her own path, leading to both conflict and self-realization. Her journey through the rodeo becomes a symbolic quest for her true self, challenging the boundaries of her faith and the limitations of her role as a nun.

Vanvugt’s style in Rodeo of Zuster Bertram is playful and incisive, with a rich imagination reflecting his youthful energy. His descriptions are vivid and full of humor, contrasting with the more serious themes of the novel. Despite his young age, Vanvugt demonstrates remarkable depth and insight into human nature and the complexity of personal choices.

Ewald Vanvugt, born on April 16, 1943, began his writing career at a young age and quickly made a name for himself with his original and challenging stories. Rodeo of Zuster Bertram marks an early milestone in his career and lays the foundation for his later work, which often explores social and cultural themes. Besides writing, Vanvugt has also built a reputation as a journalist and adventurer, known for his vivid travel stories and critical essays. His ability to combine humor, irony, and profound observations has earned him a unique position in Dutch literature.

Dimensions 20 × 12,5 cm