Pieter Daens

Boon, Louis Paul. Pieter Daens. Of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. Geïllustreerd met tweeëndertig reproducties naar tekeningen, foto’s en documenten.. Amsterdam: De Arbeiderspers – Em. Querido’s Uitgeverij, MCMLXXII [1972]. [?p.] Third Edition. 22 cm. x 14 cm..
Condition: Good. Hardcover with Dust Jacket.

10,00

In stock

Product ID: 1199 SKU: SKU-8002 Category:

Nederlands

Pieter Daens. Of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht (1972) door Louis Paul Boon is een krachtige en indringende roman die de harde realiteit van de arbeidersstrijd in de 19e-eeuwse Belgische stad Aalst beschrijft. Deze derde editie, uitgegeven door De Arbeiderspers – Em. Querido’s Uitgeverij, is voorzien van een hardcover met stofomslag en bevat tweeëndertig reproducties van tekeningen, foto’s en documenten, wat een rijk en authentiek beeld van de historische context biedt. Met zijn 22 cm x 14 cm is het boek handzaam, terwijl het inhoudelijk een diepgaande blik werpt op de strijd voor rechtvaardigheid en de sociale omstandigheden van de tijd.

De roman is gebaseerd op het ware verhaal van Pieter Daens, een katholieke priester en sociaal activist die zich inzette voor de rechten van arbeiders in Aalst tijdens de late 19e eeuw. Door het leven van Pieter en zijn betrokkenheid bij de sociale bewegingen van de tijd te volgen, biedt Boon een aangrijpende en gedetailleerde weergave van de uitdagingen waarmee de arbeidersklasse werd geconfronteerd, inclusief armoede, uitbuiting, en politieke onderdrukking.

Het boek opent met een schets van de moeilijke levensomstandigheden in Aalst, waar arbeiders en hun families in erbarmelijke omstandigheden leven en werken. Pieter Daens, bezield door een sterk gevoel van rechtvaardigheid, raakt al snel betrokken bij de sociale en politieke strijd om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren. Zijn acties en de daarmee gepaard gaande conflicten brengen hem in botsing met zowel de kerkelijke als de politieke autoriteiten.

Boon’s levendige beschrijvingen van de werkplekken, zoals de textielfabrieken waar de arbeiders onder zware omstandigheden werken, en zijn nauwgezette weergave van de sociale interacties en conflicten, brengen de lezer dicht bij de realiteit van de 19e-eeuwse arbeidersklasse. De auteur gebruikt historische details en authentieke documenten om de ervaringen van de arbeiders en hun strijd tegen armoede en onrecht in een rijk geschakeerd en levendig narratief te gieten.

Pieter Daens’ strijd tegen armoede en onrecht staat centraal in de roman, waarbij zijn onvermoeibare inzet voor de rechten van de arbeiders en zijn morele en fysieke uitdagingen scherp worden belicht. De reproducties van tekeningen, foto’s en documenten die door het boek heen zijn verweven, versterken de historische authenticiteit en bieden de lezer visuele context bij de beschreven gebeurtenissen.

Boon’s vertelkunst combineert de precisie van een historicus met de empathie van een romanschrijver, wat resulteert in een werk dat zowel informatief als ontroerend is. Zijn nauwgezette onderzoek en diepgaande begrip van de sociale dynamiek van de tijd maken Pieter Daens tot een essentiële leeservaring voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de arbeidersbeweging en de sociale rechtvaardigheid.

Louis Paul Boon (1912-1979) was een invloedrijke Vlaamse schrijver, journalist, en schilder. Geboren in Aalst, België, begon Boon zijn carrière als journalist en werd al snel bekend om zijn scherpe observaties en sociaal geëngageerde verhalen. Zijn werk richt zich vaak op de uitdagingen en de strijd van de gewone man, met een bijzondere nadruk op de sociale ongelijkheid en de levensomstandigheden van de arbeidersklasse. Boon’s literaire stijl wordt gekenmerkt door zijn levendige en realistische beschrijvingen, zijn gebruik van dialecten en alledaagse taal, en zijn vermogen om complexe sociale kwesties op een toegankelijke en menselijke manier te presenteren. Pieter Daens wordt beschouwd als een van zijn meesterwerken en biedt een diepgaande blik op de strijd voor sociale rechtvaardigheid in de 19e eeuw, wat bijdraagt aan Boon’s reputatie als een van de belangrijkste sociaal-realistische schrijvers van zijn tijd.

English

Pieter Daens. Or How in the Nineteenth Century the Workers of Aalst Fought Against Poverty and Injustice (1972) by Louis Paul Boon is a powerful and compelling novel that describes the harsh reality of the workers’ struggle in the 19th-century Belgian city of Aalst. This third edition, published by De Arbeiderspers – Em. Querido’s Uitgeverij, features a hardcover with a dust jacket and includes thirty-two reproductions of drawings, photos, and documents, providing a rich and authentic view of the historical context. Measuring 22 cm x 14 cm, the book is conveniently sized while offering an in-depth look at the fight for justice and the social conditions of the time.

The novel is based on the true story of Pieter Daens, a Catholic priest and social activist who advocated for workers’ rights in Aalst during the late 19th century. By following Pieter’s life and his involvement in the social movements of the time, Boon provides a gripping and detailed account of the challenges faced by the working class, including poverty, exploitation, and political repression.

The book opens with a sketch of the harsh living conditions in Aalst, where workers and their families live and work under appalling circumstances. Inspired by a strong sense of justice, Pieter Daens becomes actively involved in the social and political struggle to improve the lives of these people. His actions and the resulting conflicts bring him into confrontation with both ecclesiastical and political authorities.

Boon’s vivid descriptions of workplaces, such as the textile factories where workers labor under harsh conditions, and his meticulous depiction of social interactions and conflicts bring the reader close to the reality of the 19th-century working class. The author uses historical details and authentic documents to weave the experiences of the workers and their struggle against poverty and injustice into a richly textured and lively narrative.

Pieter Daens’ fight against poverty and injustice is central to the novel, highlighting his tireless advocacy for workers’ rights and his moral and physical challenges. The reproductions of drawings, photos, and documents interspersed throughout the book enhance the historical authenticity and provide the reader with visual context for the described events.

Boon’s storytelling combines the precision of a historian with the empathy of a novelist, resulting in a work that is both informative and moving. His meticulous research and deep understanding of the social dynamics of the time make Pieter Daens an essential reading experience for anyone interested in the history of the labor movement and social justice.

Louis Paul Boon (1912-1979) was an influential Flemish writer, journalist, and painter. Born in Aalst, Belgium, Boon began his career as a journalist and quickly became known for his sharp observations and socially engaged stories. His work often focuses on the challenges and struggles of ordinary people, with a particular emphasis on social inequality and the living conditions of the working class. Boon’s literary style is characterized by his vivid and realistic descriptions, his use of dialects and everyday language, and his ability to present complex social issues in an accessible and human way. Pieter Daens is considered one of his masterpieces and provides an in-depth look at the fight for social justice in the 19th century, contributing to Boon’s reputation as one of the most important social realist writers of his time.

Dimensions 14 × 22 cm