Overwinterdagboek

Raskin, Brigitte. Overwinterdagboek. Amsterdam: Kritak / Meulenhoff, 1990. 99 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 12,5 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2714 SKU: SKU-3167 Category:

Nederlands:

Brigitte Raskin debuteerde in 1988 met ‘Het Koekoeksjong’, waarvoor zij de AKO-literatuurprijs kreeg. Haar tweede roman, Overwinterdagboek, werd echter minder goed ontvangen door de critici, mogelijk vanwege de dagboekvorm die de auteur heeft gekozen. Een dagboek kan vaak resulteren in een chaotische weergave van gedachten, invallen en herinneringen, en dat is hier ook het geval. Anne, de hoofdpersoon, is getrouwd maar verliefd op een ander. Zij en haar minnaar spreken af elkaar na de winter (vandaar de titel) weer te ontmoeten. Anne schrijft nu alles wat ze denkt en voelt op in haar dagboek, om uiteindelijk te beslissen niet naar de afspraak te gaan.

Het boek biedt een diepgaande blik in de innerlijke wereld van Anne, waarbij haar conflicterende emoties en gedachten nauwkeurig worden vastgelegd. Haar worsteling tussen trouw aan haar echtgenoot en haar verlangen naar haar minnaar vormt de kern van het verhaal. De lezer wordt meegenomen in haar introspectieve reis, waarbij haar gevoelens van schuld, passie, twijfel en zelfontdekking centraal staan. Elke dagboeknotitie onthult een nieuwe laag van haar persoonlijkheid en haar innerlijke strijd.

Hoewel de chaotische aard van het dagboekformaat soms verwarrend kan zijn, biedt het ook een authentiek en ongefilterd inzicht in Anne’s psyche. Raskin’s schrijfstijl is eerlijk en direct, en ze schuwt niet om de rauwe realiteit van Anne’s situatie te tonen. De dagelijkse reflecties en observaties van Anne bieden een genuanceerd beeld van haar leven en haar relaties, waarbij de lezer een intiem portret krijgt van een vrouw in een emotionele crisis.

De beslissing van Anne om uiteindelijk niet naar de afspraak te gaan, markeert een keerpunt in het verhaal en symboliseert haar groei en zelfbewustzijn. Het is een krachtige afsluiting van haar overwinteringsperiode, waarbij ze haar innerlijke kracht hervindt en een nieuwe weg inslaat. Overwinterdagboek is een introspectieve en emotioneel geladen roman die de lezer uitnodigt om na te denken over de complexiteit van menselijke relaties en de zoektocht naar persoonlijke waarheid.

Brigitte Raskin, geboren in 1947, is een Belgische schrijfster die bekend staat om haar scherpe observaties en diepgaande karakterstudies. Haar debuutroman ‘Het Koekoeksjong’ werd met veel lof ontvangen en bekroond met de prestigieuze AKO-literatuurprijs in 1988. Raskin’s werk wordt gekenmerkt door haar vermogen om complexe emoties en menselijke ervaringen te verkennen met een eerlijke en vaak meedogenloze pen. Haar stijl is introspectief en doordringend, waarbij ze de lezer dwingt om na te denken over de diepere lagen van het menselijk bestaan. Naast haar romans heeft Raskin ook essays en korte verhalen geschreven, waarin ze haar scherpe inzicht en literaire talent blijft tonen. Ondanks de gemengde reacties op Overwinterdagboek, blijft Raskin een gerespecteerde stem in de Belgische literatuur, gewaardeerd om haar bijdrage aan het verkennen van de menselijke conditie.

English:

Brigitte Raskin debuted in 1988 with Het Koekoeksjong, for which she received the AKO Literature Prize. However, her second novel, Overwinterdagboek, was less well-received by critics, possibly due to the diary format the author chose. A diary risks being a chaotic presentation of thoughts, ideas, and memories, and this is indeed the case here. Anne, the main character, is married but in love with someone else. She and her lover agree to meet again after the winter (hence the title). Anne writes down everything she thinks and feels in her diary, only to eventually decide not to go to the rendezvous.

The book offers a deep insight into Anne’s inner world, meticulously capturing her conflicting emotions and thoughts. Her struggle between loyalty to her husband and her desire for her lover forms the core of the story. The reader is taken on an introspective journey, where Anne’s feelings of guilt, passion, doubt, and self-discovery are central. Each diary entry reveals a new layer of her personality and inner turmoil.

Although the chaotic nature of the diary format can be confusing at times, it also provides an authentic and unfiltered glimpse into Anne’s psyche. Raskin’s writing style is honest and direct, not shying away from depicting the raw reality of Anne’s situation. Anne’s daily reflections and observations offer a nuanced view of her life and relationships, giving the reader an intimate portrait of a woman in emotional crisis.

Anne’s decision not to go to the rendezvous ultimately marks a turning point in the story, symbolizing her growth and self-awareness. It is a powerful conclusion to her overwintering period, where she finds her inner strength and takes a new path. Overwinterdagboek is an introspective and emotionally charged novel that invites readers to reflect on the complexity of human relationships and the search for personal truth.

Brigitte Raskin, born in 1947, is a Belgian author known for her sharp observations and in-depth character studies. Her debut novel, Het Koekoeksjong, received much acclaim and won the prestigious AKO Literature Prize in 1988. Raskin’s work is characterized by her ability to explore complex emotions and human experiences with an honest and often relentless pen. Her style is introspective and penetrating, compelling readers to contemplate the deeper layers of human existence. In addition to her novels, Raskin has also written essays and short stories, continuing to showcase her sharp insight and literary talent. Despite the mixed reactions to Overwinterdagboek, Raskin remains a respected voice in Belgian literature, valued for her contribution to exploring the human condition.

Dimensions 20 × 12,5 cm