Omtrent Deedee

Claus, Hugo. Omtrent Deedee. Amsterdam: De Bezige Bij, 1981. Printed by Van Boekhoven-Bosh, Utrecht. 166 pages. Volumes: 1 of 1 volumes. Series: BBLITERAIR. 16th Edition. 18 cm. x 11,1 cm..
Condition: Fine. Softcover.

9,00

In stock

Product ID: 2244 SKU: SKU-8005 Category:

Nederlands

Omtrent Deedee (1981) door Hugo Claus is een boeiende roman die de complexe dynamiek binnen een familie onderzoekt tijdens een jaarlijkse herdenking. Uitgegeven door De Bezige Bij in Amsterdam en gedrukt door Van Boekhoven-Bosch in Utrecht, is deze 16e editie een compact werk van 166 pagina’s, in softcover, met een formaat van 18 cm x 11,1 cm.

Het verhaal speelt zich af in een Vlaams dorp waar de familie Heylen elk jaar samenkomt in de pastorie om de dood van Moeder te herdenken. Dit jaar neemt de plechtige dag echter een onverwachte wending wanneer spanningen en misverstanden het herdenkingsfeest verstoren. Wat begint als een eerbetoon aan een verloren familielid, verandert al snel in een chaotisch samenzijn waarin verborgen geheimen en oude grieven naar boven komen.

Centraal in de roman staat Deedee, een priester die, onder druk van de omstandigheden, weigert morele steun te bieden aan een familielid, wat leidt tot een reeks gebeurtenissen die het familiefeest volledig uit de hand doen lopen. De personages, waaronder de ontroerende Nathalie, de burleske familieleden, en de losgeslagen jongeman Claude, vormen samen een levendig tableau vivant dat Claus’ scherpe observaties van menselijke relaties en sociale normen weerspiegelt.

De roman onderzoekt thema’s als schuld, familiebanden, en de destructieve kracht van geheimen, tegen een achtergrond van seksualiteit en geweld. Claus weet deze thema’s met zijn kenmerkende schrijfstijl te verweven tot een meeslepend verhaal dat zowel humoristisch als tragisch is. Het resultaat is een diepgaande verkenning van de menselijke natuur en de spanning tussen persoonlijke verlangens en sociale verwachtingen.

Hugo Claus (1929-2008) was een van de meest vooraanstaande Vlaamse schrijvers, bekend om zijn veelzijdige literaire oeuvre dat romans, poëzie, toneelstukken, en filmscenario’s omvat. Geboren in Brugge, begon Claus zijn carrière als dichter en verwierf snel bekendheid met zijn romandebuut De Metsiers (1950). Zijn werk wordt gekenmerkt door een scherpe observatie van menselijke relaties, een kritische blik op sociale conventies, en een vaak provocerende verbeelding. Claus’ literair meesterschap komt tot uiting in zijn vermogen om complexe karakters en situaties te schetsen met een mix van empathie en ironie. Omtrent Deedee is een van zijn bekendste werken en toont zijn unieke talent om dieperliggende emoties en verborgen spanningen bloot te leggen binnen de context van het dagelijkse leven. Claus ontving talloze literaire prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren en de Constantijn Huygens-prijs, en blijft een centrale figuur in de Nederlandse en Vlaamse literatuur.

English

Omtrent Deedee (About Deedee) (1981) by Hugo Claus is a captivating novel that explores the complex dynamics within a family during an annual commemoration. Published by De Bezige Bij in Amsterdam and printed by Van Boekhoven-Bosch in Utrecht, this 16th edition, in a softcover format of 18 cm x 11.1 cm, contains 166 pages and is in fine condition.

The story is set in a Flemish village where the Heylen family gathers every year at the family home to commemorate the death of their mother. This year, however, the solemn day takes an unexpected turn as tensions and misunderstandings disrupt the memorial event. What begins as a tribute to a lost family member quickly spirals into a chaotic gathering where buried secrets and longstanding grievances resurface.

At the heart of the novel is Deedee, a priest who, under the pressure of the circumstances, refuses to offer moral support to a family member, triggering a series of events that lead to the family gathering falling apart. The characters, including the poignant Nathalie, the burlesque relatives, and the unruly young man Claude, form a vivid tableau vivant that reflects Claus’ keen observations of human relationships and social norms.

The novel explores themes such as guilt, family bonds, and the destructive power of secrets against a backdrop of sexuality and violence. Claus skillfully weaves these themes into a compelling narrative that is both humorous and tragic. The result is a profound exploration of human nature and the tension between personal desires and social expectations.

Hugo Claus (1929-2008) was one of the most prominent Flemish writers, known for his diverse literary oeuvre that includes novels, poetry, plays, and film scripts. Born in Bruges, Claus began his career as a poet and quickly gained recognition with his debut novel De Metsiers (The Sorrowing Ones) in 1950. His work is characterized by sharp observations of human relationships, a critical view of social conventions, and often provocative imagination. Claus’ literary mastery is evident in his ability to depict complex characters and situations with a blend of empathy and irony. Omtrent Deedee is one of his best-known works and showcases his unique talent for exposing underlying emotions and hidden tensions within the context of everyday life. Claus received numerous literary awards, including the Prijs der Nederlandse Letteren and the Constantijn Huygens Prize, and remains a central figure in Dutch and Flemish literature.

Dimensions 11,1 × 18 cm