Lente

Bordewijk, F.. Lente. Zeven verhalen. ‘s Gravenhage – Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1964. 125 pages. 125,(3). Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 13 cm. x 20 cm..
Condition: Fine. Softcover with Dust Jacket.

15,00

In stock

Product ID: 2939 SKU: SKU-7976 Category:

Nederlands

Lente. Zeven verhalen (1964) door F. Bordewijk is een verzameling van zeven korte verhalen die elk een unieke en boeiende kijk bieden op verschillende aspecten van het menselijke bestaan. Uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar in ‘s Gravenhage – Rotterdam, bestaat deze eerste editie uit 125 pagina’s en bevat diepgaande vertellingen die Bordewijk’s kenmerkende stijl van realisme en symbolisme benadrukken. Elk verhaal verkent thema’s zoals de natuur, sociale interacties, en de spanningen tussen individu en maatschappij. De bundel is een belangrijke toevoeging aan Bordewijk’s oeuvre, gekenmerkt door een scherpe observatie en psychologische diepgang.

De verhalen in de bundel zijn:

Lente: Dit verhaal opent de bundel en weerspiegelt het thema van wedergeboorte en vernieuwing. De lente wordt als metafoor gebruikt om de subtiele veranderingen in het leven van de personages te beschrijven, waarbij de komst van het nieuwe seizoen een katalysator is voor persoonlijke groei en reflectie. Bordewijk schildert een levendig beeld van de natuur en hoe deze de innerlijke wereld van de mens beïnvloedt.

Coentje en Mieltje: Dit verhaal volgt de vriendschap tussen twee kinderen, Coentje en Mieltje, die opgroeien in een klein dorp. Bordewijk verkent de onschuld en speelsheid van de jeugd, maar ook de uitdagingen en angsten die gepaard gaan met opgroeien. De interacties tussen de kinderen weerspiegelen de eerste kennismaking met sociale normen en verwachtingen.

Ergens is onweer gevallen: In dit verhaal speelt een dreigende onweersbui de hoofdrol, waarbij het weer fungeert als een spiegel voor de emotionele onrust van de personages. De storm symboliseert de onvermijdelijke confrontatie met innerlijke angsten en conflicten. Bordewijk’s beschrijving van de natuurkracht wordt verweven met de innerlijke strijd van zijn personages, wat een gevoel van urgentie en spanning toevoegt aan het verhaal.

De gereketeerder: Dit verhaal draait om een ambtenaar die verantwoordelijk is voor de controle van openbare werken. Hij stuit op een ethisch dilemma wanneer hij corruptie ontdekt binnen zijn afdeling. Bordewijk verkent de spanning tussen professionele verplichtingen en persoonlijke integriteit, en de morele keuzes die de protagonist moet maken.

De bioskoop: In dit verhaal verplaatst Bordewijk zich naar de wereld van de cinema. De protagonist is een bioscoopeigenaar die worstelt met de veranderingen in de filmindustrie en de druk om commercieel succesvol te blijven. De bioscoop fungeert als een metafoor voor de bredere maatschappelijke veranderingen en de impact van technologie op menselijke relaties en culturele ervaringen.

Allure: Dit verhaal onderzoekt de aantrekkingskracht van luxe en materieel succes. De protagonist is een zakenman die verstrikt raakt in zijn streven naar status en rijkdom, wat leidt tot persoonlijke conflicten en morele dilemma’s. Bordewijk legt de nadruk op de oppervlakkigheid en de uiteindelijk lege aard van materiële obsessies.

Om en bij de Kas: Het slotverhaal richt zich op de alledaagse realiteit van het leven van gewone mensen. De protagonist werkt in een kas en reflecteert op zijn leven en de keuzes die hij heeft gemaakt. Bordewijk gebruikt de kas als een symbool voor de beperkingen en routines van het dagelijkse bestaan, maar ook als een plaats van stille introspectie en bescheiden hoop.

De verhalen in Lente. Zeven verhalen bieden een breed scala aan menselijke ervaringen en inzichten, elk verhaal gekenmerkt door Bordewijk’s scherpzinnige observaties en diepgaande psychologische portretten. Zijn gebruik van symboliek en zijn vaardigheid om complexe emoties en maatschappelijke kwesties in eenvoudige maar indringende taal te verbeelden, maken deze bundel tot een boeiend en waardevol werk in de Nederlandse literatuur.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was een invloedrijke Nederlandse schrijver, bekend om zijn scherpe stijl en zijn vermogen om menselijke zwakheden en maatschappelijke structuren met een onverbiddelijke helderheid te beschrijven. Geboren in Amsterdam, combineerde Bordewijk zijn literaire carrière met een loopbaan als advocaat. Zijn werk wordt gekenmerkt door een unieke mengeling van realisme en symbolisme, waarbij hij vaak gebruikmaakt van krachtige beeldspraak en een directe schrijfstijl. Bordewijk’s bekendste werken zijn Blokken, Bint, en Karakter, die elk een belangrijke plaats innemen in de Nederlandse literatuur. Zijn verhalenbundels, zoals Lente. Zeven verhalen, tonen zijn vermogen om complexe thema’s en karakters te verkennen in een beknopte en meeslepende vorm. Bordewijk’s werk blijft relevant vanwege zijn diepgaande verkenning van de menselijke natuur en de sociale structuren die het leven vormgeven.

English

Lente. Zeven verhalen (Spring. Seven Stories) (1964) by F. Bordewijk is a collection of seven short stories, each providing a unique and engaging perspective on various aspects of human existence. Published by Nijgh & Van Ditmar in ‘s Gravenhage – Rotterdam, this first edition of 125 pages contains profound narratives that highlight Bordewijk’s characteristic style of realism and symbolism. Each story explores themes such as nature, social interactions, and the tensions between individual and society. The collection is a significant addition to Bordewijk’s oeuvre, marked by sharp observation and psychological depth.

The stories in the collection are:

Lente (Spring): This story opens the collection and reflects the theme of rebirth and renewal. Spring is used as a metaphor to describe the subtle changes in the lives of the characters, with the arrival of the new season acting as a catalyst for personal growth and reflection. Bordewijk paints a vivid picture of nature and how it influences the inner world of humans.

Coentje en Mieltje (Coentje and Mieltje): This story follows the friendship between two children, Coentje and Mieltje, growing up in a small village. Bordewijk explores the innocence and playfulness of youth, as well as the challenges and fears associated with growing up. The interactions between the children reflect their first encounters with social norms and expectations.

Ergens is onweer gevallen (A Thunderstorm Has Fallen Somewhere): In this story, a threatening thunderstorm plays a central role, with the weather acting as a mirror for the emotional turmoil of the characters. The storm symbolizes the inevitable confrontation with inner fears and conflicts. Bordewijk’s depiction of the force of nature is intertwined with the inner struggles of his characters, adding a sense of urgency and tension to the narrative.

De gereketeerder (The Comptroller): This story centers around a civil servant responsible for overseeing public works. He encounters an ethical dilemma when he discovers corruption within his department. Bordewijk explores the tension between professional obligations and personal integrity, and the moral choices the protagonist must make.

De bioskoop (The Cinema): In this story, Bordewijk delves into the world of cinema. The protagonist is a cinema owner struggling with the changes in the film industry and the pressure to remain commercially successful. The cinema serves as a metaphor for broader societal changes and the impact of technology on human relationships and cultural experiences.

Allure (Allure): This story examines the allure of luxury and material success. The protagonist is a businessman who becomes entangled in his pursuit of status and wealth, leading to personal conflicts and moral dilemmas. Bordewijk emphasizes the superficiality and ultimately hollow nature of material obsessions.

Om en bij de Kas (Around and Near the Greenhouse): The closing story focuses on the everyday reality of ordinary people’s lives. The protagonist works in a greenhouse and reflects on his life and the choices he has made. Bordewijk uses the greenhouse as a symbol for the constraints and routines of daily existence, but also as a place of quiet introspection and modest hope.

The stories in Lente. Zeven verhalen offer a wide range of human experiences and insights, each characterized by Bordewijk’s keen observations and profound psychological portraits. His use of symbolism and his ability to portray complex emotions and societal issues in simple yet poignant language make this collection a compelling and valuable work in Dutch literature.

Ferdinand Bordewijk (1884-1965) was an influential Dutch writer known for his sharp style and his ability to describe human weaknesses and societal structures with unyielding clarity. Born in Amsterdam, Bordewijk combined his literary career with a profession as a lawyer. His work is characterized by a unique blend of realism and symbolism, often using powerful imagery and a direct writing style. Bordewijk’s best-known works are Blokken (Blocks), Bint, and Karakter(Character), each holding a significant place in Dutch literature. His story collections, such as Lente. Zeven verhalen, demonstrate his ability to explore complex themes and characters in a concise and compelling form. Bordewijk’s work remains relevant for its deep exploration of human nature and the social structures that shape life.

Dimensions 20 × 13 cm