Lang geleden

Hemmerechts, Kristien. Lang geleden. Pandora Pockets, 1994. 180 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Pandora Pockets. Fourth Edition.
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

4,00

In stock

Product ID: 2239 SKU: SKU-3180 Category:

Nederlands:

Lang geleden van Kristien Hemmerechts is een fascinerende verhalenbundel waarin autobiografie en pure fictie op een intrigerende manier verweven zijn. In deze verzameling van twaalf verhalen wordt de grens tussen werkelijkheid en verzinsels voortdurend verkend en uitgedaagd. De thema’s van seks en relaties worden op verschillende manieren en in diverse situaties onderzocht, wat resulteert in een rijke en complexe leeservaring.

De verhalen draaien vaak om vrouwen of meisjes die in moeilijke of ongelukkige omstandigheden verkeren. Ze bedriegen hun echtgenoot, worden door hem bedrogen of vermoeden dat ze door hem bedrogen worden. Alleen in het derde en achtste verhaal is de hoofdpersoon een man, maar ook zij vinden geen geluk. Seks, vaak zonder enige terughoudendheid beschreven, speelt een centrale rol in deze verhalen en weerspiegelt de intense en soms pijnlijke dynamiek van menselijke relaties.

In het verhaal ‘Scherven’ breekt een vaas, en hoewel deze wordt gelijmd, houdt de lijm niet altijd. Dit symboliseert de fragiliteit van de personages en hun relaties. Mensen bij Hemmerechts zijn vaak gebroken en hun pogingen om zichzelf of hun relaties te herstellen zijn niet altijd succesvol. Dit verhaal, zoals vele andere in de bundel, benadrukt het onvermogen van mensen om werkelijk tot elkaar te komen en de diepgaande eenzaamheid die hieruit voortvloeit.

Een ander opvallend verhaal beschrijft een seksuele ervaring tijdens een aardbeving, waar de hoofdpersoon naakt en geblinddoekt vastgebonden op een bed ligt. Ze verkeert enige tijd in de angstige veronderstelling dat haar minnaar door een vallend vaasje buiten kennis is geraakt. Deze en andere verhalen in de bundel belichten de vreugdeloze en vaak angstige aard van de seksuele en emotionele ervaringen van de personages.

Hemmerechts’ schrijfstijl is scherp en indringend, met een focus op de innerlijke wereld van haar personages en de complexe dynamieken van hun relaties. Haar vermogen om de kwetsbaarheid en de emotionele diepte van haar personages te vangen, maakt deze verhalenbundel bijzonder aangrijpend. Ondanks dat alle verhalen eerder zijn gepubliceerd, geeft het ontbreken van een verantwoording niet duidelijk weer waar en wanneer dit precies gebeurde, wat bijdraagt aan het gevoel van tijdloosheid en universaliteit in haar werk.

Kristien Hemmerechts, geboren in 1955, is een Vlaamse auteur die bekend staat om haar scherpe observaties en diepgaande verkenningen van de menselijke psyche. Haar werk richt zich vaak op de levens van vrouwen en de maatschappelijke verwachtingen die hen beïnvloeden. Met een achtergrond in literatuur en een carrière die zich uitstrekt over meerdere decennia, heeft Hemmerechts een indrukwekkende bibliografie opgebouwd, bestaande uit romans, essays, en korte verhalen. Haar schrijfstijl is zowel kritisch als empathisch, en ze weet complexe emotionele en sociale thema’s met grote vaardigheid en diepgang te behandelen. Lang geleden is een van haar bekendste werken, en het illustreert haar talent om persoonlijke verhalen te verweven met bredere maatschappelijke thema’s.

English:

Lang geleden (Long Ago) by Kristien Hemmerechts is a fascinating collection of short stories where autobiography and pure fiction play an intriguing game. In this collection of twelve stories, the boundary between reality and fiction is constantly explored and challenged. The themes of sex and relationships are examined in various ways and situations, resulting in a rich and complex reading experience.

The stories often revolve around women or girls in difficult or unhappy circumstances. They deceive their husbands, are deceived by them, or suspect that they are being deceived. Only in the third and eighth stories is the protagonist a man, but they too find no happiness. Sex, often described without any restraint, plays a central role in these stories and reflects the intense and sometimes painful dynamics of human relationships.

In the story ‘Scherven’ (Shards), a vase breaks, and although it is glued back together, the glue doesn’t always hold. This symbolizes the fragility of the characters and their relationships. People in Hemmerechts’ stories are often broken, and their attempts to mend themselves or their relationships are not always successful. This story, like many others in the collection, highlights the inability of people to truly connect with each other and the deep loneliness that results from it.

Another notable story describes a sexual experience during an earthquake, where the protagonist lies naked and blindfolded, tied to a bed. She spends some time in the fearful belief that her lover has been knocked unconscious by a falling vase. These and other stories in the collection illuminate the joyless and often anxious nature of the sexual and emotional experiences of the characters.

Hemmerechts’ writing style is sharp and penetrating, focusing on the inner world of her characters and the complex dynamics of their relationships. Her ability to capture the vulnerability and emotional depth of her characters makes this collection particularly poignant. Although all the stories have been previously published, the absence of specific acknowledgments as to where and when contributes to a sense of timelessness and universality in her work.

Kristien Hemmerechts, born in 1955, is a Flemish author known for her sharp observations and in-depth explorations of the human psyche. Her work often focuses on the lives of women and the societal expectations that shape them. With a background in literature and a career spanning several decades, Hemmerechts has built an impressive bibliography of novels, essays, and short stories. Her writing style is both critical and empathetic, and she skillfully handles complex emotional and social themes with great depth and insight. Lang geleden is one of her best-known works, showcasing her talent for intertwining personal stories with broader societal themes.