Het afscheid

Michiels, Ivo. Het afscheid. Leuven: Boekengilde De Clauwaert, MCMLVII [1957]. 177 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition.
Condition: Good. Hardcover.

15,00

In stock

Product ID: 2250 SKU: SKU-8011 Category:

Nederlands

Het afscheid (1957) door Ivo Michiels, uitgegeven door Boekengilde De Clauwaert in Leuven, is een symbolische roman die de menselijke onzekerheid centraal stelt. Deze eerste editie, bestaande uit 177 pagina’s en gebonden in hardcover, verkeert in goede staat.

In Het afscheid introduceert Michiels de thema’s van twijfel en onzekerheid, die later kenmerkend worden voor zijn oeuvre. De roman, ook wel bekend als het boek alfa, verkent deze thema’s door middel van de jeugdherinneringen van de hoofdpersoon, waarbij de figuur van de schildwacht symbool staat voor de onzekere keuzes die hij moet maken: blijven of deserteren, naar links of naar rechts marcheren. Deze symboliek benadrukt de constante strijd tussen tegengestelde krachten en de twijfel die inherent is aan het menselijk bestaan.

Het verhaal verweeft ook Michiels’ persoonlijke ervaringen als brancardier in een hospitaal, wat later verder wordt uitgewerkt in zijn roman Orchis Militaris. De roman benadrukt de uniformiteit en uitwisselbaarheid van tegengestelde elementen, zoals in de passage waarin alle klokken in fabrieken, kantoren, stations, gevangenissen en ziekenhuizen gelijk lopen, maar niet in huizen, die de tijd behouden zoals deze was voordat de indringers kwamen.

Michiels’ schrijfstijl is doordrongen van een diepgaand inzicht in de menselijke conditie, waarbij hij zijn eigen existentiële worstelingen in zijn werk verwerkt. De kracht van Het afscheid ligt in de manier waarop het persoonlijke problematiek op een universele manier aanpakt, waardoor het boek niet alleen een symbolische roman is, maar ook een reflectie op de bredere menselijke ervaring.

Ivo Michiels (1923-2012) was een vooraanstaand Vlaamse auteur, bekend om zijn vernieuwende en experimentele aanpak van literatuur. Geboren als Henri Paul René Ceuppens, publiceerde hij onder het pseudoniem Ivo Michiels en werd hij een prominente figuur in de Vlaamse literatuur. Zijn werk, gekenmerkt door complexe thema’s en een unieke vertelstijl, onderzoekt vaak de menselijke onzekerheid, twijfel, en de complexiteit van identiteit. Michiels begon zijn literaire carrière als journalist en werkte later als redacteur bij verschillende literaire tijdschriften. Zijn doorbraak kwam met de publicatie van Het afscheid, waarna hij bekendheid verwierf met zijn Alfa-cyclus, een reeks romans die de grenzen van het traditionele verhaal oprekken en dieper ingaan op de subjectieve beleving van de werkelijkheid. Michiels ontving diverse literaire prijzen voor zijn werk, waaronder de Belgische Staatsprijs voor Proza, en blijft een invloedrijke figuur in de moderne literatuur.

English

Het afscheid (The Farewell) (1957) by Ivo Michiels, published by Boekengilde De Clauwaert in Leuven, is a symbolic novel that centers on the theme of human uncertainty. This first edition, comprising 177 pages and bound in hardcover, is in good condition.

In The Farewell, Michiels introduces the themes of doubt and uncertainty, which later become characteristic of his oeuvre. The novel, also known as the book alpha, explores these themes through the protagonist’s childhood memories, where the figure of the sentinel symbolizes the uncertain choices he must make: to stay or to desert, to march left or right. This symbolism emphasizes the constant struggle between opposing forces and the inherent doubt in human existence.

The story also weaves in Michiels’ personal experiences as a stretcher-bearer in a hospital, which are further elaborated in his novel Orchis Militaris. The novel underscores the uniformity and interchangeability of opposing elements, such as in the passage where all clocks in factories, offices, stations, prisons, and hospitals run in sync, but not in homes, which retain the time as it was before the intruders came.

Michiels’ writing style is imbued with a profound insight into the human condition, integrating his own existential struggles into his work. The strength of The Farewell lies in its approach to personal dilemmas in a universal way, making the book not only a symbolic novel but also a reflection on the broader human experience.

Ivo Michiels (1923-2012) was a prominent Flemish author known for his innovative and experimental approach to literature. Born as Henri Paul René Ceuppens, he published under the pseudonym Ivo Michiels and became a significant figure in Flemish literature. His work, characterized by complex themes and a unique narrative style, often explores human uncertainty, doubt, and the complexity of identity. Michiels began his literary career as a journalist and later worked as an editor for various literary magazines. His breakthrough came with the publication of The Farewell, followed by his Alpha Cycle, a series of novels that stretch the boundaries of traditional storytelling and delve deeper into the subjective experience of reality. Michiels received several literary awards for his work, including the Belgian State Prize for Prose, and remains an influential figure in modern literature.