Kerst en andere liefdesverhalen

Hemmerechts, Kristien. Kerst en andere liefdesverhalen. Pandora Pockets, [publishing date unknown]. 190 pages. Volumes: 1 of 1 volume. Series: Pandora Pockets. Fifth Edition. 20 cm. x 13 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

6,00

In stock

Product ID: 2248 SKU: SKU-8009 Category:

Nederlands

Kerst en andere liefdesverhalen (uitgeverij onbekend) door Kristien Hemmerechts, uitgegeven door Pandora Pockets, is een intrigerende bundel met tien liefdesverhalen. Deze vijfde editie, bestaande uit 190 pagina’s en in een formaat van 20 cm x 13 cm, wordt gekenmerkt door een perfect binding en verkeert in uitstekende staat.

Hemmerechts, die sinds 1987 een indrukwekkend oeuvre heeft opgebouwd, presenteert in deze bundel verhalen die liefde onderzoeken in haar meest complexe en vaak pijnlijke vormen. Afgezien van een wetenschappelijke studie over Jean Rhys, heeft Hemmerechts een reeks van drie romans en drie verhalenbundels gepubliceerd, waarvan de laatste een bloemlezing is uit de eerdere werken. Haar productiviteit wordt alleen geëvenaard door de constante kwaliteit van haar werk.

In deze verzameling van tien verhalen blijft Hemmerechts trouw aan de hoge normen die ze vanaf haar debuut heeft gesteld. De verhalen zijn ver verwijderd van romantische clichés en tonen liefde als een bron van onophoudelijke strijd en teleurstelling. De lezer wordt geconfronteerd met situaties van complete onverschilligheid, overspel, onverbiddelijke lust, en wraak. Elk verhaal belicht de donkere aspecten van liefde, waarin de personages worstelen met de harde realiteiten van hun emoties en relaties.

Hemmerechts’ stijl is sec en direct, haar verteltempo hoog, waardoor de lezer onophoudelijk door de pagina’s wordt gedreven. Haar woordkeuze is onverbloemd en confronterend, wat bijdraagt aan de intensiteit van de verhalen. De bundel biedt geen troost of verlichting; in plaats daarvan laat Hemmerechts de lezer in een bijna ademloze staat achter, verlangend naar een moment van humor of lichtheid die nooit komt. Dit gebrek aan luchtige momenten kan worden gezien als een gebrek, maar het versterkt ook de onverbiddelijke ernst van de thema’s die ze verkent.

Kristien Hemmerechts (1955-) is een Vlaamse auteur en academicus, bekend om haar scherpe observaties en onverbloemde benadering van relaties en menselijke emoties. Geboren in Brussel, studeerde Hemmerechts Germaanse Filologie en promoveerde op een proefschrift over de Britse schrijfster Jean Rhys. Haar literaire carrière begon in 1987, en sindsdien heeft ze een indrukwekkend oeuvre opgebouwd dat romans, verhalenbundels en essays omvat. Hemmerechts’ werk wordt gekenmerkt door een diepgaande verkenning van de donkere en complexe aspecten van liefde en menselijke interactie. Haar stijl is direct, haar verhalen vaak confronterend, wat haar tot een unieke stem in de Vlaamse literatuur maakt. Met Kerst en andere liefdesverhalen bevestigt ze haar reputatie als een auteur die niet terugdeinst voor de ongemakkelijke waarheden van menselijke relaties.

English

Christmas and Other Love Stories (Kerst en andere liefdesverhalen) (publication date unknown) by Kristien Hemmerechts, published by Pandora Pockets, is an intriguing collection of ten love stories. This fifth edition, consisting of 190 pages and measuring 20 cm x 13 cm, features perfect binding and is in excellent condition.

Hemmerechts, who has built an impressive body of work since 1987, presents stories in this collection that explore love in its most complex and often painful forms. Apart from a scholarly study on Jean Rhys, Hemmerechts has published a series of three novels and three story collections, the latest of which is an anthology from the earlier works. Her productivity is matched only by the consistent quality of her work.

In this compilation of ten stories, Hemmerechts remains true to the high standards she has set since her debut. The stories are far removed from romantic clichés, portraying love as a source of unceasing struggle and disappointment. Readers are confronted with situations of complete indifference, infidelity, relentless lust, and revenge. Each story highlights the darker aspects of love, with characters grappling with the harsh realities of their emotions and relationships.

Hemmerechts’ style is succinct and direct, her narrative pace brisk, propelling readers relentlessly through the pages. Her choice of words is unadorned and confronting, adding to the intensity of the stories. The collection offers no solace or relief; instead, Hemmerechts leaves the reader in an almost breathless state, yearning for a moment of humor or lightness that never arrives. This absence of light moments may be seen as a shortcoming, but it also amplifies the unforgiving seriousness of the themes she explores.

Kristien Hemmerechts (1955-) is a Flemish author and academic known for her sharp observations and unflinching approach to relationships and human emotions. Born in Brussels, Hemmerechts studied Germanic Philology and earned her Ph.D. with a dissertation on the British writer Jean Rhys. Her literary career began in 1987, and since then, she has built an impressive body of work that includes novels, story collections, and essays. Hemmerechts’ work is characterized by a profound exploration of the darker and more complex aspects of love and human interaction. Her style is direct, and her stories often confrontational, making her a distinctive voice in Flemish literature. With Christmas and Other Love Stories, she reaffirms her reputation as an author unafraid to tackle the uncomfortable truths of human relationships.

Dimensions 13 × 20 cm