In de kou

Bomans, Godfried – Van Der Plas, Michel. In de kou. Godfried Bomans en Michel van der Plas over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging. Baarn: Bosch & Keuning / Sesam, 1991. 291 pages. Volumes: 1 of 1 volume. [Edition Unknown].
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2522 SKU: SKU-8018 Category:

Nederlands

In de kou (1991) door Godfried Bomans en Michel van der Plas, uitgegeven door Bosch & Keuning / Sesam, is een diepgaand en reflectief gesprek tussen twee prominente Nederlandse schrijvers over hun katholieke jeugd en de gevolgen daarvan in hun latere leven. Deze editie, bestaande uit 291 pagina’s en in uitstekende staat, is een softcover met perfecte binding.

Het boek is een verzameling van de urenlange gesprekken die Bomans en Van der Plas in de jaren zestig voerden, een tijd van openheid en verandering in de katholieke kerk. In deze dialogen herbeleven ze hun katholieke opvoeding en onderzoeken ze kritisch de waarde en inhoud ervan. Godfried Bomans, bekend om zijn humor en ironie, stond al vroeg sceptisch tegenover de kerk en godsdienst. Michel van der Plas, vijftien jaar jonger, volgde een seminarie-opleiding en biedt een ander perspectief.

De gesprekken onthullen de diepe vragen en twijfels die beide mannen hadden over hun geloof en opvoeding. Ze bespreken hoe het geloof aan hen werd overgedragen als een gesloten pakket, en wat er gebeurt als dat pakket wordt geopend en het touwtje wordt doorgeknipt. Wat blijft er over als de dogma’s en rituelen worden afgeschud? De auteurs komen tot de conclusie dat er weinig substantie overblijft en stellen de vraag: “Wat geloven we eigenlijk zelf?” Ze behandelen onderwerpen als de aard van God, het geloof in een hiernamaals, en de rol van de kerk in het moderne leven.

In de kou is niet alleen een kritische beschouwing van de katholieke kerk, maar ook een introspectieve zoektocht naar persoonlijke betekenis en geloof. Bomans en Van der Plas uiten hun zorgen over de maatschappij en de neiging om belangrijke levensvragen te negeren of te vermijden. Hun gesprekken zijn doordrenkt van ironie, humor, maar ook van oprechte zorg en reflectie over de menselijke conditie en het verlies van spirituele richting.

Godfried Bomans (1913-1971) was een invloedrijke Nederlandse schrijver en humorist, bekend om zijn scherpe observaties en ironische humor. Hij schreef talrijke boeken, columns en essays, vaak met een satirische kijk op de samenleving. Bomans was een geliefde figuur in de Nederlandse literatuur en media.

Michel van der Plas (1927-2013), pseudoniem voor Ben Brinkel, was een Nederlandse schrijver, dichter, en journalist. Hij begon zijn carrière als priesterstudent en seminarist, maar koos uiteindelijk voor de journalistiek en literatuur. Van der Plas was bekend om zijn kritische en vaak humoristische benadering van de katholieke kerk en zijn bijdragen aan de Nederlandse literatuur.

English

In de kou (In the Cold) (1991) by Godfried Bomans and Michel van der Plas, published by Bosch & Keuning / Sesam, is a profound and reflective conversation between two prominent Dutch writers about their Catholic upbringing and how it influenced their later lives. This edition, consisting of 291 pages and in fine condition, is a softcover with perfect binding.

The book compiles the lengthy conversations Bomans and Van der Plas had in the 1960s, a time of openness and change in the Catholic Church. In these dialogues, they revisit their Catholic upbringing and critically examine its value and content. Godfried Bomans, known for his humor and irony, was skeptical of the church and religion from an early age. Michel van der Plas, fifteen years younger, had undergone seminary training and offers a different perspective.

The conversations reveal the deep questions and doubts both men had about their faith and upbringing. They discuss how the faith was handed to them as a closed package, and what happens when that package is opened and the string is cut. What remains when dogmas and rituals are stripped away? The authors conclude that little substance is left and pose the question: “What do we actually believe ourselves?” They address topics such as the nature of God, belief in an afterlife, and the role of the church in modern life.

In the Cold is not just a critical examination of the Catholic Church, but also an introspective quest for personal meaning and belief. Bomans and Van der Plas express their concerns about society and the tendency to ignore or avoid important life questions. Their conversations are infused with irony, humor, but also genuine concern and reflection on the human condition and the loss of spiritual direction.

Godfried Bomans (1913-1971) was an influential Dutch writer and humorist, known for his sharp observations and ironic humor. He wrote numerous books, columns, and essays, often with a satirical view of society. Bomans was a beloved figure in Dutch literature and media.

Michel van der Plas (1927-2013), pseudonym for Ben Brinkel, was a Dutch writer, poet, and journalist. He began his career as a priest student and seminarian but ultimately chose journalism and literature. Van der Plas was known for his critical and often humorous approach to the Catholic Church and his contributions to Dutch literature.