Gars

Driessen, Martin Michael. Gars. Amsterdam: Wereldbibiotheek, 1999. 300 pages. Volumes: 1 of 1 volume. First Edition. 13 cm. x 21 cm..
Condition: Fine. Softcover. Perfect binding.

7,50

In stock

Product ID: 2723 SKU: SKU-7991 Category:

Nederlands

Gars (1999) door Martin Michael Driessen is een fantasievolle en excentrieke roman die de bizarre avonturen van een weinig intelligente ridder, genaamd Gars, volgt. Uitgegeven door Wereldbibliotheek, bevat deze eerste editie 300 pagina’s en is gepresenteerd in een softcover met perfecte binding. De roman speelt zich af in een fictieve middeleeuwse wereld, waar zowel historische nauwkeurigheid als logica plaats hebben gemaakt voor een uitbundige verbeelding en speelse absurditeit.

Het verhaal begint met Gars, een eenvoudige en niet erg slimme ridder, die zich door een reeks ongebruikelijke en vaak chaotische gebeurtenissen worstelt. Zijn avonturen brengen hem in contact met een bonte verzameling van grotendeels of volledig verzonnen figuren, waaronder sprekende dieren en andere fantastische wezens. Terwijl hij door deze absurdistische wereld navigeert, klimt Gars op onverklaarbare wijze op tot zowel koning van Frankrijk als paus van Rome, een dubbele titel die het algehele gevoel van absurditeit en surrealisme in het boek versterkt.

De middeleeuwen waarin Gars leeft, zijn onhistorisch en worden bevolkt door karakters en gebeurtenissen die net zo bandeloos zijn als de verbeelding van de auteur zelf. De plot is opzettelijk onsamenhangend en onlogisch, wat een gevoel van chaotische vrijheid en onbeperkte creativiteit creëert. De bizarre situaties waarin Gars verzeild raakt, worden vaak gekarakteriseerd door hun gebrek aan kop of staart, wat bijdraagt aan de speelse en anarchistische toon van het verhaal.

Het taalgebruik in Gars is even exuberant en onconventioneel als de verhaallijn zelf. Driessen’s proza is rijk aan extravagante beschrijvingen en vaak gedurfde stilistische keuzes, wat bijdraagt aan een snel vermoeiend maar ook fascinerend leeservaring. De taal weerspiegelt de dynamiek en grilligheid van de wereld waarin Gars leeft, en draagt bij aan de algehele sfeer van het boek.

Een opmerkelijk aspect van de roman is dat Driessen het boek schreef na de dood van zijn zoontje, gebaseerd op verhalen die hij aan het zieke kind had verteld. Deze achtergrond verleent het werk een diepere emotionele laag, aangezien de extravagante avonturen van Gars misschien als een manier kunnen worden gezien om troost en ontsnapping te bieden in een tijd van persoonlijk verdriet en verlies. Het contrast tussen de luchtige absurditeit van het verhaal en de tragische context waarin het is ontstaan, biedt een uniek perspectief op de rol van verbeelding en storytelling als middelen van verwerking en heling.

Gars biedt een rijke en grillige leeservaring, waarbij de verbeelding vrij spel krijgt en de conventies van de traditionele narratieven worden doorbroken. Driessen’s vermogen om een fantasiewereld te creëren die zowel speels als ontregelend is, maakt deze roman tot een intrigerend en opvallend werk in de moderne literatuur. Het boek nodigt lezers uit om zich over te geven aan de wonderlijke en vaak chaotische reis van zijn hoofdpersoon, en biedt tegelijkertijd een subtiele reflectie op de kracht van verhalen in tijden van persoonlijke crisis.

Martin Michael Driessen (geb. 1954) is een Nederlandse schrijver, regisseur, en vertaler, bekend om zijn veelzijdige en vaak onconventionele benadering van literatuur. Driessen studeerde aanvankelijk theaterwetenschappen en werkte als regisseur in het theater voordat hij zich volledig op het schrijven richtte. Zijn literaire werk varieert van romans tot korte verhalen, en hij staat bekend om zijn rijke verbeelding en vaardigheid in het creëren van unieke, vaak excentrieke verhalen. Driessen’s werk heeft verschillende literaire prijzen ontvangen, waaronder de ECI Literatuurprijs voor zijn roman Rivieren (2016). Zijn vermogen om complexe emoties en originele verhalen te combineren, maakt hem tot een opvallende stem in de Nederlandse literatuur. Gars is een voorbeeld van zijn talent voor het scheppen van fantasierijke en ongebruikelijke verhalen die zowel vermaken als uitdagen.

English

Gars (1999) by Martin Michael Driessen is a whimsical and eccentric novel that follows the bizarre adventures of a rather dim-witted knight named Gars. Published by Wereldbibliotheek, this first edition comprises 300 pages and is presented in a softcover with perfect binding. The novel takes place in a fictional medieval world, where historical accuracy and logic give way to exuberant imagination and playful absurdity.

The story begins with Gars, a simple and not very intelligent knight, who navigates through a series of unusual and often chaotic events. His adventures bring him into contact with a colorful array of mostly or entirely fictional characters, including talking animals and other fantastical beings. As he traverses this absurdist world, Gars inexplicably ascends to become both the King of France and the Pope of Rome, a dual title that enhances the overall sense of absurdity and surrealism in the book.

The medieval setting in which Gars lives is ahistorical and populated by characters and events that are as uninhibited as the author’s imagination itself. The plot is deliberately incoherent and illogical, creating a sense of chaotic freedom and unrestrained creativity. The bizarre situations in which Gars finds himself are often characterized by their lack of rhyme or reason, contributing to the playful and anarchic tone of the narrative.

The language in Gars is as exuberant and unconventional as the storyline itself. Driessen’s prose is rich with extravagant descriptions and often bold stylistic choices, making for a reading experience that is quickly exhausting yet also fascinating. The language reflects the dynamism and capriciousness of the world in which Gars lives and contributes to the overall atmosphere of the book.

A notable aspect of the novel is that Driessen wrote it after the death of his young son, based on stories he had told the sick child. This background adds a deeper emotional layer to the work, as Gars’s extravagant adventures can perhaps be seen as a means to provide comfort and escape during a time of personal grief and loss. The contrast between the light-hearted absurdity of the story and the tragic context in which it was created offers a unique perspective on the role of imagination and storytelling as means of coping and healing.

Gars provides a rich and whimsical reading experience, where imagination runs wild and the conventions of traditional narratives are subverted. Driessen’s ability to create a fantasy world that is both playful and disorienting makes this novel an intriguing and remarkable work in modern literature. The book invites readers to surrender to the wondrous and often chaotic journey of its protagonist while simultaneously offering a subtle reflection on the power of stories in times of personal crisis.

Martin Michael Driessen (b. 1954) is a Dutch writer, director, and translator known for his versatile and often unconventional approach to literature. Initially studying theater science, Driessen worked as a theater director before fully focusing on writing. His literary work ranges from novels to short stories, and he is known for his rich imagination and skill in creating unique, often eccentric narratives. Driessen’s work has received various literary awards, including the ECI Literatuurprijs for his novel Rivieren (Rivers) in 2016. His ability to combine complex emotions and original stories makes him a prominent voice in Dutch literature. Gars exemplifies his talent for crafting imaginative and unusual tales that both entertain and challenge.

Dimensions 21 × 13 cm