Het plantaardig bewind

Hamelink, Jacques. Het plantaardig bewind. Zes verhalen. Amsterdam: Polak & Van Gennep, 1967. 136 pages. Volumes: 1 volume. Fourth Edition. 13,1 cm. x 20,9 cm.
Condition: Fine. Softcover. Sewn Softcover.

9,50

In stock

Product ID: 5677 SKU: SKU-7887 Category:

Nederlands:

Het plantaardig bewind. Zes verhalen is een verzameling van zes verhalen geschreven door Jacques Hamelink, gepubliceerd in 1967 door Polak & Van Gennep. Deze vierde editie, bestaande uit 136 pagina’s en met een afmeting van 13,1 cm x 20,9 cm, toont Hamelinks unieke stijl, die gekenmerkt wordt door een mengeling van mysterie, beklemming, en surrealistische elementen.

In “Een opgehouden onweer” trekt een groep jongens het verboden moerasgebied in dat hun dorp omringt. De centrale figuur is een eenzame en ziekelijke jongen die het moeras goed kent. Een ontploffing leidt tot zijn tragische dood, waarna het verhaal abrupt naar het heden springt. Hier worden nieuwe, even angstaanjagende gebeurtenissen onthuld die verband houden met de eerdere tragedie, waardoor de lezer zich afvraagt hoe deze ervaringen met elkaar verbonden zijn.

“Het wandelende woud” volgt Josias Mure, een ex-koddebeier, die zich afvraagt of hij wakker is of droomt. Hij wordt geconfronteerd met bizarre gebeurtenissen, zoals een den die hij zelf heeft geplant en die op een ochtend op het pad staat. In zijn droom begint het woud te wandelen en verandert Mure uiteindelijk zelf in een boom. Dit verhaal speelt met de perceptie van realiteit en droom, waardoor de lezer zich voortdurend afvraagt wat echt is.

In “Brandoffer op zondag” kampeert een groep protestantse jongens met hun leider in de duinen. De katholieke jongen Reu, een buitenstaander, wordt bestraft door zijn kampeermaatjes na een ontmoeting met een onbekend meisje. ‘s Avonds binden zij hem vast in een holle boomstam, overgieten hem met petroleum en steken hem in brand. Deze gruwelijke daad roept vragen op over de morele normen en de kracht van groepsdruk.

Door een vlies van slaap en tranen volgt Sebastiaan, een zevenjarig jongetje dat bang is om naar huis te gaan vanwege zijn pleegouders. In een park ontmoet hij een jonge vrouw die hem mee naar huis neemt. Hij wordt gevoed, in bad gedaan en later naar huis gebracht. Deze gebeurtenis wordt later vertroebeld door twijfel of het echt gebeurde of slechts een droom was, waardoor de scheidslijn tussen werkelijkheid en verbeelding vervaagt.

“An den Knaben Elis” verkent verlangen en verlies vanuit een poëtisch en bijna surrealistisch perspectief. Het verhaal biedt een introspectieve kijk op menselijke ervaringen en de complexe gevoelens van rouw en nostalgie.

“Grafbeeld in ontijd” behandelt thema’s van dood en herinnering. De protagonist wordt geconfronteerd met de vergankelijkheid en de onvermijdelijkheid van de dood, verweven met persoonlijke herinneringen en emoties, wat een symbolische reflectie biedt op deze universele thema’s.

Jacques Hamelink (1939) is een Nederlandse dichter, schrijver en literair criticus, bekend om zijn intens en symbolisch werk dat vaak de donkere kanten van de menselijke natuur en de wereld onderzoekt. Geboren in Driewegen, Nederland, debuteerde hij in de jaren ’60 met een stijl die zowel poëtisch als verontrustend is. Hamelink’s werk, zoals Het plantaardig bewind, staat bekend om zijn rijkdom aan verbeelding en de beklemmende sfeer die hij weet te creëren. Naast zijn proza heeft hij ook poëzie geschreven en heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse literaire wereld. Zijn vermogen om complexe, vaak angstaanjagende werelden te verbeelden, heeft hem een unieke plaats in de literatuur opgeleverd.

English:

Het plantaardig bewind. Zes verhalen (The Vegetable Regime: Six Stories) is a collection of six stories written by Jacques Hamelink, published in 1967 by Polak & Van Gennep. This fourth edition, comprising 136 pages and measuring 13.1 cm x 20.9 cm, showcases Hamelink’s distinctive style, characterized by a blend of mystery, eeriness, and surreal elements.

In “Een opgehouden onweer” (“A Delayed Thunderstorm”), a group of boys ventures into the forbidden swamp area surrounding their village. The central figure is a sickly and lonely boy who knows the swamp well. An explosion leads to his tragic death, and the story abruptly shifts to the present, revealing new, equally terrifying events connected to the earlier tragedy, leaving the reader pondering the relationship between these experiences.

“Het wandelende woud” (“The Walking Forest”) follows Josias Mure, a former constable, who questions whether he is awake or dreaming. He encounters bizarre events, such as a pine tree he planted that stands on the path one morning. In his dream, the forest begins to walk, and Mure eventually transforms into a tree. This story blurs the perception of reality and dream, keeping the reader questioning what is real.

In “Brandoffer op zondag” (“Sunday Sacrifice”), a group of Protestant boys camps with their leader in the dunes. The Catholic boy Reu, an outsider, is punished by his campmates after an encounter with an unknown girl. In the evening, they tie him inside a hollow tree trunk, douse him with petroleum, and set him on fire. This gruesome act raises questions about moral norms and the power of group pressure.

“Door een vlies van slaap en tranen” (“Through a Veil of Sleep and Tears”) follows Sebastiaan, a seven-year-old boy afraid to go home due to his foster parents. In a park, he meets a young woman who takes him home. He is fed, bathed, and later taken back home. This event later becomes blurred by doubt as to whether it really happened or was just a dream, blurring the line between reality and imagination.

“An den Knaben Elis” explores longing and loss from a poetic and almost surreal perspective. The story provides an introspective view of human experiences and the complex feelings of grief and nostalgia.

“Grafbeeld in ontijd” (“Tombstone Out of Time”) deals with themes of death and memory. The protagonist faces the impermanence and inevitability of death, intertwined with personal memories and emotions, offering a symbolic reflection on these universal themes.

Jacques Hamelink (1939) is a Dutch poet, writer, and literary critic known for his intense and symbolic work that often explores the darker aspects of human nature and the world. Born in Driewegen, the Netherlands, Hamelink debuted in the 1960s with a style that is both poetic and unsettling. His work, such as Het plantaardig bewind, is renowned for its rich imagination and the eerie atmosphere he creates. Besides his prose, he has written poetry and played a significant role in the Dutch literary world. His ability to depict complex, often frightening worlds has earned him a unique place in literature.

Dimensions 20,9 × 13,1 cm